Nabór wniosków do działania 2.1 w ramach programu Infrastruktura i Środowisko

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabór wniosków do działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Aplikować można od dnia 16 listopada 2009 roku do 30 listopada bieżącego roku w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, jeśli kosztorys projektu przekracza 25 milionów euro według kursu ustalonego w regulaminie oraz we właściwym dla konkretnego województwa Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jeżeli koszt jednego projektu zawiera się w kwocie 25 milionów euro. Do konkursu mogą przystąpić samorządy terytorialne wraz z ich związkami oraz stowarzyszeniami, podmioty zajmujące się świadczeniem usług w ramach realizacji obowiązków własnych terytorialnych jednostek samorządowych.

Można się ubiegać o dotację przeznaczoną na wdrażanie nowoczesnych metod i technologii odzyskiwania, a także unieszkodliwiania odpadów komunalnych, termicznego ich przetwarzania, składowania odpadów oraz likwidacji zagrożeń. Regiony uwzględnione w projekcie powinny posiadać co najmniej 150 tysięcy mieszkańców. Przykładowymi projektami, na które można dostać dofinansowanie są :

  • systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, działania prewencyjne, unieszkodliwianie oraz gromadzenie odpadów,
  • działania mające na celu instalacje z odzysku oraz recycling,
  • budowę punktów gromadzenia odpadów komunalnych, składowisk, instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesu odzysku oraz demontażu sprzętu elektronicznego, recyklingu odpadów komunalnych, termicznego przekształcania odpadów wraz z pozyskiwaniem energii, unieszkodliwianie odpadów w procesach innych niż ich składowanie.

Nie przewidziano maksymalnej kwoty dofinansowania konkursowych projektów, jednak suma ta musi być zgodna z „Wytycznymi w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód”. Całościowa dotacja na ten konkurs pochodząca z Funduszu spójności wynosi aż 200 milionów euro. Wszystkie potrzebne informacje są dostępne na witrynie Instytucji Pośredniczącej MOS.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.