Dotacje unijne na działalność gospodarczą w Programie Kapitał Ludzki.

W Programie Kapitał Ludzki przewidziana jest  pomoc dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą. Wsparcie jest udzielane w ramach Działania 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia w następujący sposób:

Uwaga: Osoba fizyczna nie może bezpośrednio złożyć wniosku o dofinansowanie projektu w ramach działania 6.2. Osoby fizyczne – np. planujące otworzyć działalność gospodarczą – mogą uczestniczyć w projekcie realizowanym  przez np. specjalistyczne firmy szkoleniowe, a nawet otrzymać pieniądze na rozwinięcie własnego przedsiębiorstwa.

Etap I
Osoba zainteresowana otrzymaniem wsparcia jest zobowiązana do uczestnictwa w szkoleniach dających wiedzę i podnoszących kompetencje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W trakcie szkolenia przyszły przedsiębiorca nauczy się tworzyć biznesplan dla planowanej inwestycji.

Podmioty prowadzące szkolenia (i udzielające dotacji – patrz Etap II) wyłaniane są oddzielnie w każdym województwie. Aby dowiedzieć się, kto w danym regionie będzie prowadził szkolenia, należy skontaktować się z Instytucją Wdrażającą działanie 6.2 (w każdym województwie jest to inny urząd – lista teleadresowa dostępna jest poniżej), czyli instytucją odpowiedzialną za wybór podmiotów szkoleniowych.

Żeby wziąć udział w szkoleniu, nie można prowadzić własnej działalności gospodarczej ani w ciągu 12 miesięcy przed rozpoczęciem szkolenia. Szkolenia będą skierowane w szczególności do:

  • osób pozostających bez zatrudnienia przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat,
  • kobiet (w tym zwłaszcza powracających oraz wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci),
  • osób do 25 roku życia,
  • osób niepełnosprawnych,
  • osób po 45 roku życia,
  • mieszkańców miejscowości do 25 tys. mieszkańców zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych (niezwiązanych z produkcją rolną i zwierzęcą).

Etap II
Po szkoleniu można będzie zarejestrować działalność i złożyć do instytucji szkoleniowej wnioski o:

  • przyznanie pomocy finansowej do 40 tys. zł, np. na zakup niezbędnego sprzętu,
  • przyznanie wsparcia pomostowego, czyli wypłacanych miesięcznie (przez maksymalnie 12 miesięcy) dotacji w wysokości około 1200 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące,
  • udział w drugiej części szkolenia połączonej ze wsparciem doradczym.

Etap III
Jeżeli wnioski zostaną pozytywnie rozpatrzone, wsparcie przyznane nowemu przedsiębiorcy będzie pomocą bezzwrotną pod warunkiem, że firma będzie działała minimum przez rok od daty podpisania umowy.

Należy pamiętać, że poszczególne Instytucje Wdrażające w ramach Działania 6.2 mogą określać dodatkowe kryteria lub wybierać spośród wymienionych powyżej grup niektóre – zgodnie z odpowiednimi strategiami regionalnymi.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.