Umowa o dzieło

Umowa o dzieło jest umową cywilnoprawną określoną w KC art.627-646 (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). Ten typ umowy jest powszechnie stosowany w obrocie gospodarczym oraz niezwykle ceniony zarówno przez zleceniodawców jak i zleceniobiorców.

Umowa o dzieło zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania określonego dzieła, za które zlecający jego wykonanie musi zapłacić uzgodnione wcześniej wynagrodzenie. Umowa ta jest wiążąca, przy czym należy mieć na uwadze, iż wykonanie dzieła nie musi być wykonywane tylko i wyłącznie przez zleceniobiorcę, chyba, że takie są postanowienia zawarte w treści umowy.

Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany zaznajomić się ze wskazówkami zamawiającego niemniej zazwyczaj wykonawca dzieła posiada niezbędną wiedzę i umiejętności pozwalające na jego wzorowe wykonanie. Ponadto zleceniodawca ma prawo stałej kontroli wykonywania dzieła, jego przebiegu, jak również wyniku uzyskiwanych efektów. Każda umowa o dzieło ma ściśle wyznaczoną datę rozpoczęcia i zakończenia, jednak należy mieć na uwadze, iż wykonawca może się spóźnić z jej wykonaniem. W takich sytuacjach druga strona ma prawo wypowiedzenia umowy, naliczania karnych odsetek, lub najzwyczajniej potrącenia określonego procentu z wysokości wynagrodzenia. Jeżeli podczas odbierania dzieła zlecający zauważy, iż jest ono wykonane nieprawidłowo może wtenczas wezwać wykonawcę do jego poprawienia i w tym celu wyznaczyć dodatkowy termin.

Ważną informacją dla obu stron jest fakt, że wszelkie materiały potrzebne do wykonania określonego dzieła powinny należeć tudzież być własnością jego wykonawcy, aczkolwiek zdarza się, że takowe udostępnia zamawiający, które po zakończeniu dzieła trzeba zwrócić.

Umowa o dzieło w odróżnieniu od umowy zlecenia ma charakter tylko i wyłącznie odpłatny (ta druga może być wykonywana zarówno odpłatnie jak i nieodpłatnie). Wynagrodzenie wypłacane jest po ukończeniu dzieła – może być wypłacone w chwili oddania, jak również po jego weryfikacji. Dzieło może być także oddawane częściami, wówczas wynagrodzenie może być podzielone, jak również wypłacone po całkowitym ukończeniu.

Umowa o dzieło a ZUS

Umowa o dzieło jest niezwykle atrakcyjną formą zatrudnienia, gdyż zatrudniając pracownika, pracodawca nie odprowadza jakichkolwiek składek do ZUS-u a także nalicza od niej koszty uzyskania przychodu minimum 20%, maksimum 50% przy czym 50% tyczy się wyłącznie dzieł, w których wykonawca przekazuje prawa autorskie umożliwiając zleceniobiorcy korzystanie z nich (np. treści artykułów). UWAGA! W przypadku zawarcia umowy z pracodawcą, z którym zleceniobiorca pozostaje w stosunku pracy, pracodawca ma obowiązek opłacania składek od łącznego przychodu (umowa o pracę + umowa o dzieło).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.