Czym jest marketing, promocja i reklama?

Do przygotowania poniższego wpisu skłoniło mnie często występujący brak rozróżnienia między marketingiem, promocją i reklamą. Niestety dla bardzo wielu przedsiębiorców są to pojęcia oznaczające to samo. A tak nie jest. Każde z nich oznacza, coś innego. Warto znać różnicę. Ta wiedza przyda się szczególnie podczas przygotowania biznesplanu dla własnego przedsiębiorstwa.

Czym jest marketing?

Słowo „marketing” pochodzi z j. Angielskiego (market – rynek) i oznacza działanie na rynku. Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu, zrzeszające specjalistów tej dziedziny, definiuje marketing jako: „proces planowania i wdrażania koncepcji obejmującej wycenę, promocję i dystrybucję idei, dóbr lub usług, w celu stworzenia transakcji wymiany, które zaspokoją cele indywidualne oraz organizacyjne.” Definicja ta podkreśla wagę korzystnych transakcji wymiennych, które zaspokajają cele zarówno kupujących, jak i sprzedających idee, produkty i usługi – niezależnie od tego, czy chodzi o pojedyncze osoby, czy też o organizacje. Innymi słowy – marketing to dostarczanie właściwego produktu na właściwy rynek, we właściwym czasie i po właściwej cenie.

Swego rodzaju „ściągawką” z marketingu jest tzw. mieszanka marketingowa, po angielsku marketing mix. Mieszanka ta określana jest często skrótem „czterech P” od pierwszych liter czterech angielskich słów. Marketing mix tworzą cztery elementy:
• Product (produkt)
• Price  (cena)
• Place (miejsce)
• Promotion (promocja)

Czym jest promocja?

Definicja promocji

Promocję można zdefiniować jako różnego rodzaju zabiegi i środki, za pomocą których doprowadza się do świadomości ludzi informacje i oceny dotyczące produktów (towarów lub usług) albo idei (koncepcji, nauk, programów wyborczych itd.). Cele te realizuje się między innymi poprzez informowanie, demonstrowanie, przekonywanie, zachęcanie, powtarzanie itp.”

Właśnie w promocji zawiera się reklama.

Więc, czy w takim razie jest reklama?

Wybrane definicje reklamy

„Reklama – jest to drukowane, rękopiśmienne, ustne lub graficzne powiadomienie o osobie, towarze, usługach lub ruchu społecznym jawnie pochodzące od zamawiającego reklamę i opłaconego przez niego w celu zwiększenia zbytu, rozszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub pub­licznej akceptacji”. („Advertising Age” („Wiek Reklamy”) w 1964 roku)

“Termin „reklama” obejmuje wszystkie formy przekazywania informacji o produktach, usługach lub instytucjach, niezależnie od użytego środka przekazu i włączając w to reklamowe stwierdzenia na opakowaniach, nalepkach i materiałach promocyjnych w punktach sprzedaży”. (Definicja zaproponowana przez Oddział Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy w Polsce)

Najważniejsze cechy reklamy (najczęściej wymieniane w definicjach):

1.  proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem realizowany za pomocą rozpowszechnienia wiadomości,

2.  oddziaływanie opłacane przez nadawcę,

3.  przekaz umieszczany na różnych nośnikach i w różnej postaci (łącznie z napisami na opakowaniach, etykietach i w miejscu sprzedaży),

4.  przekaz perswazyjny (mający do czegoś przekonać odbiorcę),

5. komunikowanie bezosobowe (nieosobiste, realizowane za pośrednictwem rozmaitych kanałów przekazu, przede wszystkim środków masowego przekazu),

6.  oddziaływanie czyli wpływanie na myśli, emocje i działania ludzi (przede wszystkim  w celu wpływania na popyt, lecz także rozszerzenia klienteli, otrzymania głosów lub publicznej akceptacji),

7.  prezentowanie towarów, usług, osób albo idei,

8.  takie oddziaływanie, którego nadawca jest jawny (z przekazu wynika, kim jest, na przykład pojedynczą osobą, grupą społeczną, instytucją albo organizacją).

Podane wyżej definicje, to nic nowego, występują w wielu książkach poświęconych marketingowi. Warto jednak, aby osoby prowadzące lub planujące własną działalność gospodarczą zdawały sobie sprawę z tego rozróżnienia.

Łukasz Schab

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.