Działanie 8.1 – FAQ – czyli odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania związane z PO IG Działanie 8.1.

Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej pojawiające się pytania związane z PO IG Działanie 8.1. Następny nabór już lutym. Warto się do niego dobrze przygotować.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskania dotacji PO IG Działanie 8.1.

1. Jaka jest maksymalna kwota refundacji w programie 8.1 – czy jest to 85% kwoty 1 miliona złotych (maksimum kosztów kwalifikowanych) czy jest to 200 000 euro zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis?
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013 ( Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zmian.) oraz Regulaminem Przeprowadzania Konkursu pomoc udzielana w ramach działania 8.1 jest pomocą de minimis.
Pomoc może wynosić do 85% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem, które to wydatki muszą mieścić się w granicach od 20 tys. PLN do 1 miliona PLN. Przyznane dofinansowanie musi uwzględniać ograniczenia określone zarówno w ww. rozporządzeniu MRR, jak również w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis. Nie jest więc możliwe przyznanie dofinansowania przekraczającego limity dla pomocy de minimis.

2. W jaki sposób należy rozumieć zobowiązanie beneficjenta do realizacji wskaźników podanych we wniosku w przypadku start-up-ów? Trudno dać gwarancję powodzenia rynkowego nowej e-usługi nawet posiadając najdokładniejsze rozeznanie rynkowe?
Wnioskodawca planując realizację projektu musi jak najdokładniej określić planowane cele przedsięwzięcia i ująć je w skwantyfikowane (policzalne) wskaźniki rezultatu projektu.
Umowa o dofinansowanie zawiera wyraźne zapisy zobowiązujące beneficjenta do osiągnięcia planowanych wskaźników (szczególnie § 8).
Umowa przewiduje oczywiście pewne odstępstwa, gdy wystąpią inne nieprawidłowości w trakcie realizacji Projektu powodując, iż dalsza realizacja Umowy staje się rozbieżna z zakładanym celem (§ 13 ust 2 pkt 6).

3. Czy w pkt 17 wniosku: „Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu” wymagane są wskaźniki finansowe czy wystarczą np. wskaźniki ilościowe typu: ilość użytkowników? Czy jest określona minimalna ilość tych wskaźników?
Pomijając jeden obligatoryjny wskaźnik produktu, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie nie narzuca beneficjentom konkretnego katalogu ani minimalnej liczby wskaźników produktu i rezultatu.
Każdy wnioskodawca znając specyfikę projektu powinien określić adekwatne i realne wskaźniki, które będą stanowić element oceny projektu.

4. Wiadomo, że usługi telekomunikacyjne (np. dostęp do Internetu) należy kwalifikować do kategorii kosztów ogólnych w ramach „usług pomocniczych”. Jak należy kwalifikować zakup usług hostingowych lub zakup kolokacji dla własnych serwerów? Chodzi o ograniczenie kosztów i zapewnienie większego bezpieczeństwa?

Wydatki na zakup usług hostingu lub usług kolokacji dla własnego serwera można zaliczyć do kategorii „zakup usług informatycznych, technicznych, doradczych prowadzących do wytworzenia produktów cyfrowych oraz związanych z przygotowaniem, świadczeniem i aktualizacją e-usługi” pod warunkiem, że zostaną zafakturowane jako usługa.
Rozwiązanie: własna serwerownia + serwer z oprzyrządowaniem (ups, firewall, itp.) + oprogramowanie serwera + administrator może zostać alternatywnie zastąpione/zmodyfikowane, np. poprzez skorzystanie z usługi hostingu lub przeniesienie własnej infrastruktury do Data Center.
Koszt budowy, zabezpieczeń fizycznych, niezależnych źródeł zasilania może zagrozić racjonalności wydatków w projekcie. Kolokacja jest specjalistyczną usługą techniczną zapewniającą sprostanie wysokim wymaganiom: niezależne źródła zasilania, zabezpieczenia fizyczne, firewalle, ups, itd.

5. Czy w ramach opisu trwałości projektu bezwzględnie wymagane jest podawanie wskaźników rentowności projektu?

Zgodnie z zapisami w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie, w ramach analizy rentowności projektu należy przedstawić najbardziej adekwatne dla projektu wskaźniki efektywności i rentowności projektu (w tym oczekiwaną stopę zwrotu inwestycji) ze wskazaniem danych bazowych, zastosowanego wzoru (metodologii) oraz lat, dla których podawane są wartości wskaźników.
Należy wskazać, w którym roku projekt osiągnie zyski na poziomie zapewniającym samodzielne kontynuowanie i rozwijanie działalności gospodarczej, a także wskazać przewidywany, spójny z przedstawionymi prognozami termin zwrotu nakładów na całe przedsięwzięcie, rozumiane jako całkowite koszty projektu.
Zastosowana w Instrukcji liczba mnoga wyraźnie wskazuje, że wymagane jest obliczenie i podanie wartości (wraz z metodologią) co najmniej dwóch dowolnie wybranych wskaźników: efektywności + rentowności całego projektu/przedsięwzięcia).
WAŻNE! Brak ww. danych obligatoryjnych we wniosku nie podlega możliwości uzupełnienia (jako dane merytoryczne) i będzie prowadzić do negatywnej oceny merytorycznej w zakresie kryterium dotyczącym trwałości projektu oraz kryterium dotyczącym efektywności projektu (relacji nakład/rezultat). Oczywiście, w skład przychodów z inwestycji nie można zaliczyć dotacji (refundacji wydatków) – przyznane w ramach umowy o dofinansowanie realizacji projektu środki publiczne stanowią środki na inwestycję (projekt).

6. Do jakiej wysokości można wnioskować o zaliczkę po podpisaniu umowy dofinansowania na realizację projektu w ramach działania 8.1 PO IG (jaki procent kwoty z przyznanego dofinansowania na realizację projektu może być wypłacony przedsiębiorcy w ramach zaliczki na początku realizacji projektu, a jaki procent musi być pokrywany w ramach refundacji wydatków?)

Informacje dotyczące zaliczek można znaleźć w umowie o dofinansowanie, dostępnej na stronie internetowej www.parp.gov.pl. Zgodnie z zapisami tej umowy w przypadku wyboru przez Beneficjenta sposobu dofinansowania w formie określonej w ust. 6 pkt 2, Beneficjent może wystąpić z wnioskiem o płatność zaliczkową pod warunkiem wniesienia zabezpieczenia, o którym mowa w § 16 ust. 1: – bezpośrednio po zawarciu Umowy – lub występując z pierwszym wnioskiem o płatność pośrednią po zrealizowaniu I etapu, zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wysokość zaliczki przekazanej bezpośrednio po zawarciu Umowy nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie płatności. Wysokość zaliczki przekazanej po zrealizowaniu I etapu nie może być wyższa niż 30% wartości dofinansowania przypadającego na pozostałe, nierozpoczęte etapy oraz nie może być wyższa niż wykazana w Harmonogramie płatności. Przekazanie kolejnej transzy dofinansowania w formie refundacji następuje pod warunkiem rozliczenia w złożonym przez Beneficjenta wniosku o płatność całkowitej kwoty przekazanej zaliczki. Wysokość wszystkich transz do finansowania Beneficjent wykazuje w Harmonogramie płatności. Więcej informacji znajduje się w dostępnym na stronie internetowej PARP w dokumencie Harmonogram płatności Projektu (http://poig.parp.gov.pl/index/index/745).

7. Wzajemnie powiązane spółki komandytowe złożyły wnioski o dofinansowanie 2 projektów w ramach POIG 8.1. Wnioski zostały ocenione pozytywnie, jednak na etapie przygotowywania umów o dofinansowanie tych projektów pojawił się problem. Według interpretacji regionalnego RIF spółki – które były powiązane poprzez wspólnego komplementariusza – nie miały możliwości zawarcia obu umów o dofinansowanie projektów, ponieważ – zgodnie z wyjaśnieniem RIF – jeżeli wsparcie w ramach działania 8.1 POIG jest udzielane spółce komandytowej, to beneficjentem tego wsparcia jest zarówno spółka komandytowa, jak i komplementariusz tej spółki, a w związku z tym zawarcie 2 umów o dofinansowanie w/w spółek doprowadziło w tym przypadku do do przekroczenia limitu 200 tys. EUR dopuszczalnej kwoty pomocy de minimis udzielonej komplementariuszowi. Czy interpretacja RIF, dotycząca tego, kto jest beneficjentem pomocy, jest prawidłowa?
Przedstawione przez RIF stanowisko jest właściwe. W celu uzyskania odpowiedzi z właściwą w tym zakresie podstawą prawną można zgłosić się do właściwej terytorialnie RIF w formie pisemnej. Instytucją nadzorującą przyznawanie pomocy de minimis jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl), zatem tam również można zwrócić się o interpretację w powyższym zakresie.

8. Jakie wydatki określone w kategorii „wynagrodzenia” osób związanych z realizacją projektu można uznać za kwalifikowane?
Zgodnie z Rozporządzeniem (Dz.U.2008.153.956) § 6 ust. 2 za wydatki kwalifikujące się do objęcia wsparciem w części dotyczącej wynagrodzeń, uważa się wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych przedsiębiorcy – płatnika wynagrodzeń i składek.
Z przytoczonej regulacji nie wynika jednoznacznie, iż za wydatki kwalifikowane można uznać jedynie wydatki na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.
Posiłkując się zatem zapisami § 7 ust. 1 pkt 4 Umowy o dofinansowanie oraz regulacjami § 20 ust. 5 pkt 4d Regulaminu przeprowadzenia konkursu dla działania 8.1 PO IG, z których wynika, że dla celów rozliczania wydatków kwalifikowanych w kategorii wynagrodzenia, Beneficjenci zobowiązani są do przedstawiania kopii umów określających warunki zatrudnienia, należy przyjąć, iż dopuszczalne jest uznanie za działania kwalifikowane kosztów wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu zarówno na podstawie stosunku pracy, jak i umów cywilnoprawnych.

9. Ile wniosków może złożyć jeden wnioskodawca?
Zgodnie z Rozporządzeniem MRR z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U.2008.153.956) § 4. PARP może udzielić wsparcia na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektu polegającego na świadczeniu e-usługi, przy czym projekt ten może obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi.
Wsparcie może być udzielone jednokrotnie mikroprzedsiębiorcy lub małemu przedsiębiorcy (…). Oznacza to, iż nie ma limitu co do ilości złożonych wniosków w ramach ww. działania przez jeden podmiot, natomiast wsparcie przyznane jest tylko raz w okresie trwania działania 8.1 PO IG.

10. Co się dzieje z projektem w przypadku kiedy wnioskodawca nie wywiązuje się z zawartej Umowy o dofinansowanie?
Kwestie związane z niewywiązaniem się z umowy zawartej na realizację określonego działania z winy wnioskodawcy są regulowane w Umowie o dofinansowanie.

11. Wsparcie udzielone w ramach działania 8.1 PO IG to pomoc de minimis, czyli ograniczone do 200 tys. €. Jaki kurs euro mam uwzględnić przy obliczaniu tej dotacji w złotówkach, aby nie przekroczyła wyznaczonego limitu?
Nie ma przyjętego kursu euro w przypadku przeliczania kwoty dofinansowania ze złotych na euro (na potrzeby aplikacyjne). Jednakże pomoc udzielana jest na dzień podpisywania umowy o dofinansowanie.
Zatem podczas aplikowania o wsparcie należy przyjąć obecny kurs euro, a różnice wynikające z równic kursowych, które wystąpią pomiędzy dniem składania wniosku a podpisaniem umowy, będą korygowane w dniu podpisywania umowy.
Wtedy też może nastąpić sytuacja, iż wnioskowane wsparcie zostanie pomniejszone, tak aby mieściło się ono w dopuszczalnym pułapie pomocy de minimis.

12. Czy dopuszczają Państwo możliwość zmiany zapisów umowy o dofinansowanie (zmiany w brzmieniu niektórych paragrafów) w stosunku do obowiązującego wzoru umowy, na etapie podpisywania umowy?
Zapisy umowy nie podlega zmianom w stosunku do poszczególnych wnioskodawców. Wzór umowy został zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą i jest jednakowy dla wszystkich wnioskodawców.

13. Jakie dokumenty potrzebne są przy składaniu wniosku?
Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:
1.Wersję elektroniczną wniosku na nośniku elektronicznym
2. Oświadczenie wnioskodawcy albo kopie zaświadczeń o otrzymanej przez wnioskodawcę pomocy de minimis w okresie bieżącego roku i dwóch poprzednich lat kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia w RIF wniosku o dofinansowanie (w EUR i PLN) – jeśli dotyczy.
3. Oświadczenie wnioskodawcy o wielkości i przeznaczeniu pomocy publicznej otrzymanej przez wnioskodawcę w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis – jeśli dotyczy.
4. Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące podatku VAT zgodne z odpowiednim wzorem wynikającym z Zaleceń Instytucji Zarządzającej PO IG, dostępnym na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości – jeśli dotyczy (obligatoryjne jedynie w przypadku, gdy wnioskodawca występuje o refundację części poniesionego w ramach projektu podatku VAT).

14. Czy par. 6 ust 2 pkt 2 rozporządzenia (a także par. 7 ust.1 pkt 4 umowy) dotyczą tylko wydatków związanych z umowami o prace, czy tez umowami zlecenia i o dzieło? Czy w ramach 8.1 można zatrudniać osoby do realizacji projektu w formie umowy zlecenia lub umowy o dzieło? W przypadku spółki z o.o. czy jeśli zarząd jest bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu to czy może otrzymywać wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Zarządzie, lub z tytułu umowy o dzieło, lub umowy zlecenia? W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jeśli osoba ją prowadząca jest bezpośrednio zaangażowana w realizacje projektu to jakiej formie może sobie z tego tytułu wypłacać wynagrodzenie? Jak to ująć w planach finansowych?
Dopuszcza się rozliczenie wynagrodzeń na podstawie umów o pracę, umów o dzieło i umów zlecenia. W przypadku spółki z o.o. (i innych spółek prawa handlowego / formach osób prawnych) może ono objąć również wynagrodzenie członków zarządu / udziałowców, w zakresie w jakim będą oni zaangażowani bezpośrednio w realizację celów projektu.
Wzór umowy dla działania 8.1 zawiera m.in. listę załączników, jakie należy złożyć w celu udokumentowania ponoszonych wydatków na wynagrodzenia. Jednym z wymaganych dokumentów jest kopia umowy określającej warunki zatrudnienia. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, osoba wykonująca tą działalność nie może zawrzeć tego rodzaju umowy sama ze sobą, co wynika z innych przepisów.
Projekty w działaniu 8.1 mają charakter komercyjny. Właściciel firmy będzie finansowany z zysku przedsiębiorstwa, stąd nie jest możliwe objęcie tego rodzaju wynagrodzenia dofinansowaniem. Dofinansowaniem mogą zostać objęte jedynie udokumentowane i niezbędne wydatki na realizację celu projektu (w tym określone koszty wykonywania działalności gospodarczej). Wynagrodzenie za pracę, które właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej może sobie wypłacać, jest finansowane z zysku na działalności gospodarczej (nie stanowi kosztu działalności gospodarczej).
Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia w przypadku właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych są jedynie obowiązkowe pozapłacowe koszty pracy przedsiębiorców będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą. Analogiczna sytuacja ma miejsce w przypadku spółek cywilnych.

15. Jak należy liczyć okres działania przedsiębiorcy na rynku w przypadku aplikowania do działania 8.1 spółki jawnej powstałej w wyniku przekształcenia spółki cywilnej?
Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę prawa handlowego dokonywane jest w oparciu o przepisy art. 26 ust. 4 i 5 kodeksu spółek handlowych. Zgodnie z treścią powyższych przepisów, przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników, przy czym przyjmuje się, że z chwilą wpisu do rejestru spółka cywilna staje się spółką jawną.
Spółce jawnej przysługują wszystkie prawa i obowiązki stanowiące majątek wspólny wspólników. Spółka jawna jest więc kontynuatorem prowadzonej poprzednio działalności. W ocenie długości prowadzenia działalności gospodarczej należy wziąć pod uwagę okres działalności gospodarczej poszczególnych wspólników spółki cywilnej przekształconej w spółkę jawną, analogicznie jak w przypadku oceny okresu działalności spółki cywilnej zawiązanej przez wspólników (osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą).
Dotyczy to również przypadku przekształcenia spółki cywilnej w inną spółkę prawa handlowego w trybie przepisów kodeksu spółek handlowych.

16. Co oznacza, że projekt będzie realizowany na terytorium Polski? Czy w przypadku stron internetowych serwery mogą być zlokalizowane poza terytorium Polski?
W przypadku planowanego w ramach projektu zakupu serwerów mających podlegać refundacji, muszą one zostać zlokalizowane (zainstalowane) w Polsce, w miejscu wskazanym jako lokalizacja projektu.
W przeciwnym wypadku zakup serwera nie będzie stanowić kosztu kwalifikującego się do objęcia wsparciem.
W przypadku zakupu zewnętrznych usług hostingowych, lokalizacja dostawcy oraz serwera nie jest ograniczona terytorialnie i może znajdować się także poza granicami Polski.

17. Czy wszyscy wspólnicy spółki cywilnej ubiegającej się o dofinansowanie w ramach działania 8.1 muszą spełniać warunek prowadzenia działalności gospodarczej nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej?
Wszyscy wspólnicy spółki cywilnej muszą osobno spełniać warunek prowadzenia działalności gospodarczej nie dłużej niż rok od dnia wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej.

18. Czy wydatki na wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy obejmują wynagrodzenie brutto wraz ze wszystkimi pozapłacowymi kosztami pracy?
UWAGA – poniższa odpowiedź dotyczy wyłącznie naboru wniosków w 2008 r.:
Zgodnie z przepisami § 6 ust 2 pkt 2 oraz § 11 ust 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 13 sierpnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki elektronicznej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. Nr 153, poz. 956 z późn. zmian.) do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy – składkami na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu objętego wsparciem, ponoszone ze środków własnych mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy (w przypadku działania 8.2 również średniego przedsiębiorcy) – płatnika wynagrodzeń i składek.
Zapisy te jednoznacznie wskazują, iż do pozapłacowych kosztów pracy rozporządzenie zalicza jedynie składki na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Do ubezpieczenia społecznego zalicza się jedynie te ubezpieczenia, które zostały wskazane w art. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych:
1) ubezpieczenie emerytalne;
2) ubezpieczenia rentowe;
3) ubezpieczenie chorobowe;
4) ubezpieczenie wypadkowe.
Tym samym do ubezpieczenia społecznego, zgodnie z tą ustawą, nie zalicza się składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Przepisy tej ustawy stosuje do tych funduszy jedynie w ograniczonym zakresie (art. 32 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych), tym samym składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie mogą być zaliczone do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem podobnie jak składki np. na PFRON.
W przypadku naborów w 2009 r. składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych są kwalifikowane.

19. Czy w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wydatkami kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są opłacane przez niego składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?
UWAGA – poniższa odpowiedź dotyczy wyłącznie naboru wniosków w 2008 r.
Przepisy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych jednoznacznie wskazują, iż płatnikiem składek dla pracownika może być jedynie jego pracodawca; osoba prowadząca działalność gospodarczą (pracodawca) sama opłaca za siebie składki i w myśl przepisów jest traktowana jako ubezpieczony (opłacając własne ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne pracodawca (przedsiębiorca) nigdy nie będzie traktowany w myśl tych przepisów jako płatnik).
Zestawiając przepisy rozporządzenia § 6 ust 2 pkt 2 oraz § 11 ust 2 pkt 7 ze wskazanymi powyżej przepisami ustaw, należy uznać, iż do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem można zaliczyć składki opłacane przez samego ubezpieczonego (czyli osobę nie będącą w tym zakresie płatnikiem składek). Powoduje to, iż pracodawca, opłacając za siebie składki jako ubezpieczony, może je zaliczyć do wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

20. Do jakiej kategorii wydatków należy zaliczyć tzw. koszty zarządzania projektem (wydatki na koordynatora projektu)?
Wydatki na usługę w zakresie zarządzania projektem (w tym obejmującą np. obsługę projektu od strony realizacji umowy o dofinansowanie) stanowią tzw. koszty ogólne, jeżeli stanowią usługę zewnętrzną. Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach PO IG, koszty ogólne to koszty, które nie mogą zostać bezpośrednio przyporządkowane do konkretnego produktu lub usługi.
Do kategorii kosztów ogólnych należą m.in.: opłaty czynszowe, koszty administracyjne, koszty zarządzania projektem, opłaty za energię czy ogrzewanie. Tego rodzaju wydatki muszą zostać bardzo szczegółowo uzasadnione i opisane poprzez sprecyzowany zakres obowiązków koordynatora projektu i jego rolę w osiągnięciu założonych celów projektu.
Przykładowo, posiadanie w swoich zasobach kadrowych osoby na stanowisku księgowym powoduje, iż zakup dodatkowych usług koordynatora projektu w zakresie obsługi formalno-finansowej dotacji (umowy o dofinansowanie) jest nieuzasadniony.
Koszt koordynatora projektu będącego pracownikiem wnioskodawcy jest kosztem wynagrodzeń i należy go ująć w tej kategorii.

21. Czy wnioskodawca może zawiesić działalności gospodarczą po złożeniu wniosku o dofinansowanie ?
Zgodnie z dokumentacją konkursową do działania 8.1 PO IG wnioskodawca jest zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie (wyjątek spółka kapitałowa w organizacji)oraz w dniu podpisania umowy o dofinansowanie. Natomiast w czasie zawieszenia przedsiębiorca nie ma prawa do prowadzenia działalności gospodarczej.

22. Czy aby uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 programu PO IG firma może być działalnością gospodarczą prowadzoną przez osobę fizyczną?
Wnioskodawcą może być przedsiębiorca w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej 800/2008 Załącznik I oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dn. 2 lipca 2004 r z pózn. zm. (Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *