Polityka jakości w przedsiębiorstwie

W czasach globalnej gospodarki wiele firm ma podobny dostęp do czynników produkcji. Trudno też jest w znaczący sposób zmniejszyć poziom kosztów w stosunku do konkurencji. Jednak jest przynajmniej jedna rzecz, która może wyróżnić daną firmę w otoczeniu. Tym czynnikiem jest jakość produktów i usług świadczonych przez podmiot gospodarczy.
Konsumenci, zwłaszcza ci z krajów wysoko rozwiniętych, coraz większą wagę przywiązuje do jakości produktu. Sama niska cena już nie wystarczy. Ludzie chcą coraz częściej kupować towary o wysokiej jakości. Ponadto wzrastają też oczekiwania odnośnie obsługi sprzedażowej, czy też wyglądu produktu i opakowania. Dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku wiele firm decyduje się zarządzanie poprzez jakość czyli TQM ( Total Quality Management ). System ten został zainicjowany w Stanach Zjednoczonych już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Jednak II wojna światowa przerwała ten proces. Natomiast tuż po wojnie ze względu na wysokie zapotrzebowanie rynku nie przywiązywano już dużej roli do jakości. Dopiero kryzys naftowy w latach siedemdziesiątych spowodował, że Amerykanie zaczęli przywiązywać większe znaczenie do produktów o wysokiej renomie. Prekursorem w dziedzinie jakości okazała się jednak Japonia, a w szczególności przedsiębiorstwa związane z przemysłem motoryzacyjnym, takie jak na przykład Toyota. Z doświadczeń japońskich firm czerpały zachodnie korporacje i wprowadzały podobny system zarządzania jakości u siebie. System ten opiera się na kilku podstawowych założeniach:

  • Każdy pracownik ma wpływ na jakość produktu.
  • Zmiany i usprawnienia w firmie powinny być niewielkie ale systematyczne.
  • Decydują rolę w tworzeniu jakości w firmie odgrywają menedżerowie.
  • Na dobrą markę pracuje się latami, dobrą reputację można jednak stracić w ciągu jednego dnia.

Istotnym elementem TQM jest polityka jakości, która uważana jest za najważniejszy dokument systemu zarządzania jakością. Jest ona częścią strategii firmy, budowana jest na podstawie potrzeb konsumentów, oczekiwań kontrahentów, obowiązujących norm oraz aktów prawnych. Ważne przy tworzeniu tej polityki jest właściwe zbadanie otoczenia. Można to zrobić przy pomocy analizy SWOT, na podstawie której firma uzyska informacje na temat swoich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń. Właściwie stworzona polityka jakości ułatwia zarządowi kierowanie przedsiębiorstwem, a pracowników motywuje do lepszej pracy. Każda polityka jakości, będąca jednocześnie elementem planowania, powinna mieć określone cele do osiągnięcia.

Nadzór nad kontrolą ich wykonania powinno sprawować kierownictwo firmy. W treści dokumentu polityka jakości, powinna być umieszczona informacja, że nadrzędnym celem firmy jest wytwarzanie dóbr lub świadczenie usług o wysokim standardzie z myślą o klientach. Dodatkowo powinna być zawarta informacja o stosowanych normach, osiągnięciach rynkowych. Treść tego dokumentu może również zawierać informacje o interesariuszach, a więc różnego typu organizacjach, urzędach, które mają wpływa na działalność przedsiębiorstwa. Polityka jakości jest dokumentem jawnym, dlatego też informacje poufne można umieścić w osobnym załącznikach, aby nie wydostały się one na zewnątrz.
Nierozerwalnie z wprowadzeniem jakości w firmie związane są normy z rodziny ISO 9000. Składają się na nie 4 podstawowe normy, które mogą być wdrożone w każdym przedsiębiorstwie niezależnie od branży w jakiej ono działa. Zawierają one podstawowy instruktaż na temat zarządzania jakością w organizacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.