Lokaty pieniężne przedsiębiorstw.

Każde przedsiębiorstwo – bez względu na jego wielkość, powinno dysponować pewnym zasobem gotówki, która umożliwi mu utrzymanie tzw. płynności finansowej, czyli zdolności do regulowania bieżących wydatków tudzież zobowiązań.

Spośród wszelakich zasobów finansowych najistotniejsze znaczenie mają zasoby gotówkowe, oraz lokaty pieniężne, które gwarantują firmie swobodny przepływ gotówki – comiesięczne, stałe opłaty, pensje dla pracowników etc. Zarządzanie zasobami finansowymi nie jest proste – istotne jest skrupulatne planowanie wpływów i wydatków z podziałem na całe miesiące, ponieważ dzięki temu mogą być planowane okresowe braki gotówki, czy też jak najkorzystniejsze lokowanie powstałych nadwyżek finansowych.

Każda firma musi zadecydować, czy nadwyżki finansowe ulokować w inwestycje finansowe czy też w inwestycje rzeczowe. Te pierwsze dotyczą najczęściej lokowania pieniędzy w bankach, na Giełdzie Papierów Wartościowych w postaci akcji czy też obligacji i nabywaniu udziałów tudzież ich zakupywaniu w innych firmach. Z kolei inwestycje rzeczowe stanowią majątek trwały jak budynki, grunty, maszyny czy środki transportu, zakup znaków towarowych, projektów i wynalazków, a także trwały przyrost gotówki obrotowej.

Najpopularniejsze formy lokowania nadwyżek finansowych:

Bony skarbowe

Bony skarbowe są krótkoterminowymi instrumentami dłużnymi odznaczającymi się rentownością – przynoszą stałe źródło dochodu i są jednym z najbezpieczniejszych sposobów inwestowania nadwyżek gotówkowych. Gwarantem bonów jest Skarb Państwa, a w powszechnym użyciu jest powiedzenie, iż bony skarbowe są całkowicie wolne od jakiegokolwiek ryzyka.

Korzyści

  • krótkoterminowe ulokowanie nadwyżek finansowych
  • bezpieczny zysk
  • możliwość wykorzystania, jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów

Obligacje Skarbu Państwa

Obligacje Skarbu Państwa to papiery dłużne emitowane przez Ministerstwo Finansów. Ich zasada działania polega na tym, iż emitent zobowiązuje się do terminowego zwrotu udzielonej pożyczki wraz z naliczonymi odsetkami. Warto mieć na uwadze, że Obligacje Skarbu Państwa odnoszą się zarówno do krótko jak i do długoterminowych kredytów, aczkolwiek są to tzw. papiery niezabezpieczone – gwarancji udziela państwo.

Korzyści

  • brak ryzyka niewypłacalności
  • zabezpieczenie przed skutkami rosnącej inflacji
  • możliwość przedłużenia inwestycji
  • możliwość wykorzystania, jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów

Zarządzanie portfelem papierów wartościowych

To usługi świadczone przez domy maklerskie, których zadaniem jest podejmowanie szeregu decyzji w imieniu klienta – inwestora w zakresie inwestowania na GPW. Portfel inwestycyjny składa się z kilku różnych typów instrumentów:

  • papiery wartościowe
  • lokaty terminowe
  • akcje przedsiębiorstw

Potencjalni inwestorzy decydujący się na prowadzenie tego typu działań muszą mieć na uwadze, iż biura maklerskie z reguły pobierają pewien procent z zysku, aczkolwiek stosują szereg strategii zarówno dla klientów nieakceptujących jakiegokolwiek ryzyka, jak i dla tych akceptujących ryzyko wysokich strat.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne należy dobierać do realnych możliwości finansowych przedsiębiorstwa. Najstarszą i bardzo często stosowaną formą lokowania nadwyżek finansowych są po prostu lokaty bankowe (krótko i długoterminowe) charakteryzujące się bezpieczeństwem kapitału i określoną wysokością odsetek. Lokaty bankowe mają jednak jedną wielką wadę, a mianowicie w przypadku przedterminowej wypłaty pieniędzy wypracowany zysk najczęściej przepada.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *