Co to jest i do czego służy biznesplan?
Najnowszy artykuł
15 lipca 2017 | Komentarzy: 0

Biznesplanem (od angielskiego business plan – plan biznesu) nazwiemy formalny dokument opisujący:
Cele przedsięwzięcia – celowo nie używa się tu sformułowania „cele biznesowe”, gdyż biznesplany mogą mieć zastosowanie również dla organizacji …

Czytaj dalej
Aktualności

Tutaj znajdziesz najnowsze informacje o dotacjach unijnych, zmianach na naszej stronie i ciekawych wydarzeniach.

Biznesplany

Jeśli chcesz dowiedzieć się, czym jest biznesplan oraz jak go tworzyć i skutecznie realizować, ta kategoria jest dla Ciebie.

Finanse

Sprawdź, jakie masz możliwości pozyskania środków finansowych na rozwój firmy oraz jak nimi dysponować.

Marketing

Dowiedz się jak prowadzić działania marketingowe, aby klienci byli zadowoleni a firma przynosiła wysokie zyski.

Zarządzanie

Tutaj możesz zapoznać się z artykułami dotyczącymi każdego z elementów skutecznego zarządzania firmą.

Start » Finanse

Rentowność przedsiębiorstwa

Publikacja: 24 września 2009Komentarzy: 0
Rentowność przedsiębiorstwa

Każde przedsiębiorstwo szczególnie w krótkim okresie powinno dążyć do maksymalizacji zysków. W momencie, gdy przychody są wyższe od kosztów ich uzyskania przedsiębiorstwo osiąga dochód. Na podstawie sprawozdań finansowych, a szczególnie rachunku zysków i strat można ustalić, z jakiej działalności przedsiębiorstwa on pochodził. Przede wszystkim każda firma powinna osiągać nadwyżkę finansową ze swojej działalności podstawowej. Zatem w momencie, gdy odejmiemy od przychodów ze sprzedaży koszty ich uzyskania osiągniemy zysk lub stratę brutto ze sprzedaży. Następnie uzyskany wynik należy pomniejszyć o koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu. Rezultatem takiego działania będzie zysk (strata) netto ze sprzedaży. Kolejnym etapem jest wyliczenie zysku (straty) z działalności operacyjnej. Aby uzyskać ten wynik finansowy od zysku (straty) ze sprzedaży należy odjąć pozostałe koszty operacyjne oraz dodać pozostałe przychody operacyjne.

Do pozostałych kosztów operacyjnych zalicza się: straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, aktualizacje wartości aktywów niefinansowych, inne koszty operacyjne. Natomiast w skład pozostałych przychodów operacyjnych wchodzą: zyski ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych, dotacje, inne przychody operacyjne. Następną wartością, którą można wyliczyć w przedsiębiorstwach sporządzających sprawozdania finansowe jest zysk (strata) z działalności gospodarczej. W tym celu od zysku ( straty) z działalności operacyjnej należy odjąć koszty finansowe oraz dodać przychody finansowe. Przychody finansowe to między innymi: dywidendy i udziały w zyskach, odsetki, zyski ze zbycia inwestycji, aktualizacja wartości inwestycji. Natomiast koszty finansowe obejmują: odsetki, straty ze zbycia inwestycji, aktualizacje wartości inwestycji oraz inne koszty finansowe. Po dodaniu do zysku (straty) z działalności gospodarczej zysków nadzwyczajnych i odjęciu strat nadzwyczajnych otrzymujemy zysk (stratę) brutto. Jeśli występuje dodatni wynik finansowy to należy go pomniejszyć o należny podatek od osób prawnych CIT oraz pozostałe obciążenia i w ten sposób uzyskuje się zysk netto. W przypadku wytępienia straty pozostawia się ją do rozliczenia na przyszłe okresy.

Jak widać przedsiębiorstwo może osiągać rentowność na różnych płaszczyznach swojej działalności. Samo jednak wyliczenie zysku nie daje nam dostatecznej odpowiedzi na pytanie, jaka jest kondycja finansowa firmy. Trudno, bowiem na podstawie wartości bezwzględnych stwierdzić czy dany zysk jest wystarczająco duży. Dlatego też podmiot gospodarczy musi dokonać analizy finansowej na podstawie wskaźników rentowności.

Zysk z działalności przedsiębiorstwa można przyrównać do wielu składników bilansu oraz rachunku zysków strat. Dzięki temu możemy obliczyć, jakie było zaangażowanie poszczególnych elementów w wypracowaniu wyniku finansowego. Do najczęściej używanych wskaźników rentowności zaliczamy: ROI, ROA, ROE i ROS.

ROI ( Return on investment, zwrot z inwestycji), obliczamy w następujący sposób:

ROI = Zysk operacyjny/Suma Aktywów

Na podstawie tego wskaźnika przedsiębiorstwo uzyskuje informacje jak jest zysk operacyjny w stosunku do całego majątku. Aby wyciągnąć wnioski, czy jego wielkość jest wystarczająco duża, należy wynik ten porównać ze wskaźnikami innych przedsiębiorstw z danej branży.
ROA ( return on assets, rentowność aktywów), obliczany jest następująco:
ROA = Zysk Netto/Suma Aktywów

Jak widzimy wskaźnik ten jest podobny do ROI z tą tylko różnicą, że zysk operacyjny zastąpiony został zyskiem netto. Zatem uwzględnione w nim zostały dochody finansowe i zyski nadzwyczajne.
ROE (return on equity, zwrot z kapitału własnego), obliczany jest następująco:
ROA = Zysk Netto/Kapitał własny

Wskaźnik ten informuje, ile zysku udało się wypracować na koniec roku obrotowego z wniesionych kapitałów własnych. Im wyższa jego wartość tym lepsza jest sytuacja finansowa firmy. Niski poziom tego wskaźnika oznacza, że zysk w dużej mierze finansowany był kapitałem pochodzącym z zadłużenia.
ROS (return on sales, zwrot ze sprzedaży), obliczany jest następująco:
ROS = Zysk Netto/Przychody ze sprzedaży

Wskaźnik ten informuje, jaka wielkość sprzedanych dóbr i usług była zaangażowana
w wypracowanie zysku firmy. Wysoki poziom wskaźnika oznacza, że firma stosuje duże marże lub pozostałe przychody operacyjne i finansowe odgrywają znaczną rolę w wypracowaniu zysku.
Obliczone wskaźniki rentowności należy analizować i porównywać ze sobą w kolejnych latach. Dzięki temu uzyskuje się informacje, jaka była dochodowość na tle majątku firmy i wielkości sprzedaży w pewnym przedziale czasowym. Dane takie są pomocne dla zarządzających przedsiębiorstwem oraz potencjalnych inwestorów.

  1. Biznesplany.Biz tworzą ludzie z pasją, wiedzą i doświadczeniem w swoich dziedzinach. Jest to dobierany do potrzeb projektu zespół stałych konsultantów. Znajdują się w nim eksperci z dziedziny finansów, marketingu, zarządzania firmą i dotacji europejskich.
  2. Świadczymy usługi z zakresu pozyskiwania dotacji unijnych, tworzenia biznesplanów, przeprowadzania szkoleń i doradztwa marketingowego.
Skontaktuj się z nami i uzyskaj darmową wycenę
  1. (wymagane)
  2. (wymagany ważny e-mail)
  3. Captcha
 

Zapoznaj się z naszą ofertą Finansowania Firm.

Dodaj komentarz!

Weź udział w dyskusji poniżej lub wyślij trackback z Twojego bloga. Możesz także subskrybować poniższe komentarze poprzez kanał RSS.

Możesz użyć następujących tagów:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Chcesz aby w Twoim komentarzu pojawił się Twój własny avatar? Zarejestruj się w Gravatar.