Nastąpiła zmiana terminu naboru wniosków do Działania 2.2 w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Wnioski do działania 2.2– Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona  brzegów morskich w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, przyjmowane będą w dniach od 16 listopada bieżącego roku do 30 listopada 2009 roku.

Aplikacje można składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki w Wodnej w Warszawie, jeśli wartość projektu przekracza 25 milionów euro oraz w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej właściwym dla danego województwa, jeśli całościowy budżet zamyka się w sumie w 25 milionach euro, według kursu określonego w regulaminie konkursowym. Wnioski przyjmowane są w codziennie w godzinach od 9 do 15, mogą być one dostarczone osobiście, poprzez kuriera, a także za pośrednictwem poczty. Potrzebne informacje oraz wzory dokumentów: wniosku oraz umowy o dofinansowanie są do pobrania na stronie internetowej : http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/9925_ogloszenie_kolejnego_naboru_w_ramach_dzialan_1_1_2_1_i_2_2_programu_infrastruktura_i_srodowisko.html .

Ogólna pula pieniężna przeznaczona na ten konkurs z Funduszu Spójności wynosi 50 milionów euro. Minimalna wartość jednego projektu konkursowego to 20 milionów złotych, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko nie przewiduje maksymalnej kwoty dofinansowania projektów.

Do konkursu mogą przystąpić samorządy terytorialne wraz ze związkami i stowarzyszeniami działającymi przy tych instytucjach, podmioty zajmujące się świadczeniem usług publicznych, wojewodowie, PGL Lasy państwowe oraz jego jednostki organizacyjne, urzędy morskie, wojsko oraz jednostki podległe Ministrowi Obrony Narodowej, podmioty, które są odpowiedzialne za wykonanie zadań z listy ind aktywnej.

Celem konkursu w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko jest wspieranie działań, które pomogą przywrócić naturalne ukształtowanie terenów zdegradowanych, poprawią jakości gleb zgodnie z obowiązującymi wymogami unijnymi, ratować brzegi morskie poprzez zapobieganie zanikaniu plaż morskich, zabezpieczanie osuwisk, a także stabilizację linii morskich. Projekty te mogą zostać zrealizowanie wyłącznie w przypadku obszarów niezurbanizowanych i braku odpowiedzialności aktualnego właściciela za szkody wyrządzone na danym terenie.

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.