Trwa nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie dolnośląskim.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nabór wniosków w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Kapitał Ludzki 4 maja 2009 r., do tej pory nie zostały wyczerpane środki przeznaczone na jego realizację.

Dofinansowaniem mogą być objęte następujące typy projektów:

1. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (w tym na założenie  spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) poprzez zastosowanie następujących instrumentów (jednego lub kilku):
• doradztwo (indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,
• przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. złotych (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
• wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).
Realizacja projektów obejmujących ten typ wsparcia musi być zgodna z zapisami wytycznych w sprawie udzielania pomocy na rozwój przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Kapitał   Ludzki w województwie śląskim” z 24 marca 2009 r.

2. Upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu rozwoju przedsiębiorczości.

Realizacja poniższych typów projektów:
– przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości (w tym w formie  spółdzielni lub spółdzielni socjalnej – o ile wszyscy udziałowcy są osobami, które rozpoczęły prowadzenie działalności w wyniku uczestnictwa w projekcie realizowanym w ramach przedmiotowego Działania), do wysokości stanowiącej równowartość 40 tys. złotych (lub 20 tys. na osobę w przypadku spółdzielni lub spółdzielni socjalnej),
– wsparcie pomostowe w okresie do 6 / do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie większej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego na dzień wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu  dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu)
wiąże się z udzielaniem uczestnikom projektu pomocy de minimis i powinna się odbywać zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2008 r., nr 90, poz. 557 z późn. zm.).
Wnioski o dofinansowanie projektów można składać osobiście, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem poczty.

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony w sposób ciągły od 4 maja 2009 r.,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30, do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu, uzasadnionego odpowiednią decyzją WUP w Katowicach.

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą tworzenia biznesplanów dla Funduszy Europejskich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.