Konkursu w ramach Działania 6.2 w Krakowie – rozpoczęty.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie pełniący w województwie małopolskim rolę Instytucji Wdrażającej/Instytucji Pośredniczącej 2 stopnia w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) ogłasza KONKURS NR POKL/6.2/II/09 na projekty realizowane w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
DZIAŁANIE 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Celem Działania 6.2 jest promocja oraz wspieranie inicjatyw i rozwiązań zmierzających do tworzenia nowych miejsc pracy oraz budowy postaw kreatywnych, służących rozwojowi przedsiębiorczości i samozatrudnienia.

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 6.2 wynosi 56 309 804,00 zł.

Niniejszy konkurs ma charakter konkursu zamkniętego, co oznacza, że Instytucja Wdrażająca (WUP Kraków) ogłaszając konkurs określa datę jego otwarcia oraz zamknięcia, tj. okres, w którym będą przyjmowane wnioski.

O dofinansowanie realizacji projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem powiatowych urzędów pracy oraz osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).
Wnioski w ramach konkursu nr POKL/6.2/II/09 przyjmowane będą w terminie od 20 lipca 2009r. do 18 sierpnia 2009 r.:

– w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1, 30-107 Kraków

– w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9, 33-100 Tarnów,
– w siedzibie Zespołu Zamiejscowego WUP Kraków w Nowym Sączu, ul. Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz.

Wnioski należy składać osobiście, bądź przesłać listem poleconym lub pocztą kurierską. Decyduje data wpływu wniosku do instytucji ogłaszającej konkurs. Wnioski dostarczone
w inny sposób (np. faxem, pocztą elektroniczną) nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można także uzyskać w Punktach Informacyjnych Europejskiego Funduszu Społecznego w:

– Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, Plac na Stawach 1
e-mail: efs@wup-krakow.pl, tel. 012 424 07 37,

– Zespole Zamiejscowym WUP w Tarnowie, Al. Solidarności 5-9,
e-mail: efs.tarnow@wup-krakow.pl, tel. 014 626 95 43,

– Zespole Zamiejscowym WUP Nowym Sączu, ul. Węgierska 146
e-mail: ns.efs@wup-krakow.pl, tel. 018 442 94 32.

Źródło: www.pokl.wup-krakow.pl

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *