Nabór do działania 2.2 w województwie śląskim

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego rozpoczął nabór wniosków do działania 2.2– Rozwój elektronicznych usług publicznych w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego, potrwa on do 7 grudnia 2009 roku, natomiast wyniki zostaną ogłoszone dnia 12 grudnia 2010 roku. Aplikacje należy składać w Wydziale Rozwoju Regionalnego Urzędy Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przy ulicy Dąbrowskiego 23 w Katowicach. Istnieją dwa sposoby składania wniosków: tradycyjny oraz za pomocą Generatora wniosków o dofinansowanie, który można znaleźć na stronie internetowej www.rpo.silesia-region.pl . Wszelkie potrzebne dokumenty oraz wzory umów o dotację dostępne są również na tej samej witrynie WWW.

Ogólna suma przeznaczona na cały konkurs wynosi 5 milionów euro, natomiast maksymalny procent dofinansowania jednego projektu to 85 procent. Nie została wyznaczona górna granica dofinansowania dla projektu.

Projekty będą oceniane pod kątem funkcjonalności, ilości wdrożonych usług internetowych, skalowalności, zgodności projektu ze standardami unijnymi, współpracy z innymi systemami, stopnia realizacji przez projekt założeń rządowych, wpływu na usprawnienia instytucji oraz upowszechnienie e-usług.

Do konkursu mogą przystąpić samorządy terytorialne wraz ze stowarzyszeniami i związkami towarzyszącymi, podmioty działające na zlecenie jednostek samorządowych, jednostki z sektora finansów publicznych, instytucje i jednostki, gdzie większość udziałów posiadają samorządy terytorialne oraz ich związki i stowarzyszenia, publiczne szkoły wyższe, administracja rządowa, Policja, Straż Pożarna, podmioty działające na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Dotacja ta przeznaczona jest na tworzenie i wdrażanie nowych usług internetowych na terenie województwa śląskiego oraz w skali ponadlokalnej w zakresie e- Government, zwiększenie dostępności e-usług, budowa systemu wspomagania zarządzania w zakresie administracji publicznej na poziomach: regionalnym, ponadlokalnym oraz lokalnym. Celem projektu jest stworzenie takich usług internetowych, które efektywnie usprawnią zarządzanie administracją publiczną.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *