Podatki a działalność gospodarcza

W zależności od rodzaju działalności, jaką prowadzimy, mamy do czynienia z różnymi formami oraz zasadami opodatkowania. Niemniej do podstawowych podatków, które jesteśmy zmuszeni ponieść na rzecz Państwa zaliczamy podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT), podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) oraz podatek od towarów i usług (VAT). Zasady opodatkowania wyżej wymienionymi uzależnione są między innymi od formy prowadzonej działalności gospodarczej, jej przedmiotu, rozmiaru przedsiębiorstwa, wysokości osiąganych dochodów, a także… naszej woli.

Najpowszechniejszą formą prowadzenia przedsiębiorstwa przez osobę fizyczną jest oczywiście opodatkowanie na zasadach ogólnych. Na czym polega? Otóż uzyskiwane przez firmę dochody opodatkowane zostają zgodnie ze skalą podatkową innych uzyskiwanych dochodów, czyli np.: umowy o pracę. Niemniej dochód jaki uzyskujemy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej ustalany jest zgodnie ze szczegółowymi zasadami dotyczącymi m.in. określania kosztów podatkowych, przychodów oraz wreszcie samego podatku.

Na każdy podatniku uzyskującym dochód ciąży obowiązek samodzielnego rozliczania się w zakresie podatku dochodowego. W związku z tym każdego miesiąca winniśmy – zgodnie z dokumentacją księgową firmy – obliczyć przychody oraz koszty przedsiębiorstwa, a należny podatek wpłacić w formie zaliczki do Urzędu Skarbowego.

Zgodnie z ustawą PIT, przychód podlegający opodatkowaniu powstaje jedynie w momencie wystawienia faktury. Niemniej warto zwrócić uwagę na fakt, że nie wszystkie uzyskiwane przez firmę kwoty podlegają opodatkowaniu. Ustawodawca szczegółowo określa przychody zwolnione z opodatkowania, jednak do najpopularniejszych z nich zaliczane są m.in. kredyty.

Koszty utrzymania przedsiębiorstwa to kwoty, które jesteśmy zmuszeni ponieść z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście w zależności od charakteru firmy, mogą przybierać one różne formy; są to więc przykładowo koszty utrzymania biura czy też zatrudnienia pracowników. Niemniej nie wszystkie ponoszone przez nas koszty uznać możemy za koszty podatkowe. Przykładowo: wartości naszej pracy nie możemy zaliczyć do kosztów podatkowych, podobnie jak kar, nałożonych grzywien czy odsetek za zwłokę.

[note]Prowadząc działalność gospodarczą, mamy również prawo do skorzystania z ryczałtowego opodatkowania naszej działalności. Możliwe formy to ryczałt ewidencjonowany i karta podatkowa.[/note]

W przypadku wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, winniśmy przed skorzystaniem złożyć w Urzędzie Skarbowym pismo informujące o wyborze wspomnianej formy opodatkowania. Pismo złożyć należy przed uzyskaniem pierwszego przychodu lub też do 20 stycznia roku podatkowego. Niemniej, aby skorzystać z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych musimy przede wszystkim rozpoczynać prowadzenie działalności lub kontynuować ją, jednak pod warunkiem, iż w roku poprzednim przychody uzyskiwane z prowadzenia działalności gospodarczej nie przekroczyły sumy 506 625 zł, która jest limitem obowiązującym w roku bieżącym.

Karta podatkowa to wariant stworzony z myślą o przedsiębiorcach prowadzących drobną działalność gospodarczą (indywidualnie lub na zasadach spółki cywilnej) i dysponujących niewielką ilością zatrudnianych pracowników. Przede wszystkim jednak możliwością rozliczenia się na zasadach karty podatkowej, ustawodawca objął przedsiębiorstwa prowadzące działalność usługową w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi, handlu detalicznego wyrobami niebędącymi żywnością, działalność gastronomiczną, usługi transportowe, rozrywkowe oraz usługi obejmujące swym zakresem ochronę zdrowia w formie wolnego zawodu. Z karty nie mogą jednak skorzystać podatnicy, którzy poza zgłoszoną, nie prowadzą innej działalności gospodarczej, nie korzystają z usług osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, o dzieło czy też usług innych firm, a ponadto małżonek podatnika nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej ten sam zakres świadczonych usług. Wybór karty – podobnie jak wybór ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wymaga uprzedniego poinformowania Urzędu Skarbowego w formie złożonego wniosku.

Warto dodać, iż ustawodawca zastrzega sobie możliwość korzystania przez podatnika z obu wspomnianych form rozliczenia tj.: ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *