Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w fazie szkoleniowo – doradczej projektu „Warszawa stolicą ambitnego biznesu” w ramach działania 6.2 PO KL.

Osoby zainteresowane pozyskanie dotacji na otworzenie własnej firmy w Warszawie na pewno zainteresuje niniejszy Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa w fazie szkoleniowo – doradczej projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”. Określa on zasady rekrutacji i uczestnictwa w fazie doradczo – inwestycyjnej projektu.

Definicje

Projekt – przedsięwzięcie pt. „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
i samozatrudnienia”;

Organizator – partnerstwo zawiązane przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy (Lider) i Akademię Leona Koźmińskiego  (Partner) w celu wspólnej realizacji projektu;

Punkty przyjmowania kwestionariuszy rekrutacyjnych:

• Biuro Projektu „Warszawa Stolicą Ambitnego Biznesu”
ul. Górskiego 7
00-033 Warszawa
czynne w godzinach: 8.30-16.00

• Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT – Warszawa
Plac Konstytucji 4
00-052 Warszawa
czynny w godzinach: 14.00-18.00

Osoba bezrobotna – osoba bezrobotna w rozumieniu Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia 20.04.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 99 poz. 1001), zarejestrowana we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukująca zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy;

Osoba długotrwale bezrobotna – osoba bezrobotna, pozostająca w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat;

Osoba zatrudniona – osoba zatrudniona w rozumieniu Kodeksu Pracy, w szczególności pozostająca w stosunku pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę oraz Kodeksu Cywilnego, w szczególności w zakresie umów cywilno-prawnych (umowy zlecenia, umowy o dzieło);

Osoba nieaktywna zawodowo – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii „bezrobotni”;

Osoba ucząca się – osoba kształcąca się w ramach kształcenia formalnego lub nieformalnego;

Komisja rekrutacyjna – zespół, w którego skład wchodzą co najmniej 3 osoby: Opiekun Merytoryczny Modułu A, doradca zawodowy, przedstawiciel Urzędu M. St. Warszawy;

Kandydat – osoba uprawniona do udziału w projekcie, która złożyła w Punkcie przyjmowania kwestionariuszy rekrutacyjnych w wyznaczonym terminie poprawnie wypełniony kwestionariusz rekrutacyjny;

Uczestnik – osoba fizyczna mieszkająca na terenie Warszawy, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z główną siedzibą na terenie Warszawy uprawniona do udziału w module szkoleniowo – doradczo – inwestycyjnym projektu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej, posiadająca prawo do udziału w programie szkoleniowo – doradczo – inwestycyjnym i w konkursie na biznesplany;

Uczestnik rezerwowy – osoba fizyczna mieszkająca na terenie Warszawy, zamierzająca rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej z główną siedzibą na terenie Warszawy spełniająca kryteria dostępu do udziału w module szkoleniowo – doradczo – inwestycyjnym projektu, wybrana w procedurze rekrutacyjnej, posiadająca prawo do udziału w zajęciach szkoleniowych oraz wejścia na listę podstawową w przypadku zwolnienia się miejsca na tej liście.;

Lista podstawowa – lista uczestników projektu;

Lista rezerwowa – lista uczestników rezerwowych projektu;

Jednorazowa dotacja na rozwój przedsiębiorczości – środki finansowe na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. zł przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany;

Podstawowe wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości 1100 zł miesięczne wypłacane przez 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, przyznane na podstawie wyników konkursu na biznesplany;

Rozszerzone wsparcie pomostowe – środki finansowe w wysokości 1100 zł miesięczne wypłacane przez kolejne 6 miesięcy niektórym uczestnikom projektu, którzy pobierali podstawowe wsparcie pomostowe, przyznawane w szczególnych wypadkach na indywidualny wniosek uczestnika;

Podstawowe wsparcie szkoleniowo-doradcze – grupowe szkolenie i doradztwo poprzedzające i przygotowujące uczestników do otrzymania wsparcia finansowego i niefinansowego wsparcia specjalistycznego;

Specjalistyczne wsparcie doradcze grupowe – doradztwo udzielane wszystkim osobom, które ukończyły szkolenie podstawowe, uruchomiły działalność gospodarczą, złożyły biznesplan i wystąpiły z wnioskiem o otrzymanie tej formy wsparcia;

Specjalistyczne wsparcie doradcze indywidualne – doradztwo udzielane wyłącznie osobom, które otrzymały jednorazową dotację na rozwój przedsiębiorczości i wystąpiły z wnioskiem o otrzymanie tej formy wsparcia;

Witryna informacyjna projektu – strona www.stolicabiznesu.warszawa.pl, na której będą zamieszczane wszelkie informacje dla uczestników oraz przyjmowane zgłoszenia do uczestnictwa w formie elektronicznej.

§ 1.
Cel projektu

Celem projektu jest promocja i rozwój ambitnej przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród mieszkańców Warszawy.

§ 2.
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w module szkoleniowo – doradczo –inwestycyjnym projektu.

2. Projekt jest realizowany przez Lidera we współpracy z Partnerem.

3. Projekt jest realizowany w okresie: 04.05.2009 – 30.06.2011.

4. Moduł szkoleniowo – doradczo – inwestycyjny projektu składa się z dwóch części:

a. Część I polega na udzieleniu podstawowego wsparcia szkoleniowo – doradczego wszystkim uczestnikom i uczestnikom rezerwowym projektu,

b. Część II polega na udzieleniu wsparcia:

• niefinansowego w formie specjalistycznego wsparcia doradczego grupowego i indywidualnego,

• finansowego w formach: jednorazowej dotacji inwestycyjnej, podstawowego wsparcia pomostowego, rozszerzonego wsparcia pomostowego.

Wsparcie w ramach II części modułu mogą uzyskać wyłącznie osoby, które ukończyły część I modułu i złożyły wniosek o udzielenie wsparcia w II części wraz z wymaganymi dokumentami i załącznikami.

5. Zasady wyłaniania uczestników Części II modułu szkoleniowo – doradczo – inwestycyjnego reguluje odrębny regulamin.

§ 3.
Kryteria dostępu

1. Uprawnionymi do udziału w projekcie są osoby fizyczne, które:

a) w momencie przystąpienia do projektu mają ukończone 18 lat (za moment przystąpienia do projektu uznaje się datę podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego);

b) zamieszkują w Warszawie z zamiarem stałego pobytu;

c) zamierzają rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, której główna siedziba będzie zlokalizowana na terenie Warszawy;

d) nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie 1 roku przed przystąpieniem do Projektu (tj. dniem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego), z wyłączeniem osób, które w tym okresie posiadały zarejestrowaną działalność poza granicami Polski;

e) posiadają jeden z wymienionych statusów na rynku pracy:

• długotrwale bezrobotna/bezrobotny
• zatrudniona/zatrudniony
• nieaktywna/nieaktywny zawodowo (w tym osoby uczące lub kształcące się)

f) nie pozostają w stosunku zatrudnienia (umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło lub inne podobne) z Liderem lub Partnerem projektu;

§ 4.
Nabór uczestników

1. Rekrutacja prowadzona jest dwa razy w okresie realizacji projektu. W każdej turze rekrutowanych jest:

• 120 uczestników projektu
• grupa uczestników rezerwowych

2. Uczestnikiem projektu może zostać każda osoba, która spełnia łącznie warunki wymienione w § 3. i pomyślnie przejdzie proces rekrutacji.

3. Proces rekrutacji prowadzony jest przez powołaną przez Organizatora Komisję Rekrutacyjną.

4. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą kwestionariuszy rekrutacyjnych (elektronicznego i w wersji papierowej) i składa się z etapów:

• Etap I – weryfikacja formalna kwestionariusza rekrutacyjnego
• Etap II – ocena merytoryczna kwestionariusza rekrutacyjnego
• Etap III – rozmowa rekrutacyjna (tylko z wybranymi kandydatami)

5. Udział w I i II etapie rekrutacji jest obowiązkowy dla wszystkich kandydatów, o udziale poszczególnych osób w III etapie decyduje Komisja Rekrutacyjna.

6. Kwestionariusz rekrutacyjny składa się z trzech części:

• Część I – informacje podstawowe o kandydacie
• Część II – wstępna koncepcja biznesu
• Część III – list motywacyjny

7. Ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutacji do projektu wraz z podaniem terminu jej zamknięcia publikowane jest na stronie internetowej projektu.

8. Aby wziąć udział w rekrutacji należy w wyznaczonym przez Organizatora terminie wypełnić elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny dostępny na stronie www.stolicabiznesu.warszawa.pl lub – w przypadku braku możliwości złożenia formularza elektronicznego – dostarczyć osobiście lub pocztą do Punktu przyjmowania kwestionariuszy rekrutacyjnych wypełniony maszynowo/komputerowo kwestionariusz w wersji papierowej. Za dzień dostarczenia kwestionariusza uznawany będzie moment jego faktycznego wpłynięcia do punktu przyjmowania kwestionariuszy, a nie data stempla pocztowego.

9. Elektroniczny kwestionariusz rekrutacyjny będzie aktywny wyłącznie w okresie rekrutacji.

10. Kwestionariusze rekrutacyjne w wersji papierowej, które dotrą do Organizatora po wyznaczonym terminie nie podlegają ocenie.

11. Decyzja o wpisaniu kandydata na listę podstawową lub listę rezerwową podejmowana jest przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie danych zawartych w kwestionariuszu rekrutacyjnym.

12. W szczególnych przypadkach Komisja Rekrutacyjna odbywa indywidualne rozmowy rekrutacyjne z wybranymi kandydatami. Niestawienie się w pierwszym umówionym terminie na rozmowie rekrutacyjnej oznacza rezygnację kandydata z udziału w procedurze rekrutacyjnej.

13. O miejscu kandydata na liście podstawowej lub liście rezerwowej decyduje Komisja Rekrutacyjna.

14. Lista podstawowa (uczestników projektu) i lista rezerwowa (uczestników rezerwowych projektu) publikowane są na stronie internetowej projektu w terminie podanym przez Organizatora w ogłoszeniu o rekrutacji.

15. Komisja, w przypadkach uzasadniających efektywną realizację zadań wynikających z Projektu, może:
– zwiększyć liczbę uczestników projektu na liście podstawowej;
– zrezygnować z tworzenia listy rezerwowej.

16. Decyzja Komisji Rekrutacyjnej o przyjęciu kandydata do udziału w projekcie jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

17. Uczestnik projektu może zrezygnować lub zostać wykluczony z udziału w projekcie.

18. Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w projekcie z powodu dwóch nieobecności na szkoleniach. W szczególnie uzasadnionym przypadku uczestnik może zostać dopuszczony do kontynuacji szkolenia pomimo drugiej nieobecności.

19. W przypadku rezygnacji z udziału w projekcie osoby zakwalifikowanej przed jego rozpoczęciem jej miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej.

20. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia uczestnika z udziału w projekcie w trakcie realizacji programu szkoleniowo – doradczego zwolnione miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej, która była obecna na wszystkich przeprowadzonych wcześniej zajęciach szkoleniowych.

21. Kandydat, który nie został zakwalifikowany do udziału w projekcie w pierwszej turze rekrutacji może wziąć udział w drugim naborze.

22. Uczestnik projektu, który zrezygnował lub został wykluczony z udziału w projekcie nie może wziąć udziału w drugim naborze.

23. Uczestnik projektu, który w wyniku postępowania kwalifikacyjnego nie otrzymał dotacji rozwojowej i wsparcia pomostowego nie może wziąć ponownie udziału w procedurze rekrutacji.

24. W przypadku dużej liczby kandydatów Organizator może przedłużyć procedurę rekrutacji. Termin zakończenia rekrutacji podawany jest w takiej sytuacji na stronie internetowej projektu.

25. Kandydaci zakwalifikowani do udziału w projekcie (uczestnicy i uczestnicy rezerwowi) zobowiązani są do dostarczenia w terminie określonym przez Organizatora następujących dokumentów:

a) Kserokopię obydwu stron dowodu osobistego;
b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów, o których mowa w § 3;
c) Zaświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (jeśli dotyczy).

26. Kandydat staje się uczestnikiem projektu lub uczestnikiem rezerwowym projektu w momencie podpisania Umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego.

§ 5.
Podstawowe wsparcie szkoleniowo – doradcze

1. Wsparcie szkoleniowo – doradcze udzielane jest wszystkim uczestnikom i uczestnikom rezerwowym projektu w formie szkoleń grupowych z elementami doradztwa indywidualnego.

2. Szkolenia trwają 30 godzin. Organizator zapewnia uczestnikom materiały szkoleniowe i dostęp do narzędzi informatycznych koniecznych do opanowania materiału i przygotowania biznesplanu.

3. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Potwierdzeniem obecności jest sporządzana na każdym spotkaniu oddzielnie lista obecności z własnoręcznym podpisem uczestnika lub uczestnika rezerwowego.

4. Szkolenie kończy test, którego zaliczenie jest warunkiem niezbędnym do ukończenia szkolenia i warunkiem niezbędnym do ubiegania się o jednorazową dotację inwestycyjną, wsparcie pomostowe oraz wsparcie doradcze.

5. Na zakończenie podstawowego wsparcia szkoleniowo-doradczego zostanie opublikowana lista podstawowa uczestników, którzy ukończyli tę fazę uczestnictwa w projekcie.

§ 6.
Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej projektu.
  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania zmienionego regulaminu na stronie internetowej projektu.

Źródło: http://www.stolicabiznesu.warszawa.pl/

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnej w ramach Działania 6.2 PO KL

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *