Zarys Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Podstawowymi czynnikami produkcji są: praca, ziemia, kapitał. Każdy z tych elementów odgrywa bardzo ważną w procesie wytwarzania dóbr. Obecnie jednak coraz więcej państw oraz firm przykłada większą uwagę do kapitału ludzkiego. Współcześnie gdy najnowocześniejsze gospodarki opierają się na usługach, istotną rolę odrywa wiedza ludzka. Wielu przedsiębiorców uważa, że gdyby w pewnym momencie stracili cały swój majątek, to dzięki właśnie kwalifikacjom jakie posiadają  pracownicy mogliby w bardzo szybkim czasie odbudować swoją pozycję na rynku.

Unia Europejska doskonale zdaje sobie sprawę ze znaczenie i roli kapitału ludzkiego we współczesnym świecie. Dlatego aby móc w pewien sposób kontrolować, stymulować a także chronić niektórych ludzi przed wykluczeniem z życia gospodarczego założyła ona Europejski Fundusz Społeczny (EFS). Środki pieniężne z tego funduszu przeznaczane są przede wszystkim na szkolenia, które mają przyczynić się do poprawy sytuacji na rynku pracy oraz podniesienia wydajności w wykonywanych zawodach. Celem tego funduszu jest również podniesienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki, poprzez promowanie specjalności zawodowych wymagających wysokich kwalifikacji. Ponadto część zadań finansowana z tego funduszu ma na celu zachęcenie do zatrudniania osób, które mogą zostać wykluczone społecznie. Są to przede wszystkim osoby po 50 roku życia, kobiety, osoby mieszkające na wsiach i małych miasteczkach a także niepełnosprawni oraz bezrobotni.

W Polsce całość środków finansowych pochodzących z EFS przypada na Program Kapitał Ludzki. Będzie on realizowany w latach 2007-2013 i w wyniku negocjacji, jakie nasz kraj prowadził z UE na okres ten przypadnie 11,5 mld euro dotacji,  9,7 mld euro będzie pochodziło z EFS, natomiast pozostałą kwotę stanowią środki krajowe. Program Kapitał Ludzki  powinien spełnić następujące cele strategiczne:

 • Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 • Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 • Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 • Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 • Wzrost spójności terytorialnej.

Jak widzimy, cele mają przede wszystkim służyć podniesieniu wiedzy pracowników, w tym również zatrudnionym w administracji rządowej i samorządowej. Program ten adresowany jest jednak do różnego rodzaju beneficjentów takich jak:

 • instytucje rynku pracy,
 • instytucje szkoleniowe,
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej,
 • przedsiębiorcy,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • organizacje pozarządowe,
 • instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego.

PO Kapitał Ludzki zostać podzielony na 10 priorytetów, które mają ułatwić instytucji zarządzającej funduszem jego kontrolę, natomiast beneficjenci mogą w ten sposób składać wnioski o dotację w ramach konkretnego priorytetu. Pięć z tych priorytetów dotyczy szczebla centralnego, cztery realizowane są na poziomie regionalnym, natomiast dodatkowy 10 priorytet to Pomoc Techniczna. Większość środków przydzielana jest w trybie konkursowym. Jedynie część sumy zostanie przydzielona w trybie systemowym  instytucjom, które zostały wymienione imiennie w programie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.