Dotacje unijne na działalność gospodarczą w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich przewidziana jest  możliwość udzielenia wsparcia dla przyszłych lub istniejących przedsiębiorców w ramach Działania 3.2 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw. Pomoc udzielana będzie podmiotom z tytułu inwestycji związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w zakresie:

 • usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa,
 • usług dla ludności,
 • sprzedaży hurtowej i detalicznej,
 • rzemiosła lub rękodzielnictwa,
 • robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych,
 • usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem,
 • usług transportowych,
 • usług komunalnych,
 • przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych,
 • magazynowania lub przechowywania towarów,
 • wytwarzania produktów energetycznych z biomasy,
 • rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Pomoc może być przyznana, jeżeli przedsięwzięcie jest uzasadnione pod względem ekonomicznym i jest zgodne z obowiązującym prawem oraz:

 • siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy oraz, w przypadku projektu związanego z nieruchomością, miejsce jej położenia znajduje się w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,
 • biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca pracy,
 • w okresie ostatnich 2 lat wnioskodawca nie uzyskał pomocy w ramach Programu Kapitał Ludzki, w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

O wsparcie może ubiegać się osoba fizyczna, osoba prawna, lub jednostka organizacyjna, nie posiadająca osobowości prawnej, która prowadzi (podejmuje) działalność jako mikroprzedsiębiorstwo zatrudniające poniżej 10 osób, i mające obrót nieprzekraczający równowartości w zł 2 mln euro.

Pomoc ma formę zwrotu części kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wysokość pomocy przyznanej na realizację projektu nie może przekroczyć:

 1. 100 000 zł (25 616,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie od 1 do 2 miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
 2. 200 000 zł (51 232,1 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie powyżej 2 i mniej niż 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)
 3. 300 000 zł (76 848,2 euro) – jeśli biznesplan przewiduje utworzenie co najmniej 5 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne)

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, w okresie realizacji Programu, nie może przekroczyć 300 000 zł (76 848,2 euro).

Poziom pomocy finansowej wynosi maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych projektu.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *