Zasady wystawiania faktur VAT

W oparciu o Ustawę o podatku od towarów i usług, na każdym zarejestrowanym płatniku podatku VAT ciąży obowiązek udokumentowania obrotu fakturami VAT. W praktyce oznacza to, iż wszyscy podatnicy zobowiązani są do wystawienia faktury, stwierdzającej dokonanie sprzedaży

Choć ustawodawca nie określił jednolitego wzoru faktury, to jednak każda faktura VAT powinna stwierdzać potwierdzenie dokonania, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową, czyli po prostu cenę netto, podstawę opodatkowania tj. wartość netto, stawkę i kwotę podatku, kwota należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.

Zarówno wszystkie zasady wystawiania faktur VAT, jak i zasady wystawiania innych związanych z fakturami dokumentów, odnaleźć można w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 97, póz. 971) zwanym dalej rozporządzeniem w sprawie faktur.

Niemniej elementy niezbędne do wystawienia faktury VAT to m.in.:

 • imiona i nazwiska lub nazwy (również skrócone) sprzedawcy i nabywcy, a także ich adresy,
 • NIP sprzedawcy i nabywcy (z zastrzeżeniami zawartymi w § 12 ust. 10 i 11 dotyczącymi numerów identyfikacyjnych),
 • data dokonania sprzedaży, data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej, jako „FAKTURA VAT” (w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym, podatnik ma prawo podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży z pominięciem konkretnego dnia),
 • nazwa towaru bądź usługi jak również jednostka miary i ilość sprzedanych sztuk towaru lub rodzaj świadczonych usług,
 • cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (tj. cenę jednostkową netto),
 • wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawki podatku,
 • sumę   wartości   sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku, a także niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 • wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku bądź niepodlegających opodatkowaniu,
 • kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażona cyframi i słownie.

Fakturę VAT wystawić należy nie później niż z upływem siedmiu dni od daty wydania towaru lub wykonania usługi, natomiast w przypadku określenia na fakturze wyłącznie miesiąca i roku dokonania sprzedaży (sprzedaż o charakterze ciągłym), fakturę VAT wystawić należy nie później niż z upływem siedmiu dni od zakończenia miesiąca, w którym dokonano sprzedaży.

Samą fakturę wystawić należy w co najmniej w dwóch egzemplarzach. Jeden z nich, oznaczony wyrazem „oryginał” trafia do nabywcy, natomiast drugi z nich zostaje u sprzedawcy. Dzięki temu, w sytuacji np. zniszczenia oryginału, sprzedawca na wniosek nabywcy może na podstawie posiadanej kopii powtórnie wystawić fakturę VAT, zgodną z danymi zawartymi w przedstawionej kopii. Niemniej ponowne wystawienie faktury wiążę się z obowiązkiem oznaczenia wyżej wspomnianej słowem „duplikat”, a także oznaczeniem daty wystawienie i – podobnie jak oryginał – występować w co najmniej dwóch kopiach.

Faktury VAT podzielić możemy na faktury wewnętrzne i faktury marży.

Faktury wewnętrzne służą do udokumentowania czynności przekazania przez podatnika towarów należących do własnego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzoną przez niego działalnością.

art. 106 ust. 7 ustawy o VAT do wspomnianych czynności zalicza następujące zdarzenia:

 • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika VAT bądź też pracowników przedsiębiorstwa, w tym również byłych pracowników,  wspólników,  udziałowców, akcjonariuszy,  członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 • innego typu przekazanie towarów bez wynagrodzenia, zwłaszcza darowizny w przypadku, kiedy to podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności w całości lub w części,
 • nieodpłatne  świadczenie usług niebędące dostawą towarów na cele osobiste podatnika czy też pracowników przedsiębiorstwa, także byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków,
 • organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług, jeżeli nie są one związane z prowadzonym przedsiębiorstwem, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części;
 • wewnątrz – wspólnotowe nabycie towarów,
 • dostawa towarów w przypadku, w którym podatnik jest jednocześnie ich nabywcą,
 • import usług,
 • zwrot kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze.

Faktura VAT marża

To rodzaj faktury przeznaczonej dla podatników, dla których podstawą opodatkowania jest marża, dokumentująca usługi turystyki, dostawy towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków.

Informacje, jakie winny znaleźć się na fakturze VAT marży to m.in.:

 • imiona i nazwiska lub nazwy (również skrócone) sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 • numery NIP zarówno sprzedawcy jak i nabywcy,
 • data dokonania sprzedaży oraz data wystawienia i numer kolejny faktury,
 • nazwa i rodzaj świadczonej usługi bądź towaru,
 • kwota należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie,
 • wyrazy „VAT marża”.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.