Dotacja Unijna na otworzenie własnej firmy w Warszawie. FAQ uczestnictwa w projekcie POKL 6.2 w Warszawie – „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”.

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami dotyczącymi przyznawania dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej z Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Warszawie w ramach projektu „Warszawa stolicą ambitnego biznesu”.

Źródło: http://www.stolicabiznesu.warszawa.pl/

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą przygotowania formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie i biznesplanu w celu otrzymania dotacji na założenie Twojej własnej firmy.

1. Mam bardzo dobry pomysł, jestem silnie zmotywowany i już chciałbym założyć firmę. Potrzebuję tylko dotacji. Czy muszę uczestniczyć w szkoleniu?
Jeśli tak jest w rzeczywistości to zachęcamy do uruchomienia działalności bez uczestnictwa w projekcie. Po co tracić czas a pieniądze można zdobyć w inny sposób bez dodatkowej mitręgi administracyjnej.  Jednak na podstawie wieloletniego doświadczenia zespołu szkoleniowców i doradców realizujących Projekt bardzo niewielka część pomysłów uznawanych przez ich twórców za znakomite faktycznie nadaje się do realizacji. Najczęściej okazuje się, że są one nietrafione z różnych względów albo wymagają zasadniczego przepracowania. Proponujemy wziąć powyższe pod rozwagę.
Ukończenie szkolenia z wynikiem pozytywnym jest warunkiem ubiegania się o inne fory wsparcia, w tym o uzyskanie dotacji inwestycyjnej.

2. Co będzie brane pod uwagę przy ocenie kwestionariusza rekrutacyjnego?
Przy ocenie będą uwzględnione wszystkie elementy opisu projektu objęte kwestionariuszem. Szeroko rozumiana innowacyjność pomysłu i planowana dynamika rozwoju w powiązaniu z warunkami realizacyjnymi będą odgrywały istotną rolę.

3. Nie mam wykształcenia technicznego i nie bardzo wiem jak zapewnić by mój pomysł był innowacyjny. Co zrobić?
Pojęcie innowacyjności należy traktować szeroko, nie ograniczając się bynajmniej do sfery techniki. Innowacyjność to także nowe sposoby docierania do klientów, rozwiązania organizacyjne, w sferze marketingu, promocji i organizacji, czyli coś, co będzie skutecznie wyróżniało nowy biznes na tle dotychczasowej oferty na rynku warszawskim.  Ważne jest by ta bardzo szeroko rozumiana innowacyjność przekładała się na rozmach przedsięwzięcia i w perspektywie na wzrost obrotów i zatrudnienia.

4. Jestem kobietą a do tego mam przygotowanie artystyczne i nie znam się na ekonomii. Czy mam szansę?
Tak, jak najbardziej. W poprzednich projektach o podobnym charakterze kobiety uplasowały się w ścisłej czołówce finalistów odnosząc spore sukcesy w prowadzeniu biznesu. Ponadto dziedzina kultury, sztuki, wzornictwa, itp. to bardzo atrakcyjny obszar realizacji ambitnej przedsiębiorczości. W wielu krajach organizuje się zresztą specjalne programy przedsiębiorczości dla fachowców w tych dziedzinach. Natomiast różnorodnych kwestii związanych z prowadzeniem biznesu, w tym zagadnień ekonomiczno-finansowych trzeba po prostu się nauczyć. Temu służy szkolenie ale własny wysiłek będzie konieczny.

5. Kiedy najwcześniej i najpóźniej można zarejestrować działalność gospodarczą?
Najwcześniej: Zgodnie z Wytycznymi dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na terenie województwa mazowieckiego oraz z Umowami, jakie Uczestnicy Projektu będą podpisywać po ogłoszeniu wyników rekrutacji (Umowa o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego) rejestracja i rozpoczęcie działalności gospodarczej powinna nastąpić nie wcześniej, niż po udzieleniu Uczestnikowi Projektu podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego dotyczącego zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej (I etap Projektu).

Określenie terminu rejestracji i rozpoczęcia działalności gospodarczej po udzieleniu podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego uwarunkowane jest również wymogami techniczno-operacyjnymi Projektu. Termin ten pozwoli zachować porządek działań organizacyjnych w ramach Projektu i pozwoli uniknąć komplikacji z zachowaniem wymogów dotyczących ubiegania się o wsparcie finansowe  po stronie Uczestnika.

Najpóźniej: szkolenie pierwszej tury zakończy się w grudniu 2009. Zakładamy, że wnioski o udzielenie dotacji będą składane w styczniu 2010. W momencie składania takiego wniosku trzeba mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą.

6. Kiedy najwcześniej zostanie przyznana dotacja?
Z harmonogramu Projektu dla pierwszej tury wynika, że wnioski o udzielenie dotacji będą składane do końca stycznia 2010. Zostaną rozpatrzone w lutym 2010, czyli realistycznym terminem przyznania dotacji jest marzec 2010. Takie są wstępne założenia.

7. W jakich dniach i godzinach będą szkolenia?
Z doświadczeń realizacyjnych podobnych projektów wynika, że najlepsze terminy to środek tygodnia od 16 do 20 (powyższe godziny to ramy czasowe, które zostaną dostosowane do potrzeb poszczególnych grup szkoleniowych).  W każdej turze będzie w sumie 8 szkoleń – 2-3 razy w miesiącu. Szkolenia będą się odbywały w Akademii Leona Koźmińskiego, ul. Jagiellońska 59.

8. Czy przyznana dotacja jest pożyczką?
Przyznana dotacja ma charakter bezzwrotny pod warunkiem spełnienia dodatkowych warunków.  Warunki te są zawarte w Wytycznych  do  Działania 6.2 (patrz zakładka Dokumenty) i zostaną uwzględnione w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej

9. Czy wymagany jest wkład własny przy ubieganiu się o dotację?
Nie, jednak wkład własny niewątpliwie się przyda a nawet może być konieczny, jeśli zaplanujemy biznes na większą skalę.

10. Jaką formę działalności gospodarczej można zarejestrować?
Wsparcie w ramach projektu przeznaczone jest na wsparcie działalności prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej. Organizatorzy Projektu stoją na stanowisku, że można będzie zakładać działalność gospodarczą w formie spółki osobowej (zwłaszcza spółki jawnej). Sprawa ta jest w trakcie wyjaśniania i będzie rozstrzygnięta w najbliższym czasie. Do momentu wyjaśnienia tej kwestii z Instytucją Pośredniczącą i Instytucją Zarządzającą Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki obowiązują wyłącznie te dwie podstawowe formy.

11. Czy szkolenia są płatne?
Nie, zarówno szkolenia jak i doradztwo (indywidualne i grupowe) w trakcie realizacji projektu są bezpłatne.

12. Czy jeśli działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana po podpisaniu umowy na szkolenie, od kiedy liczy się kwalifikowalność wydatków w ramach dotacji?
Zgodnie z Wytycznymi do Działania 6.2 „Uczestnik Projektu powinien ponosić wydatki, podlegające finansowaniu w ramach dotacji dopiero po podpisaniu Umowy o udzielenie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości, jednakże z uwagi na długotrwałość procedur poprzedzających podpisanie Umowy i wypłatę środków, Uczestnik może sfinansować inwestycję ze środków własnych (wydatki muszą być poniesione po złożeniu przez Uczestnika Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości) i otrzymać ich refundację po podpisaniu Umowy”.

13. Czy jest preferowany jakiś rodzaj działalności, jaka działalność nie kwalifikuje się?
Nie ma preferencji dotyczącej rodzajów działalności gospodarczej, natomiast występują ograniczenia dotyczące rodzajów działalności gospodarczej, które nie podlegają pomocy publicznej, a zatem nie mogą być dotowane w ramach projektu (zgodnie z zapisami Wytycznych do Działania 6.2). Natomiast zgodnie z celami projektu preferowane będą ambitne formy przedsiębiorczości.

14. Gdy dwie osoby chcą zawrzeć spółkę cywilną, czy obie mogą ubiegać się o udział w szkoleniu i przyznanie dotacji?
Obydwie osoby chcące zawrzeć spółkę cywilną mogą ubiegać się o udział w szkoleniu i przyznanie dotacji. Wsparcie przewidziane w ramach działania 6.2 POKL kierowane jest do osób fizycznych rozumianych jako indywidualni uczestnicy projektu, niezależnie od formy prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. W związku z tym wnioski wspomnianych osób będą rozpatrywane odrębnie i górny limit dotacji w wysokości 40 tys. PLN odnosi się do pojedynczego wniosku.

Osoby chcące działać w ramach spółki i wspólnie aplikować do projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu” powinny poinformować w kwestionariuszu rekrutacyjnym o tym, z kim zamierzają prowadzić wspólną działalność, na czym będzie polegała rola wspólnika i czy osoba ta również aplikuje do projektu. Ważne jest, aby każdy kandydat złożył oddzielny kwestionariusz.

15. Czy można ubiegać się jednocześnie o przyznanie dotacji z innych środków publicznych na ten sam pomysł biznesowy? – UWAGA – ZMIANA
Nie. Zgodnie ze znowelizowanym Szczegółowym Opisem Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uczestnik projektu ubiegający się o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, o niekorzystaniu równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy oraz w ramach poddziałania 8.1.2 POKL, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

16. Dlaczego w projekcie nie mogą wziąć udział osoby zarejestrowane jako bezrobotne poniżej 12 m-cy?
Ponieważ dla tych osób wsparcie w postaci dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferują Urzędy Pracy.

17. Czy zarejestrowanie działalności (bez jej rozpoczęcia) jest równoznaczne z jej prowadzeniem?

Nie, te pojęcia nie są tożsame. Z punktu widzenia uczestnictwa w projekcie, mają do tego prawo osoby, które w okresie 1 roku przed przystąpieniem do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej (nie dotyczy osób, które we wskazanym okresie posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą poza granicami Polski).

18. Jakie są granice wiekowe potencjalnych uczestników projektu?
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w dniu podpisania umowy o wsparcie szkoleniowo-doradcze miały ukończone 18 lat oraz nie ukończyły: 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) – w przypadku osób nieaktywnych zawodowo oraz długotrwale bezrobotnych. Stąd zachęcamy do udziału osoby we wszystkich przedziałów wiekowych, także osoby dojrzałe.

19. Czy są preferencje ze względu na płeć, status na rynku pracy, niepełnosprawność?
Nie ma żadnych preferencji formalnych w tej kwestii – wystarczy spełniać warunki formalne uczestnictwa w projekcie. Chcemy jednak szczególnie zachęcić do uczestnictwa kobiety, które na ogół rzadziej zgłaszają się do tego typu projektów.

20. Kto będzie oceniał kwestionariusze i brał udział w rozmowach kwalifikacyjnych?
Ocena zgłoszeń uczestników będzie dokonywana przez zespół w którego skład wejdzie przedstawiciel Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy i kadra doradcza Projektu. Te same osoby będą prowadziły rozmowy z wybranymi kandydatami.

21. Na co można przeznaczyć dotację i wsparcie pomostowe?
Środki z jednorazowej dotacji na rozwój przedsiębiorczości mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, uznanych za niezbędne dla uruchomienia oraz prowadzenia danej działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych). Wsparcie pomostowe w wysokości 1100 zł miesięcznie ma pokryć podstawowe koszty działania przedsiębiorstwa w pierwszym okresie (ZUS, podstawowe rachunki).

22. Czy koniecznie trzeba ubiegać o 40 tys. zł (w dokumentacji jest mowa o kwocie do 40 tys. zł)?
Nie, nie jest konieczne. Trzeba jednak pamiętać, że uruchomienie ambitnego biznesu nastawionego na rozwój wymaga zazwyczaj większych środków niż proste formy samozatrudnienia. Nierzadko będzie to wymagało zaangażowanie, oprócz dotacji także środków własnych.

23. Jak długo trzeba prowadzić działalność gospodarczą po przyznaniu dotacji?
Uczestnik projektu, który otrzymał środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości ma obowiązek utrzymania działalności gospodarczej od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, pod rygorem obowiązku dokonania zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami.

24. Czy wymagany jest meldunek w Warszawie lub inny dokument potwierdzający fakt zamieszkiwania w Warszawie?
Meldunek w Warszawie nie jest wymagany. W momencie podpisania umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego będzie się składać oświadczenie o zamieszkiwaniu w Warszawie z zamiarem stałego pobytu.

25. Dlaczego przeznaczono tylko 60 dotacji i dlaczego jest taka długa procedura ubiegania się o dotację (6 miesięcy od rekrutacji do podpisania umowy)?
Liczba dotacji wynika z budżetu, jaki został przeznaczony na realizację projektu. Długość procedury zależy w znacznym stopniu od konieczności przeprowadzenia rekrutacji, rozpatrzenia kwestionariuszy, odbycia szkoleń oraz wyłonienia najlepszych projektów biznesowych, zasługujących na dofinansowanie.

26. Czy koniecznie trzeba uczestniczyć w szkoleniach, aby otrzymać dotację? Co w przypadku, jeśli ktoś już odbył podobne szkolenia?
Osoby, które odbyły podobne szkolenia i, które czują się w pełni przygotowane do uruchomienia biznesu nie powinny aplikować do tego projektu ale przystąpić do uruchomienia własnego biznesu. Natomiast w ramach tego projektu uczestnictwo i zaliczenie szkolenia w formie testu jest warunkiem niezbędnym do ubieganie się o dotację inwestycyjną i inne specjalistyczne formy wsparcia.

27. Czy przy składaniu kwestionariusza trzeba mieć gotowy biznesplan?
Nie. Biznesplan to zazwyczaj obszerny dokument szczegółowo prezentujący założenia realizacyjne danego przedsięwzięcia biznesowego. Na etapie rekrutacji prosimy o przedstawienie syntetycznej wstępnej koncepcji biznesu.

28. Jaka jest tematyka szkoleń?
Zakres tematyczny szkolenia obejmuje kluczowe kwestie związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania biznesów nastawionych na rozwój. Szczegółowa tematyka i harmonogram szkoleń będzie podana po zakończeniu rekrutacji do I tury.

29. Czy jeśli posiadam adres zameldowania w innym województwie to mogę wziąć udział w projekcie?
Tak, pod warunkiem, że spełnia się wszystkie warunki formalne.

30. Jakie dokumenty należy przedłożyć w trakcie procesu rekrutacji?
W trakcie rekrutacji wypełniany będzie wyłącznie kwestionariusz rekrutacyjny dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej projektu www.stolicabiznesu.warszawa.pl, a w wersji papierowej w Biurze Projektu (ul. Górskiego 7) oraz w Punkcie Informacyjnym Europe Direct (Plac Konstytucji 4) od 15 czerwca 2009. Kwestionariusz elektroniczny wystarczy wypełnić w Internecie, natomiast kwestionariusz papierowy należy wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu lub punktu Europe Direct. Dokument składa się w jednej, wybranej formie – albo elektronicznej, albo papierowej.

31. Co mogę zrobić żeby zwiększyć swoje szanse na dotację?
Dotacja to dalszy etap, wcześniej trzeba zostać zakwalifikowanym do projektu i przejść szkolenie. Pytanie powinno dotyczyć raczej zwiększenia szansy na sukces własnego biznesu, bo dotacja to tylko element dodatkowy. Niewątpliwie solidne przygotowanie koncepcji i dokładne rozpoznanie warunków realizacyjnych będzie temu sprzyjać.

32. Czy można złożyć dwa kwestionariusze z dwoma pomysłami na biznes?
Nie, mając wiele dobrych pomysłów trzeba przedstawić tylko jeden – ten najlepszy.

33. Czy jeśli zakwalifikuję się do projektu, jednak nie zostanie mi przyznana dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, mogę wziąć udział w rekrutacji do kolejnej edycji?
Osoby, które uczestniczyły w pierwszej turze szkoleniowej, a nie otrzymały dotacji nie mogą ubiegać się o uczestnictwo w drugiej turze szkoleń. Mogą natomiast korzystać ze specjalistycznego doradztwa w trakcie całego okresu realizacji projektu.

34. Czy jeśli zakwalifikowałem się do projektu, jednak nie otrzymałem dotacji, mogę uzyskać wsparcie pomostowe?
W ramach przyjętej koncepcji realizacyjnej wsparcie pomostowe jest kierowane do uczestników otrzymujących dotację.

35. Czy mogę przeznaczyć środki z dotacji na kurs, który podniesie moje kwalifikacje?
Nie. Przyznawane w projekcie środki są, jak sama nazwa wskazuje, dotacją na rozwój przedsiębiorczości, a nie na podnoszenie kwalifikacji. Dotację można będzie przeznaczyć na pokrycie wydatków inwestycyjnych niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Podnoszenie kwalifikacji finansowane jest w ramach wielu innych działań i poddziałań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

36. Czy muszę wysyłać wydrukowany formularz aby zgłosić się do udziału w projekcie?
Nie, wystarczy wypełnić formularz w wersji elektronicznej. Wkrótce po przesłaniu formularza otrzymasz potwierdzenie, że przesłane dane do nas dotarły. Nie ma potrzeby dodatkowo wysyłać formularza wydrukowanego, jest to jedynie opcja dla tych, którzy nie mają możliwości wypełnić formularza on-line.

37. Czy jeśli pomylę się w wypełnianiu kwestionariusza – mogę go wysłać lub złożyć jeszcze raz?
Jedyną sytuacją, w której dopuszcza się uzupełnienie lub korektę zapisów w kwestionariuszu jest popełnienie błędu w danych kontaktowych kandydata. W takiej sytuacji należy zgłosić sprawę do Biura Projektu.

38. Czy w projekcie mogą wziąć udział osoby w wieku powyżej 50 lat, które są na rencie lub wcześniejszej emeryturze?
Tak, osoby te mieszczą się w kategorii osób nieaktywnych zawodowo.

39. Co to znaczy, że osoba jest „nieaktywna zawodowo”?
To znaczy, że jest niezatrudnioną osobą w wieku od 15 do 64 lat, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, w tym osobą zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zamieszkania (stałego lub czasowego) powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna.

40. Czy w projekcie mogą brać udział rolnicy?
Tak, pod warunkiem, że planowana do uruchomienia w ramach projektu działalność gospodarcza ma charakter pozarolniczy, czyli nie jest związana z produkcją roślinną lub zwierzęcą. Jeśli po przyznaniu dotacji uczestnik projektu pozostanie w KRUS, pokrycie składki ubezpieczenia w ramach wsparcia pomostowego jest możliwe wyłącznie w kwocie proporcjonalnej do wysokości podwyższonego wymiaru składki wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej.

41. Jaka jest gwarancja, że nikt nie „ukradnie” pomysłu przedstawionego w kwestionariuszu?
W projekcie stosowane są narzędzia informatyczne zabezpieczające przed wyciekiem informacji (chroniona baza danych), a personel zobowiązany jest do zachowania uzyskanych informacji. Rzetelność personelu potwierdza wieloletnie doświadczenie kadry merytorycznej projektu w świadczeniu usług doradczych w największych firmach consultingowych w Polsce i związana z tą działalnością ich nieposzlakowana opinia.
W przypadku rozwiązań wysoce innowacyjnych kandydaci mogą skorzystać z możliwości objęcia ich ochroną patentową zgodnie z przepisami polskiego prawa.

42. Czy osoby zamierzające prowadzić działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej powinny opisać ten fakt w kwestionariuszu?
Tak, powinny zamieścić taką informację w kwestionariuszach. Każda z tych osób składa oddzielny kwestionariusz rekrutacyjny przedstawiający wspólną wstępną koncepcję biznesu z informacją o planowanej j działalności oraz specyfikę odpowiedzialności i kompetencji współpracujących w niej osób.

43. Co jest istotne w opisie stażu i doświadczeń biznesowych?
Informacje ważne z punktu widzenia planowanej do prowadzenia działalności gospodarczej.

44. Na co może być wydane wsparcie pomostowe?

Zgodnie z zapisami umowy o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego, należy wykazać opłacenie składek ZUS i ubezpieczenia zdrowotnego.
Wsparcie pomostowe może być przeznaczone na pokrycie podstawowych kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Jeśli uczestnik projektu opłaca składki ZUS i ubezpieczenie zdrowotne z innych środków, może przeznaczyć wsparcie pomostowe np. na czynsz, koszty usług telekomunikacyjnych itd

45. Jaka jest definicja środków trwałych?
Przyjęta w projekcie definicja środków trwałych jest zgodna z przepisami ustawy o rachunkowości.

46. Czy posiadanie własnych środków będzie miało wpływ na ocenę kwestionariusza?
Ocenie poddawana będzie cała wstępna koncepcja biznesu przedstawiona przez kandydata wraz z jego motywacjami, przedstawionymi w liście motywacyjnym. W projekcie nie jest wymagane wniesienie wkładu własnego i nie będą za to przyznawane dodatkowe punkty. Niemniej jednak oceniana będzie realność założeń przedstawionych w koncepcji biznesu, a z pewnością niektóre przedsięwzięcia będą wymagały finansowania wyższego, niż wartość możliwej do uzyskania dotacji. W takiej sytuacji przedstawienie informacji o innych źródłach finansowania przedsięwzięcia będzie brana pod uwagę przy ocenie realności założeń.

47. Na jakiej podstawie rozlicza się dotacje?
Dotacja rozliczana będzie w oparciu o dokumenty księgowe wystawione na uczestnika projektu (umowy, rachunki, faktury).

48. Czy dotacja jest opodatkowana?
Nie, dotacja nie jest opodatkowana.

49. Co to znaczy, że działalność gospodarcza ma być utrzymana przez rok?
Oznacza to, że wyrejestrowanie lub zawieszenie jej przed upływem 12 miesięcy od rejestracji wiązać się będzie z koniecznością zwrotu dotacji z odsetkami.

50. Czy do kwestionariusza można dołączać załączniki?
Nie, formuła rekrutacji nie przewiduje możliwości załączania dodatkowych dokumentów.

51. Jaki jest możliwy obszar prowadzenia działalności gospodarczej?
Projekt nie wprowadza ograniczenia obszaru, na którym może być prowadzona działalność gospodarcza, a jedynie stawia wymóg zarejestrowania jej i prowadzenia biura na terenie Warszawy.

52. Czy można zawrzeć spółkę cywilną z własnym mężem?
Polskie prawo nie wprowadza w tej kwestii żadnych ograniczeń.

53. Co to znaczy wartości niematerialne i prawne?
Są to prawa majątkowe, które nabyła jednostka, nadające się do wykorzystania dłuższego niż 1 rok.

54. Czy jest możliwe uzyskanie dotacji, jeśli ktoś chce wejść we współpracę z istniejącą firmą, która gwarantuje udział finansowo-rzeczowy w projekcie?
Wstępna koncepcja biznesu może zakładać kooperację z przedsiębiorstwami istniejącymi na rynku. Podstawową zasadą projektu jest jednak tworzenie samodzielnych podmiotów gospodarczych, które nie będą uzależnione od świadczenia usług na rzecz wyłącznie jednej firmy. Ponadto obecnie jedyną dopuszczalną w projekcie formą spółki jest spółka cywilna, która może zostać zawiązana wyłącznie pomiędzy osobami fizycznymi. W projekcie nie ma natomiast możliwości dofinansowania istniejącej firmy.

Zapoznaj się Teraz z ofertą przygotowania formularza zgłoszeniowego do projketu oraz biznesplanu w celu otrzymania dotacji na otworzenie własnej firmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *