Nabór wniosków do Działania 1.2 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór do Działania 1.2- Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw, działanie to pochodzi z Osi Priorytetowej 1. Rozwój Przedsiębiorczości. Wnioski można składać w terminie od 1 października aż do wyczerpania limitu dostępnych środków lub zamknięcia konkursu przez Zarząd Wojewódzki.

Wnioski można składać w Sekretariacie Naboru Projektów Gospodarczych w Departamencie Funduszy Strukturalnych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego.

Całościowa przewidywana kwota dofinansowania wynosi 18 milionów złotych. Maksymalna kwota dotacji na jeden projekt to 3 999 999 złotych, minimalna zaś 10 tysięcy złotych, suma ta nie może przekroczyć 50% wszystkich wydatków kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.

Do konkursu mogą przystąpić podmioty gospodarcze, spełniający wszystkie warunki:

  • małe, mikro oraz średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane w województwie świętokrzyskim,
  • firmy prowadzące działalność gospodarczą na zasadzie powiązań kooperacyjnych na terenie województwa świętokrzyskiego działające na rynku dłużej niż okres 6 miesięcy,
  • przedsiębiorstwa, które nie podlegają wykluczeniu Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 października 2007 roku w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach programów regionalnych,
  • przedsiębiorstwa uprawnione do wsparcia przez Regionalny Program Operacyjny,
  • firmy, które nie uzyskały w wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności z Europejskiego Funduszu Społecznego przed upływem ustalonego okresu karencji, czyli 2 lat.

Wymienione wyżej podmioty gospodarcze mogą starać się o dofinansowanie przeznaczone na rozwój inwestycji organizowanych przez kilka przedsiębiorstw, wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii informatycznych oraz komunikacyjnych, częściowe pokrycie kosztów związanych z zakupem wyników prac badawczo-rozwojowych, wszelkie koszty prac budowlanych i modernizacyjnych klasterów na szczeblu regionalnym.

Rozstrzygnięcie konkursu w przypadku braku przedłużeń w terminach powinno nastąpić do 90 dni roboczych od zakończenia naboru aplikacji do Programu. Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.rpo-swietokrzyskie.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *