Kredyt Technologiczny

Od 2009 roku BGK pełni rolę Instytucji Wdrażającej działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Kredyt Technologiczny”.

Obecnie Kredyt Technologiczny będzie funkcjonował na nowych zasadach.

Na mocy ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz.730) przedsiębiorcy wdrażający nowe technologie będą mogli otrzymać wsparcie ze środków Funduszu Kredytu Technologicznego w formie premii technologicznej.

Kwota przeznaczona na ten cel na lata 2007-2013 wynosi 409 850 588 Euro (obecnie ponad 1,7 mld PLN). Do zakontraktowania na rok 2009 przeznaczono 600 000 000 PLN.

Wsparcie dla przedsiębiorcy stanowić będzie premia technologiczna stanowiąca spłatę części kapitału kredytu technologicznego, udzielonego przez bank komercyjny.

Środki własne przedsiębiorcy muszą stanowić nie mniej niż 25% kosztów kwalifikowanych inwestycji technologicznej finansowanej z kredytu technologicznego.

Kto?

Beneficjentem pomocy mogą być podmioty gospodarcze mające siedzibę (osoby fizyczne – miejsce zamieszkania) na terenie RP i spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy zgodnie z Rozporządzeniem KE 800/2008 oraz posiadające zdolność kredytową.

Na co?

Wsparcie finansowe przeznaczone jest na realizację inwestycji technologicznych, mających na celu zakup i wdrożenie nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług.

Kredyt technologiczny nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Wydatki kwalifikowane:

1) zakup, na warunkach rynkowych, nowych lub używanych środków trwałych, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu

2) najem, dzierżawę lub leasing:

  • środków trwałych, jeżeli umowa przewiduje obowiązek nabycia przez kredytobiorcę prawa własności środka trwałego z upływem okresu najmu, dzierżawy lub leasingu;
  • gruntów, budynków lub budowli, jeżeli będzie trwać przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia inwestycji technologicznej;

3) rozbudowę istniejących budowli, budynków, maszyn, urządzeń stanowiących środki trwałe

4) instalacja i uruchomienie maszyn i urządzeń stanowiących środki trwałe

5) zakup lub leasing wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli umowa leasingu przewiduje obowiązek nabycia ich z upływem okresu leasingu, które:

  • są aktywami, w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedsiębiorcy,
  • będą przez niego wykorzystywane oraz pozostaną wyłącznie w zakładzie, w którym została zrealizowana inwestycja finansowana kredytem technologicznym, co najmniej przez okres 3 lat od dnia zakończenia inwestycji technologicznej,
  • zostały nabyte od osób trzecich za cenę odpowiadającą wartości rynkowej,
  • podlegają amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Środki trwałe muszą być powiązane ze sobą funkcjonalnie i służyć do realizacji celu określonego w umowie o udzielenie kredytu technologicznego

6) Wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych prace przedrealizacyjne, studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem

W jakiej wysokości?

Udział premii technologicznej w wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych ze środków kredytu technologicznego ustalana jest zgodnie z pułapami określonymi w mapie pomocy regionalnej (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r., Dz.U. Nr 190, poz. 1402).

Udział premii technologicznej w kosztach kwalifikowanych poniesionych na wydatki przedrealizacyjne może wynieść 50%.

Wydatki te, aby kwalifikowały się do objęcia wsparciem muszą być poniesione po dacie przyznania przez BGK promesy premii technologicznej.

Premia technologiczna będzie wypłacana jednorazowo lub w transzach (nie częściej niż raz na trzy miesiące) w kwocie odpowiadającej wartości netto osiągniętej sprzedaży towarów lub usług wyprodukowanych/świadczonych w wyniku inwestycji technologicznej, nie wyższej jednak niż 4 000 000 PLN.

Uruchomienie konkursu przewidywane jest w II kwartale 2009 roku.

INSTYTUCJE REALIZUJĄCE PROGRAM

Instytucją Zarządzającą (IZ) PO IG jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR).

Role instytucji, które pośredniczą w realizacji Programu (tzw. Instytucje Pośredniczące – IP) pełnią:

  • Ministerstwo Gospodarki (MG),
  • Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW),
  • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA).

Źródło: www.bgk.pl/index.php?module=site&catId=128

Komentarz przedstawiciela banku BGK z którym się skontaktowaliśmy:

Wnioski o kredyt technologiczny trzeba składać do banków komercyjnych współpracujących z BGK przy udzielaniu kredytu. – na chwilę obecną nie ma jeszcze listy banków.

Wnioski rozpatrywane są przez Banki pod kątem zdolności kredytowej. Jeżeli bank zdecyduje się udzielić kredytu, podpisywana jest umowa warunkowa lub bank wydaje promesę udzielenia kredytu i wniosek przesyłany jest do BGK do oceny zgodności z ustawą.

Jeżeli BGK zaakceptuje wniosek umowa nabiera ważności i przedsiębiorca może rozpocząć realizację inwestycji.

Oprócz zwykłych dokumentów finansowych niezbędnych do przeprowadzania procedury kredytowej klient składa do banku również opinię jednostki naukowej potwierdzającą zastosowanie nowej technologii. Ocena zgodności inwestycji z ustawą dokonywana jest na podstawie tej opinii.

Niestety na chwilę obecną nie ma udostępnionych wzorów dokumentów, pojawią się one jednak w najbliższym czasie. Spodziewamy się, że nabór wniosków kredytowych ruszy na przełomie II i III kwartału. Wszelkie informacje będą zamieszczane na bieżąco na naszej stronie www.bgk.com.pl.

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia Biznesplanu dla Banku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *