ABC poszukującego dotacji z urzędu pracy

Teoretycznie każda osoba zarejestrowana w lokalnym powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna może ubiegać się o przyznanie środków na uruchomienie działalności gospodarczej. Teoretycznie, bo musi spełnić szereg warunków, aby ostatecznie móc złożyć do starosty kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek.

Jakie to warunki?

 • nie można odmówić, bez uzasadnionego powodu, przyjęcia propozycji pracy skierowanej do wnioskodawcy przez urząd pracy. Podobnie – nie można odmówić również wzięcia udziału w stażu lub szkoleniu zawodowym, a także w pracach interwencyjnych i pracach społecznie użytecznych
 • przez dwanaście miesięcy od daty złożenia wniosku nie można prowadzić działalności gospodarczej
 • na wnioskodawcy nie może ciążyć wyrok za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o dotację (wymaganie jest świadczenie o niekaralności)
 • nie można otrzymać z innych źródeł (w tym ze środków Funduszu Pracy czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) bezzwrotnej dotacji na założenie własnej firmy. (Również trzeba złożyć specjalne oświadczenie dołączane do wniosku o dotację , a także inne o tym, że z wnioskiem o przyznanie środków nie zwrócono się już do innego starosty)

To dopiero warunki wstępne, pozwalające na złożenie odpowiednich dokumentów. Trzeba jednak jeszcze dostosować się do zasad zawartych w regulaminie przyznawania dotacji , jak i samej umowie.

W samym wniosku określić należy:

 • kwotę wnioskowanej dotacji (zwykle występuje się o maksymalną pulę, czyli obecnie 18 tysięcy 488 złotych i 88 groszy)
 • rodzaj działalności gospodarczej, którą firma będzie prowadzić, w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności (PKD)
 • kalkulację kosztów oraz źródło ich finansowania
 • specyfikację wydatków środków z dotacji – w tym zakup środków trwałych
 • przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej

W umowie z kolei bezrobotny zobowiązuje się do prowadzenia firmy przez minimum 12 miesięcy (za datę jej rozpoczęcia traktowany jest wpis do ewidencji gospodarczej dokonany w urzędzie miasta). Deklaruje też wydanie otrzymanych środków maksymalnie w ciągu trzydziestu dni od ich otrzymania. W ciągu sześćdziesięciu dni od daty rozpoczęcia działalności trzeba z kolei udokumentować i rozliczyć sposób wydania dotacji.

Kiedy trzeba oddać pieniądze?

W ciągu 30 dni od otrzymania wezwania od starosty należy środki zwróci gdy:

 • firma otrzymane środki wykorzystała niezgodnie z przeznaczeniem
 • działalność gospodarcza będzie prowadzona krócej niż zapisane w umowie dwanaście miesięcy
 • prowadzący firmę naruszy jakikolwiek warunek umowy

Jak urząd zabezpiecza się przed nieuczciwymi bezrobotnymi?

Należy przedstawić przynajmniej dwóch żyrantów przy czym pięciokrotny dochód brutto poręczycieli musi stanowić równowartość lub być wyższa od udzielonej kwoty na podjęcie działalności. Przy czym poręczycielem nie może być małżonek, osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie, a także osoby otrzymujące wynagrodzenie niższe niż 150 procent minimalnego wynagrodzenia. Wykluczeni są również emeryci po 70 roku życia oraz  renciści.

Warunkiem ostatecznym przyznania dotacji jest również zgoda współmałżonka (gdy pozostaje z wnioskodawcą we wspólnocie majątkowej).

Sprawdź Teraz naszą ofertę przygotowania wniosku i biznesplanu dla Urzędu Pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.