Bloki tematyczne szkoleń w ramach projektu Działania 6.2 PO KL: „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”

Poniżej przedstawiamy bloki tematyczne szkoleń w ramach projektu Działanie 6.2 PO KL: Warszawa stolicą ambitnego biznesu”.

Dlaczego własny biznes?

Przedsiębiorczość na świecie na przełomie XX i XXI w. Zmiany w sferze technologii, przełomowe rozwiązania organizacyjne, zmiany preferencji konsumentów, skutki globalizacji i konkurencji międzynarodowej. Przedsiębiorczość w Polsce na tle międzynarodowym. Własny biznes jako opcja kariery zawodowej po studiach. Rynek pracy dla absolwentów. Własny biznes: argumenty za i przeciw. Własny biznes – kryterium finansowej opłacalności. Własny biznes – dynamiczny czy nastawiony głównie na substytucję dochodów z pracy najemnej? Alternatywne ścieżki dochodzenia do własnego biznesu. Dynamiczne przedsięwzięcia biznesowe – determinanty sukcesu

Cechy i umiejętności liderów nowych przedsięwzięć

Kluczowa rola założycieli. Cechy osobowe: naturalne czy nabyte? Uwarunkowania społeczno-kulturowe i demograficzne. Wykształcenie, doświadczenie nabyte w praktyce, rola specjalistycznych szkoleń. Motywy uruchamiania nowych przedsięwzięć biznesowych. Przedsiębiorczy styl zarządzania. Cechy operacyjne skutecznych liderów nowego biznesu. Sytuacja młodych kandydatów na przedsiębiorców. Doskonalenie podstawowych umiejętności w prowadzeniu biznesu przed jego uruchomieniem.

Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu

Pomysł a koncepcja biznesu. Jak zidentyfikować dobry pomysł na biznes. Nośny pomysł – czego szukamy? Mapa użyteczności produktu. Typowe źródła inspiracji. Inspiracja wewnętrzna i zewnętrzna. Metody zwiększania efektywności poszukiwań. Poszukiwanie pomysłów przez ludzi młodych i niedoświadczonych. Fazy realizacji przedsięwzięcia biznesowego – ujęcie systemowe. Od pomysłu do wstępnej koncepcji biznesu. Wstępna koncepcja biznesu (WKB) – zawartość i metody opracowania.

Od wstępnej koncepcji do biznesplanu

Biznesplan – definicja i podstawowe nieporozumienia związane z tym pojęciem. Wersja bazowa a wersja pełna biznesplanu. Technika opracowania biznesplanu. Plan operacyjny.

Źródła finansowania

Finansowanie nowego biznesu – generalne tendencje. Taktyka „stania na własnych nogach”.Środki własne – rodzina, przyjaciele, znajomi. Dostosowanie modelu funkcjonowania biznesu w fazie rozruchu przy ograniczonych środkach własnych. Praktyczne metody maksymalizacji wpływów i minimalizacji wydatków. Kredyt bankowy. Banki a nowy biznes. Zdolność kredytowa a wiarygodność finansowa. Preferowany przez banki profil kredytobiorcy. Wybór banku do współpracy. Wielkość i w warunki dostępnego kredytu dla rozpoczynających działalność. Fundusze pożyczkowe. Fundusze poręczeń kredytowych. Środki na rozwój z funduszy strukturalnych UE. Venture capital. Aniołowie biznesu. „Składane finansowania” nowego biznesu.

Wybór formy prawnej dla nowego przedsięwzięcia

Forma prawna a koncepcja biznesu. Jakie formy mamy do dyspozycji. Analiza porównawcza – kryteria. Samodzielnie czy ze wspólnikami? Oddzielenie sfery życia osobistego od sfery biznesu. Wymagany poziom kapitału założycielskiego. Czas i koszty związane z rejestracją. Elastyczność operacyjna. Implikacje podatkowe. Potencjał rozwojowy. Wybór formy prawnej w przypadku dynamicznych firm.

System finansowo-księgowy

Kluczowe decyzje dotyczące systemu finansowo-księgowego. Księgowość – podstawowe mity i nieporozumienia. Księgowość pełna czy uproszczona. Komu powierzyć prowadzenie ksiąg? Audyt sprawozdań finansowych firmy. Kontrola bieżącej sytuacji finansowej firmy. Dezagregacja operacyjnych wyników finansowych. Planowanie (budżetowanie) przychodów i kosztów. Minimalizacja obciążeń podatkowych. Opodatkowanie działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie bądź w spółkach osobowych. Uproszczone formy opodatkowania. Podatek liniowy czy opodatkowanie na zasadach ogólnych? Opodatkowanie w ramach spółki kapitałowej. Opcje dotyczące opodatkowania VAT. Planowanie podatkowe.

Zespół założycielski, kadry, kultura organizacyjna firmy na starcie

Specyfika problemów kadrowych na starcie.Lider zespołu czy zespół przywódczy? Aktualne tendencje. Proces formowania się zespołów założycielskich.Zasady doboru- doświadczenia praktyczne. Optymalna struktura zespołów założycielskich. Uzgodnienie podstawowych celów i zasad funkcjonowania nowego biznesu.Zatrudniamy pracowników:koszty zatrudnienia, wybór formy zatrudnienia. Relacje pracownicze – praktyczne kwestie. specyfika spraw kadrowych w fazie rozruchu przedsiębiorstwa. Kultura organizacyjna firmy na starcie. Standardy etyczne w nowej firmie.

Jak zaistnieć na rynku?

Kluczowe działania związane z wejściem nowej firmy na rynek. Cechy dobrej nazwy firmy. Ograniczenia formalnoprawne w kształtowaniu nazw przedsiębiorstw. Rejestracja znaków towarowych. Rejestracja domeny internetowej. Promocja nowego biznesu. Jak zdobyć pierwszych klientów? Nawiązanie podstawowych kontaktów biznesowych.

Franchising

Franchising a przedsiębiorczość.Istota biznesowa franczyzy i jej podstawowe odmiany. Franchising w Polsce. Zostajemy franczyzobiorcą: dla kogo opcja franczyzy, wybór sieci, umowa franczyzy, zagrożenia i pułapki franczyzy. Negocjowanie umowy i szczegółowych warunków franczyzy. Przekształcenie biznesu w sieć franczyzową: koncepcja przedsięwzięcia franczyzowego, dobór franczyzobiorców. Szansa w międzynarodowym franchisingu.

Przedsiębiorczość międzynarodowa

Przedsiębiorczość w procesie globalizacji. Przedsiębiorczość międzynarodowa w Polsce. Opcja międzynarodowa dla nowego przedsięwzięcia. Eksporter w działaniu.Niezbędne elementy wiedzy i doświadczenia. Formy zaangażowania eksportowego. Pomoc wyspecjalizowanych usługodawców. Szanse w imporcie. Bezpośrednia obecność na obcych rynkach.Pomoc publiczna dla rozwoju operacji międzynarodowych.

Wykorzystanie potencjału internetu

Technologie informacyjne a przedsiębiorczość. Internet w strategii opartej na wiedzy. Jak zaistnieć na rynku za pośrednictwem Internetu.Adres i witryna internetowa (domena). Jak przyciągnąć potencjalnych klientów, partnerów i kontrahentów. Realizacji transakcji handlowych. Business to consumer – B2C. Business to business – B2B. Wykorzystanie technologii informacyjnych w usprawnieniu funkcjonowania nowej firmy. Usprawnienia komunikacji wewnętrznej. Efektywne zarządzanie wiedzą. Zwiększanie efektywności i elastyczności działań zespołowych. Usprawnienie powiązań kooperacyjnych.Warunki niezbędne do efektywnego wykorzystania Internetu na starcie.

Specyfika nowych przedsięwzięć technologicznych

Nowe przedsięwzięcia technologiczne – istota i skala zjawiska.Inicjatorzy nowych przedsięwzięć technologicznych. Identyfikacja, slekcja i weryfikacja pomysłów opartych na innowacjach technologicznych. Wykorzystanie informacji patentowej na etapie przygotowawczym. Potwierdzenie unikalnego charakteru własnych rozwiązań i braku zagrożenia naruszenia praw osób trzecich. Ochrona praw do wynalazku.Udzielenie licencji na korzystanie z chronionego rozwiązania przez inne podmioty. Uruchomienie produkcji opartej na dostępnej na rynku technologii. Współpraca o charakterze kooperacyjnym. Finansowanie przedsięwzięć technologicznych.Wsparcie przedsięwzięc technologicznych ze środków publicznych. Specyfika fazy rozruchu przedsięwzięć technologicznych.

Uruchomienie firmy – i co dalej

Założenie firmy. Rozruch działalności nowej firmy.Specyfika fazy rozruchu. Trudności i zagrożenia charakterystyczne dla fazy rozruchu. Problemy i zagrożenia – jak sobie z nimy radzić?. Osiągnięcie platformy stabilnego biznesu. Przygotowanie organizacyjne do stadium przyspieszonego wzrostu.Specyfika przyspieszonego wzrostu. Nowy wymiar problemów i zagrożeń. Ewolucja systemu zarządzania. Realizacja zysków z inwestycji. Dlaczego plan wyjścia? Formy realizacji opcji wyjścia. Kluczowe kwestie związane z realizacją opcji wyjścia.

Źródło: http://www.stolicabiznesu.warszawa.pl/


Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.