Program Innowacyjna Gospodarka szansą dla polskich przedsiębiorstw.

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. pozwala krajowym  przedsiębiorstwom na korzystanie z wszystkim istniejących funduszy strukturalnych. Przed 2004r. nasz kraj jako państwo stowarzyszone ze Wspólnotą mógł korzystać z funduszy przedakcesyjnych, jednak środki do wykorzystanie z tego tytułu były znacznie mniejsze niż obecnie.

Na lata 2007 – 2013 przewidzianych jest dla Polski 67,3 mld euro pomocy unijnej. Z Funduszy Strukturalnych oraz Funduszu Spójności są finansowane zarówno duże inwestycje jak budowa autostrad, modernizacja linii kolejowych jak i mniejsze o znaczeniu lokalnym oraz takie, z których korzystają przedsiębiorstwa przeznaczając pozyskane środki na inwestycje.

Polska chcąc pozyskać środki z Funduszy Europejskich uruchomiła na lata 2007-2013 sześć programów operacyjnych:

– Program Infrastruktura i Środowisko

– Program Kapitał Ludzki

– Program Innowacyjna Gospodarka

– Program Rozwój Polski Wschodniej

– Program Pomoc Techniczna 2007-2013

– Programy współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej

Dodatkowo każde z szesnastu województw posiada  swój własny program, dostosowany do specyfiki regionu. Środki z Funduszy Strukturalnych są podzielone na poszczególne programy, dlatego też beneficjenci chcący pozyskać dotacje składają wnioski w ramach istniejących instrumentów pomocowych.

Warto szczególną uwagę zwrócić na program Innowacyjna Gospodarka, który cieszy się wśród przedsiębiorców dużym zainteresowaniem. Beneficjentem może być każdy podmiot gospodarczy niezależnie od branży w jakiej on działa. Ważne jest jedynie, aby pozyskane środki były przeznaczone na unowocześnienie zakładu, np. wdrożenie nowej linii technologicznej, wprowadzenie nowego produktu na rynek.

W ramach tego programu mogą być również finansowane przedsięwzięcia o charakterze badawczym prowadzone przez placówki naukowe. Środki finansowe przydzielane są przeważnie w ramach konkursu, a więc osoba chcąca uzyskać dotacje musi wykazać, że jej projekt przedsięwzięcia jest lepszy od pozostałych. Z puli pieniężnej może zatem korzystać pewna liczba beneficjentów, którzy nie tylko spełnią określone kryteria, ale również ich pomysły będą najbardziej innowacyjne. Szacuje się, że łączna kwota środków pieniężnych, które przypadną na ten program to 6,7 mld euro. Będą one pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z Budżetu Państwa. Kwota ta jednak może ulec pewnym zmianom, gdyż część projektów może być realizowanych poza pulą konkursową i wysokość dotacji będzie uzależniona od kosztu projektów.

Nadrzędnym celem Programu Innowacyjna Gospodarka jest rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa. Będzie on realizowany za pomocą celów szczegółowych takich jak:

– Zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

– Wzrost konkurencyjności polskiej nauki

– Zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym

-Zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku międzynarodowym

– Tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy

– Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.

Do dnia 7 sierpnia 2009 r. instytucja zarządzająca programem, czyli Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, zatwierdziła 2054 projekty na kwotę 14,63 mld PLN, z czego podpisano 1282 umów oraz dokonano płatności na rzecz beneficjentów na kwotę 1,4 mld PLN.

Program Innowacyjna Gospodarka jest szansą dla wielu małych i średnich przedsiębiorstw na pozyskanie bezzwrotnej pomocy finansowej. Dzięki temu mogą one stać się bardziej konkurencyjne zarówno w UE jak i na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *