PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Działania przewidziane w Priorytecie 4 obejmują dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie wdrażania wyników prac B+R realizowanych przy wsparciu otrzymanym w ramach Priorytetu 1 PO IG na prowadzenie prac B+R. Niezależnie od umieszczenia instrumentów wsparcia w dwóch osiach priorytetowych (1. i 4.), wsparcie na prace B+R oraz wdrożenie ich wyników będzie odbywało się poprzez wspólny system udzielania wsparcia przedsiębiorcom. Dodatkowo, o wsparcie w zakresie wdrożeń wyników prac B+R będą mogły ubiegać się projekty dofinansowane w ramach Inicjatywy Technologicznej I. Wsparciem zostaną objęte ponadto projekty przedsiębiorców polegające na wdrażaniu własnych lub nabytych nowych technologii. Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorstw inwestujących w działalność B+R jest dofinansowanie doradztwa, jak i inwestycji niezbędnych do prowadzenia działalności B+R, w tym przygotowania przedsiębiorców do uzyskania statusu centrum badawczo-rozwojowego. Jednocześnie pomocą zostaną objęte inwestycje w zakresie opracowywania wzorów przemysłowych i użytkowych stanowiących jedno ze źródeł przewagi konkurencyjnej.

Dofinansowanie będą mogły również uzyskać projekty przedsiębiorstw zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługowego w zakresie realizacji nowych inwestycji obejmujących nabycie innowacyjnych rozwiązań technologicznych (w tym prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko) lub organizacyjnych. Z uwagi na komplementarne wsparcie w ramach RPO, działania w ramach PO IG będą musiały charakteryzować się wysokim poziomem

innowacyjności stosowanych rozwiązań oraz stosunkowo wysoką wartością projektu.

Wsparciem zostaną objęte projekty przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług, tworzących znaczącą liczbę miejsc pracy, w szczególności dla wysoko wykwalifikowanych pracowników (np. w ramach centrów badawczo-rozwojowych). Przewidziany został również instrument wsparcia dla dużych innowacyjnych projektów realizowanych w sektorze produkcyjnym, wprowadzających rozwiązania innowacyjne w skali europejskiej i światowej.

W wybranych działaniach projekty inwestycyjne będą mogły zawierać komponenty doradztwa i szkoleń niezbędnych z punktu widzenia realizacji inwestycji przez przedsiębiorców. Instrumenty wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć przedsiębiorców zaprojektowane w ramach priorytetu 4. stanowią uzupełnienie instrumentów przewidzianych w priorytecie 3., mających na celu wsparcie służące przede wszystkim rozwojowi przedsiębiorstw w początkowych etapach wzrostu.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

1 thought on “PO IG Priorytet IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.