Zatrudnianie obcokrajowców

Zatrudnianie obcokrajowców z państw wchodzących w skład UE

Od czasu, jak Polska weszła w skład państw członkowskich Unii Europejskiej nie istnieją już tak radykalne jak niegdyś obostrzenia prawne dotyczące zatrudniania obcokrajowców. Otóż każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z państw UE może być zatrudniona w Polsce. Dzięki swobodnemu przepływowi pracowników mogą oni przyjąć ciekawą ofertę pracy lub w jej poszukiwaniu przemierzać kraje UE. Ponadto mają prawo do przebywania na terenie państw członkowskich w czasie wykonywania swojej pracy, jak również pozostania na jego terenie po jej zakończeniu.
Obywatele państw członkowskich mogą składać podania o przyjęcie do pracy, a w trakcie jej wykonywania nie mogą być dyskryminowani – muszą być traktowani na równi z innymi pracownikami.

Zatrudnianie obcokrajowców spoza UE

Obcokrajowcy nieposiadający obywatelstwa jednego z państw Unii Europejskiej potrzebują pozwolenia na wykonywanie pracy w Polsce wydawanego przez wojewodę. Niemniej jednak istnieją dwa warunki, kiedy zezwolenie to nie jest wymagane.

 1. Wykonywanie pracy w podmiocie, który ma swoją siedzibę w Polsce
 2. Delegacja

Jak się okazuje z uzyskaniem zezwolenia na pracę w Polsce jest sporo zachodu, a czas oczekiwania nie jest krótki. Otóż zanim cudzoziemiec zacznie się ubiegać o wszelkie potrzebne dokumenty, potencjalny pracodawca musi mieć stuprocentową pewność, że takie zezwolenie zostanie wydane. Przyszły pracownik musi postarać się o wizę, zezwolenie na tymczasowe zamieszkanie, oraz kartę pobytu.

Pracodawca, który zamierza zatrudnić cudzoziemca musi mieć z kolei pewność, że ten uzyska wszelkie wymagane dokumenty, które zostaną wydane na czas określony z możliwością jego przedłużenia. Wówczas pracodawca składa swój podpis potwierdzający, iż dana osoba zostanie zatrudniona. Niemniej jednak każdy cudzoziemiec musi liczyć się z faktem, że wydanie pozwolenia na pracę nie obliguje go do wykonywania jej w innych zakładach pracy, lecz tylko i wyłącznie na rzecz danego pracodawcy.

Dokumenty, jakie musi przedstawić potencjalny pracodawca zatrudniający cudzoziemca:

 • dowód wniesienia opłaty
 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej
 • zaświadczenie o nadaniu numeru REGON i numeru NIP
 • umowa spółki lub statut
 • dokument podróży cudzoziemca np. bilet lotniczy (kopia)
 • świadectwa i dyplomy potwierdzające posiadanie stosownego doświadczenia, wiedzy i umiejętności cudzoziemca (kopie)
 • zaświadczenie o niekaralności cudzoziemca
 • zakres czynności na przyszłym stanowisku pracy cudzoziemca

Niestety, jak to bywa przy załatwianiu wszelkich „spraw urzędowych”, z uzyskaniem pozwolenia, a w konsekwencji ze sprowadzeniem cudzoziemca do Polski związane są pewne opłaty m.in. za złożenie wniosku o wydanie zezwolenia. Opłata ta jest uzależniona od przewidywanego okresu zatrudnienia pracownika (do 3 miesięcy, powyżej 3 miesięcy, delegacja – realizacja usługi eksportowej).

W Polsce istnieją jednak pewne zasady, dzięki którym określone grupy cudzoziemców mogą w sposób znacznie łatwiejszy – niemal całkowicie bezproblemowo, otrzymać zezwolenie na pracę w Polsce.

 • członkowie pracowników dyplomatycznych, oraz innych piastujących wysokie urzędy, pracujących na umowę o pracę lub porozumień międzynarodowych
 • lekarze i dentyści
 • obywatele Turcji (przedłużenie wniosku o pozwolenie na pracę)

Z kolei zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia są wszyscy uchodźcy, którzy status ten uzyskali w Polsce, osoby pracujące maksymalnie do 30 dni w przeciągu całego roku (np. aktorzy, reżyserzy, dyrygenci, wokaliści, czy też cyrkowcy) oraz obywatele Turcji – niemniej, aby zezwolenie na pracę było zbędne, muszą oni przez okres, co najmniej 4 lat wykonywać legalnie pracę na terytorium RP.

W Polsce zatrudnieni mogą być także obywatele państw sąsiadujących, które (Uwaga), nie są członkami UE, aczkolwiek należy uwzględnić fakt, iż praca taka może trwać 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy – oczywiście takowa praca musi być legalna. Pracodawca winien powiadomić o zatrudnieniu takiej osoby właściwy Urząd Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *