Refundacja składek emerytalnych i rentowych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

Osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą mogą liczyć na refundację obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Pierwszym najważniejszym warunkiem ich refundacji jest terminowe opłacanie tych składek w całości. Od stycznia do grudnia 2009 roku miesięczna kwota składek na ubezpieczenia społeczne odpowiadająca kwocie składek należnych od 60 % prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek wynosi 373,96 zł na ubezpieczenie emerytalne i 114,95 zł na ubezpieczenie rentowe. I tylko takie pieniądze można odzyskać, reszta składek – jak choćby na Fundusz Pracy – zwrotowi już podlegać nie będzie. Zdecydowanie mniejsze obciążenia ZUS-owskie czekają na osoby prowadzące działalność gospodarczą przez pierwsze dwa lata od daty rejestracji firmy. W takim wypadku kwota, jaką zrefunduje PFRON nie wyniesie nawet 100 złotych. Dlaczego? Ponieważ podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących pozarolniczą działalność w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia. W tym roku (co roku wyliczana jest nowa kwota, obowiązująca od stycznia do grudnia) miesięczna suma składek na ubezpieczenia społeczne odpowiadająca kwocie składek należnych od 30 % kwoty minimalnego wynagrodzenia wynosi 74,72 zł na ubezpieczenie emerytalne i 22,97 zł na ubezpieczenie rentowe.
Co trzeba zrobić, aby pieniądze otrzymać? Po pierwsze – zarejestrować się. Jeśli nie figurowało się dotychczas w rejestrze Wydziału Dofinansowań Rynku Pracy PFRON, trzeba to zrobić. Rejestracja odbywa się automatycznie w chwili, gdy po raz pierwszy przedsiębiorca składa (na specjalnym formularzu dostępnym tutaj http://www.pfron.org.pl/ftp/dokumenty/SODiR/nowe/wn_u_g_od_01_2009.pdf) wniosek o refundację składek. Oprócz standardowych danych (imię, nazwisko, PESEL, NIP, Regon, i informacje teleadresowe) załączyć trzeba jeszcze aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Do tego dochodzi jeszcze kopia ważnego orzeczenia o niepełnosprawności. Jeśli przedsiębiorca jest już zarejestrowany w PFRON, może zacząć ubiegać się o refundację składek. Wystarczy, że zrobi to w terminie do ostatniego dnia miesiąca, w którym upłynął termin do opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne. Jeśli niepełnosprawny przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem wniosku o refundację, ale udowodni, że spóźnienie nie wynikało z jego winy, PFRON może uwzględnić prośbę wnioskodawcy i rozpatrzyć wniosek „po terminie”. Jeśli się nie zgodzi, od decyzji PFRON przysługuje jeszcze odwołanie.

Jeśli niepełnosprawny biznesmen przejdzie już ten etap musi mieć nadzieję, że on, albo biuro rachunkowe rozliczające jego firmę, nie popełnili błędów formalnych (PFRON odrzuci wniosek i w ciągu 5 dni wezwie do usunięcia nieprawidłowości) lub rachunkowych (PFRON „po swojemu” obliczy składki do refundacji). Teraz, w terminie czternastu dni od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo wypełnionego wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne PFRON przekaże wszystkie należne przedsiębiorcy pieniądze na wskazane przez właściciela firmy konto.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *