Zasady zwrotu podatku VAT

Zgodnie z nowymi zasadami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, jeśli firma w danym okresie rozliczeniowym wykazała nadwyżkę podatku VAT naliczonego nad należnym, ustawodawca przewidział dla dwie możliwości odzyskania nadpłaconej należności. W myśl artykułu 87 ust. 1 możemy więc przenieść takową na następny okres rozliczeniowy, lub zażądać jej zwrotu bezpośrednio na rachunek bankowy.

Ustawodawca zakłada, iż sam zwrot podatku VAT nastąpić winien w terminie 60 dni liczonym od dnia złożenia rozliczenia (deklaracji VAT). Należność przelana zostanie na nasz rachunek bankowy w banku posiadającym siedzibę na terytorium kraju wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym.

Czego możemy żądać?

Zgodnie z artykułem 87 ust. 3, mamy prawo żądać od fiskusa zwrotu nadpłaconego podatku we wspomnianym terminie 60 dni, jednak wyłącznie w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej wysokość podatku naliczonego od nabycia towarów lub usług, które zaliczyliśmy do środków trwałych lub też wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji powiększonej o kwotę stanowiącą 22% naszego obrotu opodatkowanego stawkami niższymi niż 22%. Nadwyżka przekraczająca wspomnianą kwotę podlega zwrotowi w terminie 180 dni. Warto więc zauważyć, iż zgodnie z poprzednim stanem prawnym, kwota ta nie podlegała zwrotowi bezpośredniemu, i mogła być ona jedynie uwzględniona w rozliczeniu następnego okresu.

Przedłużenie terminu dokonania zwrotu

Nie należy zapominać, iż pomimo wprowadzenia skróconego terminu zwrotu VAT fiskusowi ma prawo przedłużenia terminu dokonania zwrotu. Z tego typu sytuacją mamy do czynienia w momencie, w którym dostrzeżona zostaje potrzeba wszczęcia przez organ czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego wszczynanego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej bądź też postępowania kontrolnego wszczynanego na podstawie przepisów ustawy o kontroli skarbowej. Jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeżeli bowiem fiskus przedłuży termin zwrotu nadpłaconego podatku, a tok czynności wykaże, że złożone rozliczenie jest prawidłowe, wówczas organ zobowiązany jest do dokonania zwrotu zadeklarowanego podatku VAT wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od pełnej kwoty uprzednio zadeklarowanego zwrotu.

Przekroczenie wysokości

W przypadku kiedy fiskus uzna, iż należny zwrot podatku wystąpić powinien w kwocie niższej niż zadeklarowana i w związku z przeprowadzanymi czynnościami weryfikującymi przekroczy termin na dokonanie powyższego zwrotu, a wspomniane przypuszczenia okażą się słuszne, wówczas otrzymamy zwrot VAT wraz z odsetkami za zwłokę, liczonymi od ustalonej przez fiskusa, kwoty należnej.

Pamiętać jednak należy, że wysokość odsetek związanych z przekroczeniem terminu zwrotu VAT odpowiada opłacie prolongacyjnej, mającej zastosowanie w przypadku odroczenia płatności podatku lub rozłożenia go na raty.

Brak sprzedaży opodatkowanej

Obowiązujące od 1 grudnia 2008 r. przepisy, wprowadziły również możliwość odzyskania podatku VAT w przypadku braku sprzedaży opodatkowanej. Taki zwrot otrzymać możemy w ustalonym terminie 180 dni od daty złożenia deklaracji podatkowej. Naturalnie również w tym przypadku fiskus ma prawo do przeprowadzenie weryfikacji, w ramach czynności sprawdzających, wykazanej przez nas kwoty VAT, o której zwrot się ubiegamy, lub też do wszczęcia kontroli podatkowej. Jeśli organ uzna nasze roszczenia za bezzasadne, wówczas nastąpi odmowa w drodze decyzji dokonania zwrotu VAT.

Zgodnie z artykułem 87 ust. 5 i 5a uptu, ustawodawca uznał za zasadne wprowadzenie kaucji gwarancyjnej dla podatników, wnoszących o odzyskanie VAT przy braku sprzedaży opodatkowanej w terminie 60 dni. Koniecznym jest jednak, by wysokość złożonej przez nas kaucji odpowiadała zadeklarowanej do zwrotu kwocie.

Zwrot podatku VAT w przypadku likwidacji i zaprzestania działalności

W przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej nieposiadające osobowości prawnej lub też zaprzestania przez osobę fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zgodnie z zasadami nowej ustawy, przysługuje nam możliwość zwrotu podatku na rachunek bankowy. Zgodnie z artykułem 14 ust. 9 nowej ustawy, w przypadku rozliczenia podatku, dla którego powstał obowiązek podatkowy przy sporządzeniu spisu z natury, odnotowaliśmy wystąpienie nadwyżki kwoty podatku naliczonego nad należnym, wówczas przysługuje nam prawo zwrotu wspomnianej kwoty na rachunek bankowy wskazany w zgłoszeniu identyfikacyjnym. Zwrot nastąpić winien w terminie 60 dni od dnia złożenia rozliczenia. Należy jednak pamiętać, iż sporządzenie spisu z natury nastąpić powinno nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.