Umowa o pracę

Umowa o pracę, ujmując najprościej, to pisemne porozumienie stron mające na celu ustalenie wzajemnych praw i obowiązków. Ta najpowszechniej stosowana forma nawiązania stosunku pracy może być zawarta na okres próbny lub nieokreślony, przy czym okres próbny dotyczy najczęściej początków wykonywania pracy – pierwszych 3-6 miesięcy po czym zazwyczaj zostaje spisana umowa na czas nieokreślony. Każda umowa o pracę zawiera ściśle określony rodzaj wykonywanej pracy, termin jej rozpoczęcia i zakończenia (przy umowie na czas określony), oraz wysokość wynagrodzenia tudzież stawkę godzinową/dzienną.

Rekrutacja

Przed wytypowaniem przyszłego pracownika odbywa się proces rekrutacyjny, który nierzadko jest długi i stresujący. W okresie tym pracodawca może żądać od potencjalnego pracownika podania najważniejszych informacji, jak:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • imiona rodziców
 • datę urodzenia
 • miejsce zamieszkania wraz z dokładnym adresem
 • zdobyte wykształcenie
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Ponadto, kiedy pracodawca zdecyduje się wyłonić najlepszego kandydata może od niego zażądać dodatkowo:

 • wypełnionego kwestionariusza osobowego
 • zdjęć (np. do identyfikatora, plakietki etc.)
 • świadectw pracy
 • dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie, ukończone kursy
 • orzeczenia lekarskiego

Zawarcie umowy – informacje ogólne

Umowa na okres próbny, czas określony, jak i nieokreślony musi być zawarta na piśmie. Pracodawca w pierwszych dniach pracy nowego pracownika (max 7 dni) musi poinformować pracownika o tygodniowej/miesięcznej normie pracy, należnym wynagrodzeniu (jak i kiedy będzie wypłacane), urlopie i długości okresu wypowiedzenia umowy. Ponadto, co ważne, pracodawca ma obowiązek poinformowania o ewentualnej zmianie warunków zatrudnienia i przysługujących świadczeniach.

Co powinna zawierać umowa?

Umowa musi być sporządzona na piśmie w dwóch jednakowo brzmiących egzemplarzach – jeden otrzymuje pracownik, drugi zachowuje pracodawca i włącza go do akt osobowych pracownika. W jej treści powinien być określony czas jej trwania (niewymagany przy umowie na czas nieokreślony), rodzaj wykonywanej pracy, stanowisko, miejsce wykonywania pracy i termin jej rozpoczęcia, wymiar godzin pracy i/lub wysokość etatu oraz określenie wysokości wynagrodzenia i ewentualnych dodatków czy premii.

Obowiązki pracodawcy

 • zapoznanie pracownika z zakresem jego obowiązków na danym stanowisku
 • odpowiednia organizacja czasu pracy
 • przeciwdziałanie dyskryminacji
 • zapewnienie bezpieczeństwa i należytej higieny pracy
 • organizacja systematycznych szkoleń BHP
 • terminowa wypłata wynagrodzenia
 • umożliwianie podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • obiektywna obserwacja osiąganych wyników pracy
 • prowadzenie i przechowywanie w bezpiecznym miejscu dokumentacji akt osobowych pracownika
 • przeciwdziałanie i niedopuszczanie do mobbingu
 • w wypadku rozwiązania umowy o pracę pracodawca jest zobowiązany do wydania byłemu pracownikowi świadectwa pracy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.