Leasing.

Leasing jest jedną z bardziej popularnych form finansowania inwestycji, polegającą na zawarciu umowy pomiędzy leasingodawcą a leasingobiorcą i przekazaniu praw do korzystania z dóbr materialnych na ściśle określony czas, w którym osoba korzystająca z tych dóbr płaci regularne, comiesięczne raty leasingowe finansującemu.

Pięć charakterystycznych cech leasingu:

  1. Leasingodawcą może być tylko i wyłącznie przedsiębiorstwo – wszak traktuje o tym Kodeks Cywilny: „Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie, i oddać tę rzecz korzystającemu do używania, albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu, w uzgodnionych ratach, wynagrodzenie pieniężne, równe, co najmniej cenie, lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.”
  2. Leasingodawca zawierający umowę jest zobowiązany do nabycia rzeczy, którą chce otrzymać leasingobiorca. W gruncie rzeczy osoba finansująca najczęściej zawiera dwie umowy; pierwszą z osobą korzystającą z leasingu, a drugą z producentem, hurtownikiem czy też inną firmą sprzedającą rzecz, która zostanie oddana w leasing.
  3. Finansujący jest zobowiązany udostępnić określone dobro materialne leasingobiorcy na czas ściśle określony.
  4. Korzystający z leasingu każdego miesiąca płaci leasingodawcy raty we wcześniej ustalonej kwocie, której wysokość widnieje na umowie.
  5. Umowa leasingowa musi być zawarta na piśmie, bowiem żadna inna metoda nie będzie ważna. Dodatkowo zawieranie umowy leasingowej bardzo często wymaga zabezpieczenia.

Umowa leasingu

Umowa zawierana jest na czas określony i w swojej treści zawiera kilka szczególnie ważnych elementów, które wymagają potwierdzenia we wniosku dostarczonym przez klienta. Są nimi dane firmy tudzież przedsiębiorstwa wraz z numerem NIP, REGONEM, danymi osobowym obu stron, a także, co zdarza się coraz częściej, imionami i nazwiskami ich reprezentantów. W umowie musi być zawarty przedmiot leasingu, oraz data rozpoczęcia i wygaśnięcia umowy.

Kolejnym ważnym elementem umowy leasingowej jest tzw. harmonogram finansowy, czy określenie wielkości rat, oraz terminów płatności wraz z należnymi prowizjami i odsetkami. Protokół zdawczo – odbiorczy jest kolejnym niezbędnym punktem, a także upoważnienie do korzystania z powierzonego dobra (finansujący upoważnia korzystającego).

Przedmiot umowy.

Przedmiotem leasingu mogą być rzeczy ruchome i nieruchomości, czyli środki trwałe, których wartość przewyższa 3500zł (środki te podlegają amortyzacji). Z reguły są to różnego rodzaju środki transportu jak samochody ciężarowe, dostawcze, rzadziej osobowe. Niemniej popularny jest również sprzęt biurowy, specjalistyczne maszyny o szerokim zastosowaniu, sprzęt budowlany, rolniczy, a nawet samoloty i statki.

Zabezpieczenia płatności.

W zabezpieczeniu osoby finansującej z tytułu leasingu najczęściej stosuje się weksel własny in blanco, który wystawiany jest w momencie podpisania umowy. Do weksla dołączona jest również deklaracja traktująca o potencjalnym niewywiązaniu się z umowy leasingobiorcy.

Kolejną formą zabezpieczenia jest kaucja, która polega na wpłaceniu przez osobę korzystającą z leasingu ściśle określonej kwoty, która zostanie zwrócona po należytym wywiązaniu się z umowy. Rzadziej spotykane są zabezpieczenia rzeczowe, czyli np. blokada środków na rachunku bankowym, czy też wybranie należnej sumy pieniężnej poprzez leasingodawcę – niemniej jednak w tym przypadku trzeba mieć na uwadze, iż osoba ta musi zostać najpierw do tego upoważniona. Ostatnią formą zabezpieczenia, która coraz szybszymi krokami odchodzi do lamusa jest hipoteka. Dochodzenie swoich roszczeń wymaga od leasingodawcy posiadania wyroku sądowego, co ciągnie za sobą wiele komplikacji jak i również wiele miesięcy, a nawet lat oczekiwań.

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *