Nabór do Programu Kapitał Ludzki w województwie mazowieckim

Ogłoszono nabór wniosków do Poddziałania 6.1.1 – Wsparcie osób pozostających bez pracy w województwie mazowieckim. Termin składania aplikacji rozpoczął się 1 września 2009 roku i trwać będzie do momentu wyczerpania całościowych środków. Aplikacje można składać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie w godzinach normalnego urzędowania.

O dotację ubiegać się mogą wszystkie podmioty prawne z wyłączeniem osób fizycznych, które nie powadzą działalności gospodarczej lub oświatowej.

Dofinansowanie przeznaczone jest na:

  • warsztaty i szkolenia wspierające osoby bez pracy,
  • identyfikacja potrzeb ludzi bezrobotnych,
  • zapewnienie wsparcia pod kątem psychologicznym i doradczym,
  • organizacja staży, praktyk, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,  a także subsydiowanie zatrudnienia w danym regionie.
  • popieranie i czynne uczestniczenie w wolontariacie, jako wstępie do zatrudnienia poprzez podnoszenie kwalifikacji,
  • pomoc w osiągnięciu potrzebnej do znalezienia pracy mobilności osobom bez zatrudnienia,
  • wsparcie dla pracy w formie zdalnej bądź mobilnej,
  • dodatki mobilnościowe dla pracowników wypłacane jednorazowo,
  • wsparcie promocji staży, targów pracy, szkoleń oraz wyszukiwania ofert pracy.

Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie lub na stronie internetowej: www.wup.mazowsze.pl/efs

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.