Ruszył nabór wniosków do Poddziałania 6.1.1 w województwie podkarpackim

Z dniem 30 września bieżącego roku można rozpocząć składanie wniosków konkursowych do Poddziałania 6. 1. 1 w ramach Programu Kapitał Ludzki. Konkurs „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy” jest przeznaczony dla podmiotów, które zostały określone w ustawie z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych. Aby wziąć w nim udział należy aplikację dostarczyć osobiście, kurierem albo pocztą do jednego z ośrodków: Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie, Oddziału Zamiejscowego WUP w Krośnie, Oddziału Zamiejscowego WUP w Przemyślu lub Oddziału Zamiejscowego WUP w Tarnobrzegu w terminie do 20 listopada bieżącego roku. Wnioski można składać w dni robocze od godziny 7.30 do 15.

Konkurs ma poprawić sytuację ludzi bezrobotnych oraz takich, którzy długotrwale nie mogą znaleźć zatrudnienia na rynku pracy, z tego tez powodu duży nacisk w projektach będzie kładziony na polepszenie sytuacji związanej z rynkiem pracy oraz zwiększeniem miejsc pracy.

Dotację mogą otrzymać wnioski, które obejmują takie zagadnienia jak:

  • nacisk na rozwój dialogu publiczno-społecznego
  • współpracę na rzecz zasobów ludzkich w skali lokalnej i regionalnej,
  • organizację akcji promocyjnych oraz informacyjnych, które pomogą nakłonić pracodawców do zwiększenia liczby pracowników oraz zatrudnienia osób znajdujących się w złej sytuacji ekonomicznej,
  • szkolenia, a także warsztaty, które mają na celu pomoc osobom bezrobotnym w znalezieniu nowej pracy bądź przekwalifikowanie się,
  • wsparcie psychologiczno-doradcze udzielane osobom bezrobotnym,
  • organizacja praktyk, szkoleń podnoszących kwalifikacje, staży zawodowych, wspieranie wolontariatu jako sposobu na zdobycie potrzebnego później doświadczenia oraz subsydiowanie zatrudnienia,
  • promocja alternatywnych form pracy- praca na umowę zlecenie, rotacyjna, telepraca lub zdalna,
  • jednorazowe zapomogi finansowe dla pracowników, którzy muszą dojeżdżać do pracy powyżej 50 kilometrów od miejsca zamieszkania,
  • wsparcie psychologiczne oraz doradcze dla osób, które powracają na rynek pracy po długiej przerwie.

Dla zainteresowanych odbędzie się specjalne spotkanie informacyjne w dniu 26 października 2009 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie przy ulicy Towarnickiego 3a o godzinie 10. Chętni zobligowani są do wysłania formularza zgłoszeniowego, który można pobrać ze strony rzeszowskiego WUP: www.pokl.wup-rzeszow.pl .

Zapoznaj się z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.