Potrącenia z miesięcznego wynagrodzenia

Czy pracodawca ma prawo do dokonania potrącenia z miesięcznego wynagrodzenia swojego pracownika? A jeśli tak, to, na jakich zasadach odbywa się wspomniane potrącenie i jakich zobowiązań finansowych może ono dotyczyć? Na te, oraz szereg pokrewnych pytań, postaramy się udzielić Państwu odpowiedzi w poniższym artykule.

Potrącenia z wynagrodzenia to pomniejszenie należnemu pracownikowi wynagrodzenia, o kwotę mającą na celu pokrycie wierzytelności pracownika. Niemniej takie działanie pracodawcy nie przejawia cech dowolności, natomiast zgodnie z artykułem 282 §1 pkt. 1kp, bezpodstawne obniżenie należnej wypłaty w świetle prawa polskiego rozpatrywane jest w kategoriach wykroczenia. Sama kwota wynagrodzenia może zostać obniżona wyłącznie o sumy ściśle określone w kodeksie pracy, zgodnie z narzuconymi przez ustawodawcę granicami i regułami. A zatem po odliczeniu składek wynikających z tytułu ubezpieczeń społecznych, jak również zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, potrąceniu polegają kwoty egzekwowane na mocy tytułów wykonawczych celem zaspokojenia świadczeń alimentacyjnych jak również innych należności, których podstawę prawną stanowi wzmiankowany tytuł wykonawczy, zaliczki pieniężne udzielone pracownikowi, jak również kary pieniężne z tytułu braku zastosowania się przez pracownika do obowiązujących na terenie firmy przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia czy też stawienie się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu oraz spożywanie takowego w trakcie wykonywania pracy.

Wbrew pozorom nie bez znaczenia pozostaje kolejność dokonywania potrąceń. Świadczenia alimentacyjne należą bowiem do pierwszych, jakie pracodawca winien potrącić z pensji należnej pracownikowi. Tryb postępowania mającego na celu uzyskanie sum, zależnie od woli wierzyciela, nastąpić może w trybie postępowania egzekucyjnego albo bez egzekucyjnego. W przypadku postępowania egzekucyjnego, do wszczęcia takowego zobligowany jest komornik i to w jego zakresie leży m.in. odszukanie dłużnika jego miejsca pracy oraz powiadomienie pracodawcy o konieczności dokonywania potrąceń. W związku z tym trybem postępowania, pracodawca dłużnika zobowiązany jest do dokonywania potrąceń i przekazania zajętej części wynagrodzenia komornikowi lub wierzycielowi. Co grozi pracodawcy za zaniechanie obowiązku potrącenia? Otóż w pierwszej kolejności na pracodawcę lekceważącego obowiązek potrąceń, nałożona zostaje grzywna w wysokości 500 zł, która może zostać ponownie nałożona w przypadku braku złożenia we wskazanym uprzednio terminie, oświadczenia o rodzaju przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia.

W przypadku postępowania bezegzekucyjnego, wierzyciel, po uzyskaniu tytułu wykonawczego, może zwrócić się bezpośrednio do pracodawcy ( następuje zatem pominięcie funkcji komornika) o dokonywanie potrąceń. Na pracodawcy nie ciąży jednak obowiązek dokonywania potrąceń bez postępowania egzekucyjnego. Nie jest ono również możliwe w przypadku, w którym świadczenia alimentacyjne mogą być potrącane na rzecz kilku wierzycieli, natomiast łączna suma potrąceń nie wystarcza na pełne pokrycie wszystkich należności alimentacyjnych oraz w momencie, kiedy to wynagrodzenie pracownika zostało już zajęte w trybie egzekucji sądowej lub administracyjnej.

Oprócz potrąceń dokonywanych z tytułu świadczeń alimentacyjnych, istnieją naturalnie inne potrącenia, wynikające oczywiście z faktu zaciągnięcia zobowiązań przez naszego pracownika. Do najpopularniejszych z nich zaliczamy więc m.in. zaległości w spłacie kredytu, grzywny, kary pieniężne wymierzane przez organ administracji publicznej czy zaległości powstałe tytułem składek na ubezpieczenia społeczne. Również w tym przypadku szansę na odzyskanie swojej należności wierzyciel upatrywać może w potrąceniu z wynagrodzenia swojego dłużnika. Takie potrącenie nastąpić winno na drodze egzekucji sądowej lub administracyjnej. Tryb prowadzenia egzekucji sądowej oraz tryb egzekucji administracyjnej są do siebie w znacznej części zbliżone i w obu wspomnianych przypadkach podstawę do dokonania przez pracodawcę potrącenia stanowi tytuł wykonawczy.

Warto zwrócić uwagę na fakt, iż ustawodawca przewidział kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń, którego regulację znajdujemy w artykule 871 Kodeksu Pracy. A zatem wolna od potrąceń jest suma m.in. wynagrodzenia minimalnego przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze godzinowym, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne jak również zaliczki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych celem pokrycia należności innych od świadczeń alimentacyjnych, 75 % owego wynagrodzenia, a także 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę w przypadku potrącenia kar finansowych przewidzianych w artykule 108.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.