Działania 8.1 i 8.2 PO IG – informacje podstawowe

Jak to działa?
Dofinansowanie w przypadku działań 8.1 i 8.2 realizowane jest poprzez wypłacenie zaliczki (do 30% dofinansowania). Pozostała część kwoty dofinansowania wypłacana jest następnie poprzez refundację pewnego typu wydatków (tzw. wydatków kwalifikowanych), zainwestowanych w dane przedsięwzięcie (projekt).

W powyższym procesie istotne jest, żeby wszystkie kroki wykonywać w odpowiedniej kolejności. Np. rozpoczęcie realizacji projektu przed złożeniem wniosku może skutkować odrzuceniem projektu (i w efekcie utratą szansy na refundację zainwestowanych środków).

Jeżeli jesteś zainteresowany złożeniem wniosku w ramach jednego z wyżej wymienionych działań zapoznaj się ze szczegółowym procesem ubiegania się o dofinansowanie.

Wniosku o dotacje nie musisz przygotowywać samodzielnie. Możesz zwrócić się o pomoc do wyspecjalizowanej firmy.

Od czego zacząć?

Pierwszym warunkiem, który musisz spełniać przy ubieganiu się o dotację w ramach jednego z powyższych działań jest prowadzenie zarejestrowanej działalności gospodarczej. Potem wystarczy dobry pomysł na biznes Internetowy i… dobry wniosek. Przegląd różnych istotnych z punktu widzenia ubiegania się o dofinansowanie zagadnień znajdziesz w naszym portalu.

O jakich funduszach mówimy?

W latach 2007-2013 w Polsce dostępnych będzie 85,6 miliardów euro w ramach realizacji tzw. programów operacyjnych. Jednym z takich programów jest PO IG – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, na który przeznaczono 9,7 miliarda euro. Szczegółowe informacje o nim znajdziesz na stronie MRR o POIG.

W programie PO IG wyróżniono osiem tzw. Osi Priorytetowych, czyli osiem grup działań ukierunkowanych na wspieranie różnych rodzajów przedsiębiorczości. Oś o numerze 8 to „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, w ramach której zaplanowano dwa źródła dofinansowania firm:

Na działanie 8.1 w całym okresie 2007-2013 zaplanowano 390 mln euro, a na działanie 8.2 – 460 mln euro.

Czy mogę skorzystać z funduszy i na co mogę je przeznaczyć?

 • po pierwsze, musisz sprawdzić, czy Twoja firma spełnia kryteria formalne, które pozwalają skorzystać z dofinansowania,
 • po drugie, sprawdź, czy projekt – Twój pomysł, który chcesz dofinansować – spełnia kryteria merytoryczne zawarte w opisach działań. Lista tych kryteriów znajduje się na stronie MSWiA.

Najpierw jednak przyjrzyj się poniższej tabeli. Znajdziesz w niej najważniejsze kryteria i dane o obu działaniach, które pozwolą Ci na ocenę, czy konkretne działanie pasuje do Twoich planów biznesowych. Pojęcia oznaczone gwiazdką (*) znajdziesz pod tabelą.

Kryterium Działanie 8.1 – e-usługi Działanie 8.2 – B2B
Typ przedsiębiorstwa: mikro- i mali przedsiębiorcy prowadzący działalność nie dłużej niż 12 miesięcy w momencie składania wniosku o dofinansowanie mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy
Cel dofinansowania: projekty polegające na:

 • świadczeniu e-usług,
 • tworzenie produktów cyfrowych potrzebnych do świadczenia e-usług.
 • projekty polegające na realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomiędzy firmami (B2B),
 • automatyzacja wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi współpracujących firm.
Czas trwania projektu: do dwóch lat do dwóch lat
Wysokość dofinansowania:
 • dofinansowanie może pokryć do 85% wydatków w projekcie (wydatków kwalifikowanych),
 • maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 200 000 euro zgodnie z zasadą pomocy de minimis .
dofinansowanie może pokryć wydatki kwalifikowane do m.in.:

 • 85% wydatków na działania informacyjne i wynagrodzenia (przy spełnieniu dodatkowych warunków),
 • od 40% do 70% wydatków na nowe inwestycje (w zależności od regionu),
 • 50% wydatków na doradztwo,
 • 25% wydatków na szkolenia specjalistyczne.
Forma dofinansowania:
 • refundacja lub zaliczka części wydatków kwalifikowanych (zwrot wydatków, które musisz najpierw ponieść z własnych środków),
 • wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu każdego z etapów.
 • refundacja lub zaliczka części wydatków kwalifikowanych (zwrot wydatków, które musisz najpierw ponieść z własnych środków),
 • wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu każdego z etapów.
Wymagania:
 • wytworzenie, świadczenie i aktualizacja co najmniej jednej e-usługi,
 • projekt musi przewidywać wydatki kwalifikowane w wysokości od 20 tys. do 1 mln zł,
 • składający wniosek musi wykazać, że zapewnił 100% środków finansowych na prowadzenie projektu.
 • firma składająca wniosek musi współpracować z co najmniej dwoma innymi firmami na podstawie zawartych umów i planować rozpoczęcie lub rozwój rozwiązań elektronicznych służących tej współpracy,
 • projekt musi posiadać wydatki kwalifikowane w wysokości od 20 tys. do 2 mln zł,
 • składający wniosek musi wykazać, że zapewnił 100% środków finansowych na prowadzenie projektu.
Inne warunki otrzymania dofinansowania:
 • istnieje wymóg kontynuowania działalności w oparciu o wdrożone e-usługi przez 3 lata od zakończenie projektu
 • można otrzymać jedną dotację per firma
 • istnieje wymóg kontynuowania działalności w oparciu o wdrożony system elektronicznej formy współpracy pomiędzy firmami (B2B) przez 3 lata od zakończenia realizacji projektu,
 • można otrzymać jedną dotację per firma.

To, czy Twoja firma jest zaliczana do mikro-, małych czy średnich przedsiębiorstw możesz sprawdzić na stronach WWW PARP korzystając z Kwalifikatora MŚP.

Definicje ważnych pojęć

 • E-usługa – usługa elektroniczna, która spełnia wszystkie poniższe warunki:
  • polega na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
  • jest świadczona w sposób całkowicie zautomatyzowany przez technologię informacyjną (IT) i nie wymaga udziału człowieka po stronie usługodawcy (proces świadczenia usługi musi być całkowicie zautomatyzowany),
  • jest świadczona na indywidualne żądanie usługobiorcy (jest zindywidualizowana),
  • jest realizowana bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji (czyli zdalnie).

Uwaga! Dofinansowania nie otrzymają projekty mające na celu świadczenie:

 • usług poczty elektronicznej,
 • hostingu,
 • rejestracji i utrzymania domen Internetowych,
 • projekty mające na celu obrót handlowy produktami.


 • Produkt cyfrowy – to plik zawierający informację zapisaną w postaci cyfrowej, będącą przedmiotem działalności gospodarczej lub publicznej. Produktem cyfrowym mogą być m.in. dokumenty, pliki wideo lub audio, oprogramowanie.
 • Zasada pomocy de minimis– jest to pomoc publiczna dla firmy nienaruszająca konkurencji na rynku. Obecnie maksymalna wartość pomocy de minimis możliwej do udzielenia jednej firmie wynosi 200 000 euro (liczone dla trzech ostatnich lat budżetowych).
 • Wydatki kwalifikowane – wydatki, które podlegają zwrotowi firmie w ramach dofinansowania. Wydatki te określono w aktualnym „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej…”

Wydatki kwalifikowane muszą być:

 • faktycznie poniesione i udokumentowane,
 • bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji!
 • Elektroniczny biznes typu B2B – Projekty o charakterze:
  • technicznym,
  • informatycznym,
  • organizacyjnym,

które prowadzą do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Nazwą tą określane są relacje usługowe oraz klasa systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatycznej komunikacji handlowej (wymiany danych) oraz koordynacji działań pomiędzy przedsiębiorstwami. Dotyczyć one mogą różnego rodzaju współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, w tym również w modelu wirtualnego przedsiębiorstwa, z zastosowaniem e-usług.

Źródło: http://www.web.gov.pl/

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji z Działania 8.1 i 8.2  PO IG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *