Sprzedaż konsumencka

Sprzedaż konsumencka jest sprzedażą rzeczy ruchomej, zwanej towarem konsumpcyjnym osobie fizycznej przez przedsiębiorstwo. Określają to przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

Sprzedaż konsumencka charakteryzuje się kilkoma cechami, które z znacznym stopniu odróżniają ją od umowy sprzedaży uregulowanej w Kodeksie cywilnym. Są nimi:

  • sprzedaż konsumencka obejmuje tylko i wyłącznie sprzedaż rzeczy ruchomych (ustawy nie stosuje się do sprzedaży energii elektrycznej, jak również do gazu i wody, chyba, że są sprzedawane w ograniczonej ilości lub w określonej objętości)
  • konsument (osoba kupująca) i przedsiębiorca (sprzedawca) stanowią strony sprzedaży konsumenckiej
  • niestosowanie przepisów dotyczących rękojmi za wady

Należy mieć na uwadze fakt, że na sprzedawcy (przedsiębiorcy) ciążą liczne obowiązki nałożone przez ustawę. Do najważniejszych z nich należą przede wszystkim obowiązek podania oferowanej ceny towaru, potwierdzenie na piśmie istotnych postanowień umowy oraz, jeżeli zajdzie taka potrzeba wyjaśnienie osobie kupującej wszystkich postanowień w niej zawartej, udzielenie osobie kupującej wyczerpujących informacji odnośnie danej rzeczy ruchomej, zapewnieniem w miejscu sprzedaży odpowiednich warunków organizacyjnych celem np. sprawdzenia jakości danego towaru konsumpcyjnego, a także wydanie instrukcji obsługi w języku polskim, (jeżeli takowej nie ma, sprzedający jest zobowiązany do jej sporządzenia).

Sprzedawca dodatkowo ponosi konsekwencje, jeżeli z chwilą wydania towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową. Kupujący może do sześciu miesięcy od zakupienia danej rzeczy ruchomej stwierdzić, że w dniu zakupu istniała jakakolwiek niezgodność. Przemawia to zdecydowanie na korzyść konsumenta, z kolei sprzedający przez ten okres czasu musi mieć na uwadze, że taka sytuacja może mieć miejsce. Warto również nadmienić, iż przedsiębiorca nie poniesie żadnych konsekwencji za sprzedanie towaru niezgodnego z umową w momencie, gdy kupujący nie zauważył żadnego uchybienia.

A co z uprawieniami osoby kupującej? Otóż w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie jest zgodny z umową ma on prawo żądać doprowadzenia go do należytego stanu lub wymienienia na całkiem nowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni. Niemniej jednak, jeżeli czas wykonania okaże się zbyt krótki lub rzecz ruchoma będzie niemożliwa do naprawy, kupujący może domagać się obniżenia ceny, a nawet całkowicie odstąpić od umowy. Uwaga! Wyżej wymienione uprawnienia nie obowiązują w przypadku, kiedy wymiana i naprawa nie jest możliwa lub wówczas, gdy niezgodność zakupionego towaru z umową nie jest istotna.

Towar jest niezgodny z umową, gdy:

  • nie posiada typowych właściwości użytkowych, lub są one odmienne od tych, o których zapewniał sprzedawca
  • działa nieprawidłowo, chociaż został uruchomiony zgodnie z załączoną instrukcją użytkowania,
  • nie nadaje się do celu jego przeznaczenia

Na samym końcu warto także wspomnieć o gwarancji za zakupiony towar konsumpcyjny. Otóż stanowi ona wyłącznie oświadczenie sprzedawcy lub producenta, które w formie pisemnej przekazywane jest do rąk kupującego.  Każda gwarancja określa obowiązki obu stron – ich uprawnienia, adresy, zakres gwarancyjny oraz treść gwarancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *