Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to spółka osobowa, której celem jest prowadzenie jednostki gospodarczej pod własną firmę. Charakter spółki komandytowej wynika bezpośrednio z nieograniczonej odpowiedzialności wobec wierzycieli co najmniej jednego ze wspólników, określanego mianem komplementariusza, oraz ograniczenia odpowiedzialności drugiego ze wspólników zwanego dalej komandytariuszem.

Taki charakter spółki określa zatem niemal całkowite pozbawieniem jednego ze wspólników możliwości praktycznego zarządzania powyższą, niemniej takie rozwiązanie oznacza również automatycznie zwolnienie wspólnika z odpowiedzialności za  zobowiązania spółki komandytowej.

Wspólnikami mogą natomiast zostać osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne m.in. handlowe spółki osobowe, które to posiadają podmiotowość prawną będąc przy tym pozbawione osobowości prawnej.

Spółka komandytowa, jako spółka osobowa, powstaje na zasadzie zawiązania pierwotnego lub  poprzez przekształcenie spółki już istniejącej.

Jej założenia podjąć się mogą co najmniej dwie osoby, natomiast samo zawiązanie powstaje na drodze zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego. Następnie sporządzony akt musi zostać odczytany i zaakceptowany przez wspólników, tudzież  ustanowionych uprzednio pełnomocników. Przyszła zmiana któregokolwiek z postanowień zawartych w umowie również wymaga sporządzenia oddzielnego aktu notarialnego.

[note]Brak zachowania powyższej formy skutkuje nieważnością umowy spółki.[/note]

Następnie powstała spółka zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców do którego prowadzenia zobowiązany jest Krajowy Rejestr Sądowy, jednak przed wpisaniem do rejestru twór powstały w skutek zawarcia przez wspólników umowy spółki komandytowej, zwykło określać się mianem „przedspółki”. Główną cechą przedspółki jest niemożność prowadzenia przez powyższą działalności gospodarczej. Jeśli jednak wspólnicy przyszłej spółki komandytowej staną przed koniecznością dokonania transakcji gospodarczej, zaleca się zawarcie przez wspólników spółki cywilnej, na okres pomiędzy zawarciem umowy spółki komandytowej, a wpisaniem jej do rejestru.

Jak zawierać?

Do zawarcia umowy spółki komandytowej niezbędne jest jednomyślne określenie przez wspólników: firmy i siedziby spółki, przedmiotu działalności spółki, jak również (w przypadku oznaczenia) czasu trwania spółki, a także oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika, jak również ich wartości oraz sumy komandytowej.

Spółka komandytowa ma oczywiście charakter konstytutywny, a zatem jej działanie wywołuje określone skutki prawne. Jest ona, więc jednostką organizacyjną pozbawioną osobowości prawnej, lecz posiadającą zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych tzw. „ułomna osoba prawna”.

Wspólnicy

Jak wspominaliśmy, założenia spółki komandytowej podjąć się muszą, co najmniej dwie osoby określane mianem komplementariusza i komandytariusza.

Komplementariusz – odpowiada za reprezentowanie spółki, jak również – a w zasadzie przede wszystkim – ponosi pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Wspomniana odpowiedzialność jest zatem osobista (za zobowiązania odpowiada on całym swoim majątkiem osobistym), nieograniczona (nie jest możliwe ustalenie granic jego odpowiedzialności), solidarna (odpowiada za całość długu w sposób solidarny z innymi komplementariuszami, komandytariuszami i spółką) i subsydiarna (w przypadku, w którym egzekucja z majątku spółki nie przynosi wymiernych efektów, wierzyciel ma prawo do dokonania egzekucji z majątku komplementariusza).

Komandytariusz – za zobowiązania spółki odpowiada on wyłącznie do określonej w umowie kwoty, określanej mianem sumy komandytowej. Oznacza to, iż komandytariusz nie ponosi odpowiedzialności w zakresie wniesionego wkładu. Co do reprezentacji spółki; może on podejmować się powyższej reprezentacji jednak jedynie pod postacią pełnomocnika. Ponadto prawa i obowiązki komandytariusza odznaczają się charakterem ograniczonym.

Zyski i straty

Udział zarówno w zyskach, jak i w stratach spółki zawarte zostają w umowie spółki. Możliwy jest, więc zarówno analogiczny udziału w zyskach, jak i dowolne ustalanie ich proporcji pomiędzy wspólnikami. Pamiętać jednak należy, iż komandytariusz uczestniczy w stratach spółki wyłącznie do wysokości uprzednio określonego wkładu.

Rozwiązanie spółki komandytowej

Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki odbywa się na zasadzie określonych przez przepisy regulujące rozwiązanie spółki jawnej. Niemniej pamiętać należy, iż istnienie samej spółki zależne jest od pozostania w takowej, co najmniej jednego komplementariusza oraz jednego komandytariusza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *