Marketing mix. 4P.

Przedsiębiorstwo podejmuje wiele różnych, przedsięwzięć, aby zaspokoić potrzeby nabywców. Prowadzą one do tworzenia i rozwoju marketingu mix, który pozwoli skutecznie dotrzeć produktom do nabywców, a przedsiębiorstwu osiągnąć zysk.

Marketingiem mix nazywamy znajdujące się pod kontrolą przedsiębiorstwo czynniki (zmienne), które łączone są razem po to, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia ostatecznych nabywców.

Obejmuje koncepcje produktu wytworzonego i rozprowadzonego do miejsc, gdzie można go kupić, proponowanego w celu powiadomienia o nim potencjalnych nabywców i oferowanego po cenie akceptowalnej przez nabywców oraz zapewniającej zwrot kosztów i zysk. Chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to jednak potrzeby i pragnienia nabywców tworzących go są punktem wyjścia kompozycji poszczególnych składników marketingu mix.

Elementy marketingu mix.

Typowy marketing mix składa się zwykle z czterech składników: produktu, dystrybucji, promocji i ceny. Każdy składnik może być brany pod uwagę w większym lub mniejszym stopniu podczas procesu podejmowania decyzji, ale zawsze stanowi nieodłączna właściwość działalności marketingowej. Zakres składników, ich waga i sposób doboru są determinowane istniejącą sytuacją na rynku, wpływem środowiska zewnętrznego oraz poziomem i strukturą kosztów. Chociaż nie zawsze przykłada się wagę do kolejności rozpatrywania poszczególnych składników marketingu mix, to jednak cenę możemy ustalić dopiero wtedy, kiedy znamy m.in. koszt wytworzenia oraz szacunkowe koszty rozprowadzenia i promocji produktu. Podobnie nie możemy wybierać środków promocji, kiedy nie znamy cech produktu, rynku docelowego i kanałów dystrybucji produktu. Często jednak cena jest uznawana, jako cecha produktu, która nadaje kształt innym składnikom marketingu mix i umieszczana jest na drugim miejscu.

Produkt – z punktu widzenia marketingu – oznacza wszystko to, co firma może zaoferować rynkowi.

Proces technologiczny wytwarzania produktu (zwany także procesem produkcyjnym) z reguły nie wchodzi w zakres wiedzy marketingowej. Przedmiotem zainteresowania marketingu są jednakże cechy projektowanego produktu, takie jak: właściwości użytkowe, jakość, atrakcyjność wizualna produktu dla nabywcy, opakowania, marka, sposób naprawy i zakres gwarancji. Przedsiębiorstwo przemysłowe powinno być zdolne do ciągłego doskonalenia wytwarzanych produktów, wprowadzenia na rynku nowych oraz wycofywania się z rynku produktów, które już nie zadowalają nabywców i nie przynoszą należytego zysku.

Dystrybucja to działanie przedsiębiorstwa zmierzające do tego, by produkt był dostępny dla nabywców w odpowiednim czasie, dogodnym miejscu i pożądanym przez nabywców ilościach oraz po racjonalnie uzasadnionych kosztach transportu i magazynowania.

Ze względu na korzyści wynikające z specjalizacji przedsiębiorstwo przemysłowe z reguły jest nastawione na wybór pośrednich kanałów dystrybucji lub rzadziej samodzielnie rozprowadza produkty do ostatecznych nabywców. Efekty działalności marketingowej przedsiębiorstwo uzależnione są w dużym stopniu od sprawnego funkcjonowania sieci dystrybucji hurtowej i detalicznej oraz logistyki. Teoria i praktyka dystrybucji produktów opiera się m.in. na dorobku ekonomiki, organizacji i techniki: handlu, transportu, magazynowania oraz logistyki.

Promocja zadaniem promocji jest poinformowanie nabywców o przedsiębiorstwie i jego produktach.

W sprzężeniu zwrotnym promocja dostarcza informacji weryfikujące wiedzę o potrzebach i preferencjach nabywców. Warto podkreślić, że promocja jest procesem dwustronnego informowania uczestników transakcji kupna-sprzedaży. Promocja rozumiana, jako proces komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem docelowym nie tylko usiadania nabywcom istnienie i zalety produktów, ale umożliwia przyjęcie przychylnej postawy wobec przedsiębiorstwa.

Cena jest wartość nadana produktowi wyrażona w formie pieniężnej.

Dla przedsiębiorstwa jest weryfikatorem trafność wyboru strategii marketingowej umiejętność podejmowania decyzji i efektywności gospodarczej stanowi ona ważną przesłankę decyzji zakupu. Cena ułatwi kreowanie wizerunku produktu w oczach nabywców oraz jest narzędziem konkurencji na rynku zbytu.

Każda firma działająca na rynku ma do dyspozycji narzędzia zebrane pod nazwą marketingu mix zwanych również 4P od słów product, price, promotion, placement.

To od firmy ostatecznie należy przygotowanie odpowiedniego produktu, zgodnego z potrzebami potencjalnych nabywców, ustalenie ceny zapewniającej największe korzyści dla firmy, zarówno w okresie krótko, jak również długoterminowym, zapewnienie odpowiednich kanałów dystrybucji, umożliwiającym dotarcie produktu do jego odbiorców oraz wybranie najefektywniejszych instrumentów promocji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.