Nabór wniosków do Poddziałania 6.1.1 w województwie łódzkim

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi ogłasza nabór wniosków do Poddziałania 6.1.1-Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim.

Wypełnione aplikacje należy przesłać pocztą, kurierem lub dostarczyć osobiście na adres Punktu Informacyjnego EFS przy ulicy Wólczańskiej 49 w Łodzi najpóźniej do dnia 30 października bieżącego roku.

Wzory Wniosków oraz umów o dofinansowanie dostępne są na stronie internetowej: www.pokl.wup.lodz.pl lub w Punkcie Informacyjny EFS mieszczącym się w pokoju 6 i 7 w budynku WUP w Łodzi.

Dofinansowanie przeznaczone jest dla wszystkich podmiotów oprócz powiatowych urzędów pracy i osób fizycznych, które mają uregulowane składki podatków oraz ubezpieczenia społecznego, a także zdrowotnego.

Cała suma dotacji wynosi 5 milionów złotych. Minimalna wartość jednego projektu to 50 tysięcy złotych, maksymalna zaś to 2 miliony złotych, poziom dofinansowania może osiągnąć maksymalnie 100 % wartości projektu.

Można otrzymać dofinansowanie na:

 • wspieranie wolontariatu jako alternatywy przygotowującej do zdobycia zawodu oraz cennego doświadczenia,
 • identyfikacja osób bezrobotnych, określanie profilu najpotrzebniejszych szkoleń,
 • organizacja warsztatów, staży oraz szkoleń mających na celu ułatwienie znalezienia pracy i rozszerzenie kompetencji,
 • wsparcie psychologiczne oraz doradztwo zawodowe dla osób pozostających bez pracy,
 • realizacja projektów wsparcia, takich jak: subsydiowanie zatrudnienia, pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, organizacja szkoleń, staży oraz praktyk zawodowych,
 • promocja i wspieranie inicjatyw na rzecz mobilności zarówno w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i ponad krajowej dla osób bezrobotnych,
 • dodatki relokacyjne wypłacane w postaci jednorazowej zapomogi osobom mieszkającym powyżej 50 km od miejsca zamieszkania,
 • akcje promocyjne mające na celu zachęcenie pracodawców do stworzenia większej liczby miejsc pracy,
 • promocja warsztatów, szkoleń, praktyk i staży,
 • organizacja szkoleń specjalistycznych dla kadr instytucji rynku pracy w danym regionie.
 • rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy publicznej w tematyce zasobów ludzkich.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.