Zabezpieczenia udzielanych kredytów.

Banki, aby zminimalizować lub nawet całkowicie wyeliminować ryzyko kredytowe oprócz szeregu istotnych posunięć jak sprawdzenie historii kredytowej przedsiębiorcy czy też ocenienie zdolności kredytowej, stosują tzw. prawne zabezpieczenia kredytowe.

Każdy bank ustala indywidualne dla siebie formy zabezpieczenia kredytów – im przedsiębiorca stara się o przyznanie większego kredytu, tym bardziej jest traktowany indywidualnie, a w niektórych przypadkach może podjąć negocjacje z bankiem. Nie można jasno sprecyzować zakresu zabezpieczeń, jakie stosują wszystkie banki, bowiem w przypadku indywidualnych negocjacji, bank często przystaje na propozycje potencjalnych kredytobiorców.

[note]O tym jak zostanie zabezpieczona dana umowa kredytowa decyduje szereg funkcji:

  • rodzaj i wysokość wierzytelności (całkowita kwota kredytu musi być niższa aniżeli suma wszystkich zabezpieczeń)
  • termin spłaty zadłużenia
  • status prawny dłużnika i poręczycieli
  • sytuacja finansowa przedsiębiorcy
  • sposób ustanowienia zabezpieczenia kredytu
  • potencjalne ryzyko banku mającego udzielić kredyt
  • opłaty ściśle związane z ustanowieniem zabezpieczenia (ponosi je kredytobiorca)
  • przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikające z zabezpieczenia[/note]

Przedsiębiorstwa najczęściej korzystają z kredytów obrotowych i inwestycyjnych, ponieważ są one najbardziej opłacalne, dlatego też wśród form zabezpieczeń bardzo często bierze się pod uwagę zastaw firmy, która jest własnością kredytobiorcy, przewłaszczenie, bankowy zastaw rejestrowy, cesję wierzytelności, hipotekę, weksle i blokadę rachunków bankowych.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie upoważnia bank w razie niemożności spłaty kredytu do „zajęcia” np. maszyn, pojazdów i drogiego sprzętu biurowego celem częściowego lub całkowitego pokrycia roszczeń finansowych. Zastaw dotyczy zarówno rzeczy ruchomych, jak i papierów wartościowych czy też udziałów w spółkach. Z kolei zabezpieczenie hipoteczne obciąża zastawioną nieruchomość, a cała procedura roszczenia odbywa się poprzez wpis do ksiąg wieczystych.

Poręczenie wekslowe siłą rzeczy zobowiązuje poręczyciela do spłaty zadłużenia, aczkolwiek tak naprawdę mało jest osób trzecich, które godzą się na tego typu ryzyko – poręczycielami zostają na ogół osoby zaufane, aczkolwiek z reguły nie biorą do siebie faktu, że kiedykolwiek może nastąpić sytuacja, zmuszająca do spłaty zadłużenia. Weksel in blanco zawiera podpis jego wystawcy, aczkolwiek nie posiada określonej sumy i tytułu płatności, dlatego ten sposób zabezpieczenia jest stosowany wyłącznie u znanych i zasłużonych kredytobiorców danego banku.

Kolejną niezmiernie ważną formą zabezpieczenia kredytów są zastawy rejestrowe, aczkolwiek, aby te były ważne potrzebna jest umowa zawierana pomiędzy dwoma stronami – zastawcą i wierzycielem. W umowie tej musi znaleźć się także obowiązkowy wpis do owego rejestru zastawu. Natomiast cesja wierzytelności (bardziej charakterystyczna dla kredytów obrotowych) polega na swoistym zabezpieczeniu w formie pisemnej umowy, wierzytelności banku pomiędzy nim a kredytobiorcą.

Zabezpieczenia udzielanych kredytów są tematem dosyć trudnym i skomplikowanym. Przed podjęciem decyzji w sprawie kredytu, przedsiębiorca powinien zaznajomić się z szeregiem informacji, które bardzo często pojawiają się na umowie kredytowej, a o których się w ogóle nie wspomina. Stosowane formy zabezpieczeń kredytowych powinny być jak najbardziej bezpieczne i wygodne dla kredytobiorcy, oraz nieść za sobą jak najmniejsze ryzyko.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *