PO IG Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

W ramach Priorytetu 1 finansowane będzie prognozowanie kierunków badań, które mogą wywrzeć największy wpływ na tempo rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Prognozowanie to będzie prowadzone z wykorzystaniem rozpowszechnionej w innych krajach metody foresight, której istotą jest zaangażowanie w debatę publiczną, na temat najważniejszych przyszłych potrzeb społeczeństwa i gospodarki, wszystkich zainteresowanych stron (przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, polityków, ludzi mediów, naukowców). Foresight będzie prowadzony na poziomie krajowym (określenie kierunków badań mających znaczenie dla całego kraju), jak i na poziomie poszczególnych regionów oraz branż gospodarki.

Priorytet obejmuje wsparcie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych służących budowie gospodarki opartej na wiedzy, realizowanych przez konsorcja naukowo-przemysłowe. Wsparciu temu podlegać będą m.in. duże multi- i transdyscyplinarne projekty badawcze, które wpisywać się będą w priorytety tematycznie określone w PO IG oraz wynikać z foresightu.

W zakresie priorytetu przewiduje się zrealizowanie projektu systemowego MNiSW obejmującego działania pozwalające na podniesienie poziomu świadomości w zakresie roli jaką spełnia skuteczne zarządzanie badaniami naukowymi i ich wynikami oraz wskazanie metod, modeli i środków zarządzania, które przyczynią się do bardziej efektywnego wykorzystywania zasobów, w tym zasobów finansowych przewidzianych dla sektora nauki, a także zwiększenia stopnia komercjalizacji

wyników badań naukowych i prac rozwojowych.

Wspierane będą działania mające na celu odmłodzenie zasobów ludzkich nauki poprzez włączanie studentów, absolwentów i doktorantów do udziału w realizacji projektów badawczych mających zastosowanie w gospodarce, a także projekty realizowane przez młodych uczonych uczestniczących w najlepszych zespołach badawczych w Polsce oraz prowadzenie badań naukowych będących podstawą prac doktorskich. Dzięki finansowaniu projektów badawczych prowadzonych  w polskich jednostkach naukowych przez wybitnych uczonych z zagranicy oraz dzięki wspieraniu projektów realizowanych w trakcie studiów doktoranckich prowadzonych we współpracy z zagraniczną jednostką naukową można oczekiwać przenoszenia dobrych praktyk, szczególnie w zakresie współpracy nauki

z gospodarką.

Ponadto, wspierane będą projekty rozwojowe o charakterze aplikacyjnym, ukierunkowane na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży/gałęzi  gospodarki lub o szczególnym wymiarze społecznym. W ramach priorytetu przewidziano również wsparcie transferu wyników badań naukowych i prac rozwojowych do gospodarki poprzez dofinansowanie kosztów uzyskiwania ochrony własności przemysłowej wytworzonej w jednostkach naukowych mających  siedzibę w Polsce.

Realizacja priorytetu będzie obejmowała również wsparcie inwestycji przedsiębiorców w zakresie prac B+R poprzez dofinansowanie projektów obejmujących  przedsięwzięcia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemysłowe i prace rozwojowe) realizowane przez przedsiębiorców. Wdrażanie rezultatów  działalności B+R prowadzonej przez przedsiębiorców w niniejszym priorytecie będzie dofinansowane w ramach działania 4.1. W ramach priorytetu przewiduje się także wspieranie przedsięwzięcia pod nazwą „Europejski Instytut Technologiczny +” (EIT+). Jest to powstały i zainicjowany we Wrocławiu kompleksowy program rozwoju edukacji i innowacyjności, którego kluczowym elementem ma być lokalizacja w mieście siedziby Europejskiego Instytutu Technologicznego.

Dodatkowo, w celu wspierania komercjalizacji wyników prac B+R, projekty realizowane w ramach priorytetu będą mogły zawierać komponent promujący dany projekt oraz jego wyniki (nie dotyczy projektów celowych).

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

3 thoughts on “PO IG Priorytet I Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *