Kontrola podatkowa

Z możliwością kontroli podatkowej liczyć musi się każdy podatnik. Do jej przeprowadzenia uprawniony jest organ podatkowy pierwszej instancji, a zatem naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz bądź prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa. W rzeczywistości jednak za fizyczne przeprowadzenie kontroli odpowiedzialni są pracownicy upoważnieni przez organ podatkowy, w liczbie, co najmniej dwóch osób.

Sama czynność kontrolna przeprowadzana jest w oparciu o następujące akty prawne:

  • ustawę z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r., Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), która reguluje kontrolę podatkową i czynności sprawdzające dokonywane przez organ podatkowy;
  • ustawę z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej (t. jedn.: Dz. U. z 2004r., Nr 8, poz. 65 z późn. zm.), która reguluje kontrolę skarbową prowadzoną przez Urząd Kontroli Skarbowej (tzw. policja skarbowa);
  • ustawę z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004r., Nr 173, poz.1807), która wprowadza ograniczenia w możliwości kontrolowania przedsiębiorców.

Celem przeprowadzenia kontroli podatkowej jest sprawdzenie czy płatnik odpowiednio wywiązuje się z obowiązków wynikających bezpośrednio z przepisów prawa podatkowego. Czynności kontrolne swym zakresem obejmują, zatem sprawdzenie terminowości składania deklaracji oraz wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym także pobieranych przez płatników oraz inkasentów, orzeczenie o formalnej poprawności deklaracji, a także ustalenie stanu faktycznego w zakresie stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

Jeśli wynik kontroli podatkowej będzie negatywny z tytułu jej przeprowadzenia nie poniesiemy żadnych konsekwencji, natomiast w wypadku pozytywnej opinii zmuszeni będziemy do usunięcia stwierdzonych niezgodności. W tym przypadku powinniśmy również liczyć się z koniecznością poniesienia nałożonych na nas sankcji.

Czy osobiście?

Podczas kontroli podatkowej nasze interesy może reprezentować uprzednio wskazana przez nas osoba. Taką osobę (lub osoby) wyznaczyć należy w formie pisemnego upoważnienia, w Urzędzie Skarbowym, w którym dokonujemy rozliczenia z podatku dochodowego. Choć w samym upoważnieniu nie musimy podawać informacji dotyczących obowiązującego osobę uprawnioną, zakresu czynności, to jednak mamy prawo do upoważnienia w zakresie m.in.: odbioru powiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, wyrażenia w naszym imieniu zgody na jej przeprowadzenie, odbioru upoważnienia oraz zakończenia przeprowadzenia kontroli podatkowej lub po prostu możliwości podjęcia wszystkich czynności związanych z przeprowadzaną kontrolą.

Kontrola podatkowa w sprawie rozstrzygniętej decyzją ostateczną nie jest możliwa i organ podatkowy pierwszej instancji nie jest władny do jej przeprowadzenia. Z zasady bowiem płatnik jest prawnie chroniony przed ponownym wszczęciem kontroli dotyczącym tej samej sprawy.

Co istotne; na organie podatkowym pierwszej instancji ciąży obowiązek powiadomienia płatnika o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej. Odstępstwem od tej reguły są przypadki, w których to kontrola ma związek ze zwrotem różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego, zostaje wszczęta na żądanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, dotyka możliwości opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych tudzież podjęcia niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej, zostaje pojęta ze względu na dane uzyskane na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, jest przeprowadzana w celu przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego, wykazuje postać doraźną dotyczącą ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej. Ponadto obowiązek poinformowania o kontroli wygasa w przypadku, w którym organ został poinformowany o fakcie, iż kontrolowany jest prawomocnie skazany w Rzeczypospolitej Polskiej za popełnienie przestępstwa skarbowego, przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przestępstwa z ustawy o rachunkowości lub wykroczenia polegającego na utrudnianiu kontroli, a także jest zobowiązanym w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

W innym wypadku kontrola może być wszczęta nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, natomiast w przypadku, jeśli kontrola nie nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, jej wszczęcie wymaga ponownego zawiadomienia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.