Nabór wniosków do Poddziałania 9.1.2 Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim

Rozpoczęto nabór wniosków do Poddziałania o numerze 9.1. 2- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych w ramach Programu Kapitał Ludzki w województwie podkarpackim.

Wnioski należy złożyć w terminie do 16 listopada bieżące roku w jednym z kilku miejscach: Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, Oddziale Zamiejscowym WUP w Krośnie, Oddziale Zamiejscowym WUP w Przemyślu oraz w Oddziale Zamiejscowym WUP w Tarnobrzegu. Aplikacje mogą być dostarczone zarówno osobiście jak i kurierem oraz przez pocztę.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy www.pokl.wup-rzeszow.pl. Zorganizowane zostanie także specjalne zebranie informacyjne dla osób zainteresowanych konkursem. Będzie miało ono miejsce 21 października 2009 roku w budynku Szkoły Języków i Zarządzania PROMAR- International w Rzeszowie na ulicy Bohaterów 12 o godzinie 12.

Dofinansowanie przeznaczone jest na takie cele jak:

  • dodatkowe zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy mają problemy z nauką lub posiadających różne dysfunkcje powodujące kłopoty w nauce,
  • doradztwo oraz opiekę psychologiczną oraz pedagogiczną dla uczniów o gorszych wynikach i z trudnościami w nauce, wsparcie uczniów niepełnosprawnych, pomoc dzieciom z rodzin patologicznych oraz zapobieganie wszelkim patologiom,
  • programy dla dzieci i młodzieży, które pomagają zakończyć im pozytywnie dany stopień edukacji,
  • zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne, które pomogą rozwijać się uczniom,
  • poszerzanie ofert edukacyjnych szkół pod względem zagadnień związanych z poradnictwem zawodowych i edukacyjnym,
  • wdrożenie nowych i innowacyjnych form nauki oraz ciekawych programów nauczania,
  • wdrożenie nowych oraz lepszych narzędzi, które mają pomóc w efektywnym zarządzaniu placówką oświatową.

Głównymi celami konkursu jest pomoc uczniom z utrudnionym dostępem do nauki oraz tym, którym edukacja stwarza problem. Z tego powodu tez popierane będą główni inicjatywy kładące nacisk na zapewnienie pomocy dzieciom i młodzieży w tego typu sytuacji.

Do konkursu mogą przystąpić wszystkie podmioty z wyjątkiem tych, które zostały wyłączone z ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.