Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

Osoby zainteresowane otrzymaniem dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, zapraszamy do zapoznanie się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania związane z tym Działaniem.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszą ofertą przygotowania formularza i biznesplanu w celu otrzymania dotacji z Działania 6.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzi na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

1. Kto może ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy województwa łódzkiego, którzy nie posiadali zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu oraz nie posiadają zaległości w zapłacie podatków lub składek ubezpieczenia społecznego ani nie toczy się przeciwko nim postępowanie sądowe, administracyjne albo egzekucyjne dotyczące niespłaconych zobowiązań.

2. Co zrobić, aby otrzymać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Należy samodzielnie zgłosić się do instytucji realizującej projekt w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki celem wzięcia udziału w rekrutacji do projektu. Lista instytucji realizujących projekt w ramach Działania 6.2 PO KL zostanie udostępniona na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi oraz w siedzibie urzędu w połowie 2009 r.

3. Dlaczego, aby ubiegać się o dotację na rozpoczęcie dzialalności gospodarczej należy zgłaszać się do tych instytucji?
Instytucje realizujące projekt w ramach Działania 6.2 PO KL, zajmują się procedurą przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej tj. m.in. rekrutacją osób, organizacją szkoleń z zasad prowadzenia działalności gospodarczej, wyborem osób, które otrzymają wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłatą wsparcia finansowego, kontrolą prawidłowości wydatkowania otrzymanego wsparcia finansowego.

4. Jakie typu są to instytucje i w jaki sposób są wybierane?
Instytucjami realizujacymi projekty w ramach Działania 6.2 mogą być np. organizacje pozarządowe, inkubatory przedsiębiorczości, instytucje otoczenia biznesu, instytucje szkoleniowe, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, które w drodze konkursu złożą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi wniosek o dofinansowanie projektu. WUP w Łodzi dokonuje oceny złożonych wniosków, w wyniku której zostają wybrane instytucje realizujące projekty.

5. Dlaczego należy czekać do połowy roku?
Obecnie WUP w Łodzi jest w trakcie procedury wyboru instytucji, które otrzymają dofinansowanie na realizacje projektów w ramach Działania 6.2. Wybór tych instytucji planowany jest w połowie 2009 r.

6. Na czym polega rekrutacja do projektu?
Warunki rekrutacji są określane przez realizatorów projektów. Mogą polegać np. na rozmowie kwalifikacyjnej, przedstawieniu wstępnego zarysu biznesplanu, testach psychologicznych sprawdzających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.
7. Czy mogę brać udział jednocześnie w kilku rekrutacjach organizowanych przez różne instytucje?
Tak, ale w momencie podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie należy zrezygnować z udziału w rekrutacjach organizowanych przez pozostałe instytucje realizujące projekty w ramach Działania 6.2 PO KL. Podpisując Deklarację uczestnictwa w projekcie, osoba zamierzająca założyć działalność gospodarczą oświadcza, że nie ubiega się o przyznanie środków publicznych na prowadzenie działalności gospodarczej w innej instytucji.

8. Czy aby ubiegać się o dotację muszę być osobą bezrobotną zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy?
Nie, nie ma takiego obowiązku, chyba że realizator projektu zawęził grupę docelową do osób zarejestrowanych jako bezrobotne. Wówczas do projektu mogą się zgłaszać jedynie osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

9. Czy są jakieś preferencje dotyczące osób, które mogą ubiegać się o dotacje?
Wsparcie w ramach Działania 6.2 jest skierowane przede wszystkim do wybranych grup docelowych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Grupy te obejmują osoby pozostające bez zatrudnienia (przez okres co najmniej kolejnych 12 miesięcy w ciągu ostatnich 2 lat), kobiety (w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dzieci), osoby do 25 roku życia, osoby niepełnosprawne, osoby po 45 roku życia, osoby zamieszkujące w gminach wiejskich i miejsko – wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 tys. mieszkańców zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną i/lub zwierzęcą.
Każda z instytucji realizująca projekt ma możliwość zawężenia grupy docelowej tj. uczestników, których będzie rekrutować do projektu, do ww. kategorii osób.

10. Czy inne osoby, niż wskazane powyżej będą mogły ubiegać się o dotację?
Tak. Jeżeli instytucja realizująca projekt nie wprowadziła zawężenia grupy docelowej, wówczas do projektu mogą się zgłaszać osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu (dniem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie).

11. Czy mogę ubiegać się o dotację jeżeli pracuję?
Tak. Jeżeli instytucja realizująca projekt nie wprowadziła zawężenia grupy docelowej, wówczas do projektu mogą się zgłaszać osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

12. Czy mogę ubiegać się o dotację jeżeli zarejestrowałem działalność gospodarczą, ale jej jeszcze nie rozpocząłem?
Nie. O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

13. Czy mogę ubiegać się o dotację jeżeli zawiesiłem działalność gospodarczą?
Nie. O dotację mogą ubiegać się osoby, które nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu.

14. Czy mogę ubiegać się o dotację jeżeli w ciągu ostatniego roku prowadziłem działalność gospodarczą zerejestrowaną poza granicami kraju?
Tak. Wykluczenie osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarcza w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie dotyczy osób, które we wskazanym okresie posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami kraju.

15. Jaka jest maksymalna wysokość dotacji?
Dotacja nie może przekraczać 40 000 zł brutto.

16. Czy mogę ubiegać się o dotację w kwocie niższej niż 40 000 zł?
Tak. Wnioskowana wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej.

17. Czy jest wymagany wkład własny?
Nie. Dotacja może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej. Istnieje możliwość wniesienia wkładu własnego.
Dotacja wypłacana jest w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w formie zaliczki w wysokości 80% całkowitej wysokości przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część wypłacana jest jako refundacja poniesionych wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy zaangażować własne środki, które zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków.

18. Czy oprócz dotacji, są przewidziane inne formy wsparcia?
Po zakwalifikowaniu się do projektu w ramach Działania 6.2 PO KL osoba zamierzająca rozpocząć działalność gospodarczą może otrzymać wsparcie w postaci:

 • wsparcia szkoleniowego i doradczego (bezpłatnego)

oraz wsparcie dodatkowe w co najmniej jednej z dwóch poniższych form:

 • dotacji, tj. środków finansowych na uruchomienie firmy (w tym również spółdzielni lub spółdzielni socjalnej) do wysokości 40 000 zł brutto (lub 20 000 zł w przypadku spółdzielni lub spółdzielni scojalnej)
 • wsparcia pomostowego (wyjaśnienie patrz niżej)

19. Na czym polega wsparcie szkoleniowe i doradcze?
Wsparcie obejmuje co najmniej szkolenie i/lub doradztwo z zasad prowadzenia działalności gospodarczej. Wsparcie może mieć zakres szerszy. Szczegółowy jego zakres może być różny u każdego z realizatorów projektu.

20. Jak długo trwa wsparcie szkoleniowe i doradcze?
Czas jego trwania określa realizator projektu.

21. Czy muszę brać udział w obowiązkowym szkoleniu, jeżeli niedawno ukończyłem podobny kurs?
Przewiduje się udział każdego uczestnika projektu w obowiązującym module szkoleniowo-doradczym. Ostatecznie o obowiązku tym zdecyduje realizator projektu. Zasadniczo zwolnienie z udziału w szkoleniu może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach.

22. Czy muszę brać udział w obowiązkowym szkoleniu jeżeli ukończyłem studia kierunkowe z tego zakresu?
O obowiązku udziału w szkoleniu decyduje realizator projektu. Zasadniczo zwolnienie z udziału w szkoleniu może nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach.

23. Co to jest wsparcie pomostowe?
Po rozpoczęciu działalności gospodarczej ze środków dotacji istnieje możliwość uzyskania wsparcia pomostowego. Wsparcie pomostowe przyznaje się w oparciu o wniosek złożony do realizatora projektu. Wsparcie pomostowe może mieć formę:

 • usług doradczo – szkoleniowych o charakterze specjalistycznym
 • pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie w kwocie nie większej niż 1 100 zł (w przypadku osób, które założyły spóldzielnie lub spóldzielnie socjalną – 550 zł)  na pokrycie bieżących opłat bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gosp.

Wsparcie finansowe realizowane jest przez okres do 6 miesiąca od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej i może być w uzasadnionych przypadkach przedłużone o kolejne 6 miesięcy.

24. Na jakie rodzaje kosztów może być przeznaczone finansowe wsparcie pomostowe?
Finansowe wsparcie pomostowe może być przeznaczone na następujące rodzaje kosztów:

 • daniny publicznoprawne, z wyjątkiem kar i grzywien
 • koszty opłat telekomunikacyjnych (telefon, internet, itp.)
 • wydatki na media (woda, gaz, elektryczność itp.)
 • koszty dzierżawy, czynszu, najmu lokali
 • koszty najmu, dzierżawy maszyn i urządzeń
 • koszt ubezpieczeń majątkowych i osobistych
 • koszty zlecania usług związanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą (np. zlecenie obsługi księgowej, prowadzenie strony internetowej itp.).

25. Kiedy i gdzie składam swój wniosek/biznesplan o uzyskanie dotacji?
Jednym z warunków aplikowania o środki na wsparcie finansowe jest zakwalifikowanie się do projektu i pozytywne ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego. W następnym etapie realizator projektu określa termin na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz z obligatoryjnymi załącznikami. Ocena wniosków o udzielenie wsparcia finansowego dokonywana jest przez Komisję Oceny Wniosków, powoływaną przez realizatora projektu.

26. Dlaczego nie mogę złożyć wniosku o dotację do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi?
WUP w Łodzi nie prowadzi rekrutacji na szkolenia i nie udziela dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Zadaniem WUP w Łodzi jest ogłaszanie konkursu w ramach Działania 6.2 PO KL, w odpowiedzi na który instytucje zainteresowane organizacją bezpłatnych szkoleń z przedsiębiorczości oraz wypłatą osobom fizycznym dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej mogą składać wnioski. Następnie WUP w Łodzi zajmuje się wyborem najlepszych projektów do realizacji, przekazywaniem środków finansowych na ich realizację, rozliczaniem oraz kontrolą realizowanych projektów.

27. Na jakie wydatki mogę przeznaczyć otrzymaną dotację?
Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Kwota aktywów obrotowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości nabytych ze środków dotacji nie powinna przekroczyć 40% wartości przyznanego wsparcia.

28. Czy mogę kupić samochód ze środków otrzymanej dotacji?
Dotacja może być przeznaczona na środki transportu, uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnione przez wnioskującego. Dotacja nie może być wykorzystana na zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów.

29. Czy mogę wykupić licencję franczyzy ze środków otrzymanej dotacji?
Tak. Wszystkie koszty, które są potrzebne do uruchomienia działalności gospodarczej są kwalifikowalne, z zastrzeżeniem, iż nie można przeznaczyć więcej niż 40% dotacji na aktywa obrotowe.

30. W jakiej formie mogę założyć działalność gospodarczą?
Dopuszczalnymi formami założenia działalności gospodarczej ze środków dotacji są samodzielna działalność gospodarcza oraz spółdzielnia albo spółdzielnia socjalna. Nie jest możliwe założenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie). Można zawrzeć umowę spółki cywilnej ale tylko z innym uczestnikiem tego samego projektu.
Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

31. Czy dotację można otrzymać na dowolny rodzaj działalności gospodarczej?
Istnieją pewne wyłączenia. Nie można otrzymać wsparcia na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury (w rozumieniu Rozporządzenia Rady Wspólnoty Europejskiej Nr 104/2000). Istnieją także ograniczenia w zakresie działalności rolniczej oraz przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych. Osoba mająca wątpliwości co do możliwości otrzymania wsparcia na dany rodzaj działalności powinna zapoznać się z art. 30 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W artykule tym wskazane są wszystkie wyłączenia od możliwości ubiegania się w wsparcie.

32. Czy są preferowane rodzaje działalności gospodarczej, na które można otrzymać dotację?
Nie zostały określone preferowane rodzaje działalności gospodarczej.

33. Jeżeli dostanę się do projektu, kiedy będę mógł zarejestrować działalność gospodarczą?
Działalność gospodarcza zarejestrowana jest w czasie uczestnictwa w projekcie. Zasadniczo powinno to nastąpić po uzyskaniu pozytywnej decyzji realizatora projektu w przedmiocie przyznania wsparcia finansowego. Szczegółowy przebieg postępowania ustala realizator projektu i to do niego należy się zwrócić w poszukiwaniu szczegółowych informacji.

34. Czy jest wymagane zabezpieczenie otrzymanej dotacji?
O obowiązku złożenia zabezpieczenia decyduje realizator projektu.

35. W jaki sposób otrzymam dotację po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku/biznesplanu?
Dotacja wypłacana jest w dwóch transzach. Pierwsza transza wypłacana jest w formie zaliczki w wysokości 80% całkowitej wysokości przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część wypłacana jest jako refundacja poniesionych wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy zaangażować własne środki, które zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków. Wypłata dotacji następuje na wyodrębniony do tego celu rachunek bankowy.

36. W jakim czasie od otrzymania dotacji istnieje obowiązek jej wydatkowania?
Dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej jest przeznaczona na sfinansowanie pierwszych wydatków umożliwiających funkcjonowanie nowopowstałego przedsiębiorstwa. Należy ją wydatkować w okresie trzech miesięcy od podpisania z realizatorem projektu w ramach Działania 6.2 Umowy o udzielenie wsparcia finansowego (tj. umowy o udzielenie dotacji). W uzasadnionych przypadkach termin ten jednak może być przedłużony.

37. Czy dotacja jest bezzwrotna?
Tak, jednakże uczestnik projektu, który otrzymał dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej ma obowiązek dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 miesięcy, albo naruszone zostały inne warunki umowy dotyczące przeznaczenia wypłaconych środków.

38. Czy od otrzymanej dotacji jest obowiązek zapłacenia podatku dochodowego?

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2009 r. w sprawie zaniechania podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) (Dz. U. Nr 62, poz. 509) stanowi podstawę do zwolnienia z podatku uczestników projektu w ramach Działania 6.2 PO KL, którzy otrzymali środki na rozwój przedsiębiorczości.
39. Czy po założeniu działalności gospodarczej ze środków dotacji przysługują ulgi w płatnościach ZUS?
Instytucją właściwą w tym zakresie jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

40. Jak często będzie pojawiać się lista instytucji, w których można ubiegać się o dotację?
WUP w Łodzi na każdy rok wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowuje Plan działania, w którym określa planowane w danym roku konkursy w ramach Działania 6.2. W 2008 roku  ogłoszony był jeden konkurs, w ramach którego w grudniu 2008 r. wybrano pierwszych realizatorów projektów (patrz archiwum aktualności z dnia 4 grudnia 2008 r. – limit miejsc w tych projektach został wyczerpany). W roku 2009 zaplanowano dwa konkursy w ramach Działania 6.2 PO KL. Pierwszy konkurs został ogłoszony w I kwartale 2009 r., w ramach którego wybór realizatorów planowany jest w połowie br.  Ogłoszenie drugiego konkursu zaplanowano na III kwartał br.

41. Jak długo WUP w Łodzi będzie wybierał instytucje, w których można ubiegać się o dotację?
Okres programowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie trwał do 2013 r.

42. Czy są inne źródła otrzymania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej?
Osoby zarejestrowane jako bezrobotne mogą ubiegać się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla miejsca zamieszkania. Dotacja z powiatowego urzędy pracy udzielana jest w wysokości nie wyższej niż 6-krotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia.

43. Czy mogę łączyć dotację otrzymaną w ramach działania 6.2 PO KL z dotacją z powiatowego urzędu pracy?
Niedozwolone jest łączenie dotacji otrzymanej w ramach Działania 6.2 PO KL z dotacją z powiatowego urzędu pracy lub dotacją w ramach innego projektu realizowanego w Działaniu 6.2 PO KL.

Informujemy, że realizatorzy poszczególnych projektów w ramach Działania 6.2 PO KL mogą wprowadzać zawężenia w odniesieniu do wyżej przedstawionych informacji.

Źródło: http://www.pokl.wup.lodz.pl/index.php/pl/dzialanie-62

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

1 thought on “Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej – Działanie 6.2 PO KL

 • Czy można się starać jednocześnie o dotację z PO KL Działanie 6.2. – 40 TYS na rozpoczęcie działalności i o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na uruchomienie działalności gospodarczej z PUP?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.