Pozyskiwanie dotacji z Funduszu Pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Każdy, kto zamierza otworzyć swoją działalność gospodarczą powinien zdawać sobie sprawę z tego, że na uruchomienie jakiegokolwiek zakładu potrzebne są znaczne środki finansowe, którymi nie koniecznie dysponujemy w chwili podjęcia decyzji o założeniu własnej firmy.  Jeżeli jednak jesteśmy zarejestrowani w urzędzie pracy to istnieje możliwość ubiegania się o dotację na uruchomienie własnej działalności gospodarczej.

Wszelkie szczegóły a także warunki przyznania dotacji i jej wysokości zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 listopada 2005 roku. Dodatkowo każdy urząd pracy może udzielić nam niezbędnych informacji na ten temat. Cała procedura ma w zasadzie kilka etapów, z czego pierwszym z nich jest oczywiście zarejestrowanie się w urzędzie pracy jako bezrobotny.

Następnym krokiem jest złożenie wniosku o przyznanie środków z Funduszu Pracy na podjęcie oraz prowadzenie działalności gospodarczej. Taki formularz wniosku dostępny jest również w każdym urzędzie. Środki dotacyjne przyznawane są w wysokości określonej w umowie, nie mogą być one jednak wyższe niż pięciokrotna wysokość wskazanego, początkowego wynagrodzenia.

O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku zostaniemy poinformowani w terminie nie dłuższym niż 30 dni od złożenia wniosku a także innych koniecznych do jego rozpatrzenia dokumentów. Samo uwzględnienie wniosku może nastąpić dopiero po spełnieniu przez nas dokładnie określonych w rozporządzeniu warunków a są nimi między innymi: nieprowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku oraz nieotrzymanie pożyczki z Funduszu Pracy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotację. Po uwzględnieniu wniosku wszystkie środki przyznawane są na podstawie umowy zawieranej między bezrobotnym a starostą. W takiej umowie musimy zobowiązać się do udokumentowania i rozliczenia przyznawanych środków całkowicie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w terminie określanym przez umowę oraz zwrotu całości kwoty w ciągu 30 dni od otrzymania powiadomienia jeżeli podejmie jakiekolwiek kroki niezgodne z punktami zawartymi w umowie.

Oczywiście istnieją również zabezpieczenia zwrotu przez osobę otwierającą działalność gospodarczą środków otrzymanych na podstawie dotacji i są nimi poręczenie, weksel z poręczeniem, blokada rachunku bankowe lub akt notarialny dotyczący poddania się egzekucji przez dłużnika. Pomocą w uzyskaniu takiej dotacji może być wiedza specjalistów, którzy z całą pewnością nie odmówią nam pomocy, przez co staranie się o pieniądze będzie dla nas bardzo proste.

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla PUP.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *