Jak założyć własny biznes, będąc osobą niepełnosprawną?

Osoby niepełnosprawne na podstawie art. 12a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2008 Nr 14 Poz. 92 z późniejszymi zmianami) mogą otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Tyle teoria, co trzeba zrobić konkretnie, aby sięgnąć po te fundusze?

Przede wszystkim złożyć wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zarejestrowania osoby niepełnosprawnej w powiatowym urzędzie pracy. Każdy wniosek badany jest pod względem rachunkowym oraz formalnym. Aby był w ogóle rozpatrzony, trzeba załączyć do niego orzeczenie o niepełnosprawności i projekt przedsięwzięcia, którego sercem jest biznesplan. Nie każdy pomysł zyska akceptację, nie każdy zostanie dofinansowany.

Co wydający decyzję o przyznaniu (bądź nie) dotacji bierze przede wszystkim pod uwagę?

  • efekty ekonomiczne przedsięwzięcia
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność
  • kalkulację wydatków
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy
  • czy posiada określone środki z PFRON na ten cel

Po złożeniu wniosku starosta ma 30 dni na jego rozpatrzenie. Jeśli wniosek nie zawierał wad formalnych i spełnia wszystkie warunki, przyszły właściciel firmy wzywany jest na tzw. negocjacje, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zakładania działalności z pomocą środków z powiatowych urzędów pracy. Wnioskodawca ma 14 dni na przystąpienie do negocjacji. Na tym etapie sprawdzana jest zasadność wnioskowanych wydatków. Jeśli na przykład z dotacji postanowimy sfinansować powstanie naszej strony internetowej i miejsca na serwerze, musimy udowodnić, że wybraliśmy najkorzystniejszą możliwą ofertę.

Kolejne 14 dni mamy na to, aby zawrzeć ostateczną umowę, koniecznie w formie pisemnej. Umowa określa w sposób jasny i konkretny zobowiązania stron podpisywanej umowy. Warto wczytać się w jej zapisy, bo osoby, które przechodziły już tę procedurę wiedzą, że uzyskanie dotacji jest w porównaniu z jej prawidłowym rozliczeniem drobnostką. Przy czym starosta zobowiązuje się w myśl umowy właściwie do wypłaty środków. Paleta obowiązków wnioskodawcy jest zdecydowanie szersza. Wnioskodawca musi – co zrozumiałe – wydatkować środki zgodnie z umową, prowadzić swoją firmę nieprzerwanie przez 24 miesiące, rozliczyć się z pieniędzy w terminie, jaki przewiduje umowa.

Pamiętać należy, że w każdym momencie trwania umowy starosta może zażądać kontroli wydatkowania środków z PFRON. Wnioskodawca musi mu to umożliwić. Jeśli kontrola wypadnie negatywnie starosta wezwie przedsiębiorcę do zwrotu dotacji – uwaga – wraz z ustawowymi odsetkami. Wbrew pozorom nie będzie z tym kłopotu bowiem umowa – co jest często dla osób niepełnosprawnych warunkiem najtrudniejszym do spełnienia – musi być zabezpieczona na wypadek jej niewypełnienia. Zabezpieczeniem może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym, bankowa gwarancja, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego lub notarialny akt o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Jeśli wszystkie warunki zostaną spełnione, starosta przelewa na rachunek wskazany przez wnioskodawcę kwotę zawartą w umowie. Nie może być ona wyższa niż piętnastokrotność miesięcznego wynagrodzenia (ponad 40 tysięcy złotych).

Przy powstawaniu artykułu korzystaliśmy z pomocy Elżbiety Sadło, doradcy prawnego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Zapoznaj się z ofertą tworzenia biznesplanu i wniosku dla PFRON.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *