Ryzyko gospodarcze.

Ryzyko towarzyszy nam wszędzie, w każdym aspekcie życia codziennego, a także wówczas, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą. W przypadku firm koniecznie trzeba rozróżnić dwa pojęcia, jakimi są ryzyko finansowe i ryzyko niefinansowe, niemniej jednak zdecydowany wpływ na wyniki finansowe ma tylko pojęcie pierwsze.

Zarządzanie przedsiębiorstwem obejmuje skomplikowane procesy podejmowania decyzji i planowania, aczkolwiek przy uwzględnieniu czynnika ewentualnego ryzyka, które występuje dosłownie we wszystkich rodzajach prowadzonej działalności, jak np. gospodarka środkami trwałymi, prace rozwojowe, sprzedaż, proces produkcji czy też gospodarka finansowa. Właściciel podejmując wszelkie decyzje musi liczyć się z ewentualnym poniesieniem strat, pomimo, iż decyzje te z reguły opierają się na wyuczonej wiedzy, zarówno teoretycznej jak i praktycznej.

Aby w jak największym stopniu wyeliminować ryzyko gospodarcze należy ustalić w danej firmie główne obszary występowania takowego, przy czym należy mieć na uwadze m.in. zakres prowadzonej działalności, posiadać jak najwięcej informacji o potencjalnym kontrahencie, wspólniku – dobrze jest również dysponować nadwyżką finansową, która w przypadku niepowodzenia, pokryje poniesione straty.

Podział ryzyka finansowego

[note]Ryzyko finansowe możemy podzielić na pięć podstawowych podkategorii:

  1. Ryzyko rynkowe (możliwość zmiany warunków finansowych wskutek wahań tudzież zmian cen rynkowych)
  2. Ryzyko kredytowe dzielące się na aktywne i pasywne (niewywiązanie się z transakcji)
  3. Ryzyko płynności (niedopasowanie kwot i terminów zapadalności aktywów i wymagalności pasywów).
  4. Ryzyko operacyjne (nadużycia finansowe, ryzyko prawne, fizyczne, uchylanie od płacenia podatków, fałszerstwa, awarie oprogramowania etc.)
  5. Ryzyko prawne (straty wynikające z nieprzeprowadzonej transakcji)[/note]

Źródła ryzyka

Wyróżniamy trzy podstawowe źródła ryzyka:

  • makrogospodarcze
  • mikrogospodarcze
  • mezogospodarcze

Czynniki makroekonomiczne, jak sama nazwa mówi, plasują się na poziomie makro, tym samym wpływają na całą gospodarkę (inflacja, kurs walutowy, stopa procentowa, koniunktura, sytuacja społeczna etc.) Z kolei przyczyny mikroekonomiczne dotyczą jedynie sektora i określane są, jako wewnętrzne, niemniej bezpośrednio związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych. Trzecim i ostatnim źródłem ryzyka są czynniki mezoekonomiczne, czyli takie, które występują wewnątrz struktury danego przedsiębiorstwa, jak np. problemy ze sprzedażą czy zbyt duża konkurencja.

Formy ryzyk występujących w przedsiębiorstwach

Ryzyko gospodarcze

Podsumowanie

Ryzyko gospodarcze dotyczy każdego przedsiębiorcy, bowiem pomimo najlepszych prognoz nigdy nie można mieć całkowitej pewności odnośnie uzyskania oczekiwanych wyników finansowych. Występowanie ryzyka spowodowane jest konsekwencją wolności gospodarczej, a także szerokiego zakresu swobód i udogodnień, jakie ona za sobą pociąga.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.