PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna

Celem Priorytetu 9 jest zapewnienie sprawnego systemu zarządzania, wdrażania, monitorowania, informowania oraz kontroli i oceny pomocy strukturalnej w ramach PO IG. Cel priorytetu osiągnięty będzie poprzez:

a) wsparcie zatrudnienia w instytucjach odpowiedzialnych za zarządzanie, wdrażanie, monitorowanie, ocenę, audyt i kontrolę poprzez:

¾ finansowanie zatrudnienia pracowników instytucji za wyjątkiem Instytucji Zarządzającej oraz Instytucji Pośredniczących, dla których wsparcie będzie udzielane w ramach programu horyzontalnego obejmującego zagadnienia związane z pomocą techniczną,

¾ zapewnienie stabilnego i trwałego zatrudnienia pracowników odpowiedzialnych za obsługę instrumentów strukturalnych,

¾ podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników zaangażowanych w realizację instrumentów strukturalnych;

b) finansowanie bieżących działań Beneficjentów związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach PO IG w zakresie przygotowania, zarządzania, wdrażania, monitorowania oraz oceny i kontroli pomocy, w szczególności: kosztów naboru i selekcji projektów, kontroli, oceny, organizacji spotkań komitetów, grup zespołów, przygotowania analiz, badań, ocen, sprawozdań, finansowanie pomocy ekspertów zewnętrznych, gromadzenia, przetworzenia i analizowania danych;

c) finansowanie kosztów przeprowadzenia procesu przebiegu ewaluacji PO IG oraz oceny ex-post programu dotyczącego rozwoju przedsiębiorczości w okresie programowania 2004-2006;

d) zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia służącego realizacji celów PO IG;

e) finansowanie kosztów programowania przyszłych interwencji strukturalnych;

f) finansowanie działań z zakresu komunikacji i promocji oraz działań szkoleniowych skierowanych do beneficjentów wspomagających system wdrażania

i zarządzania PO IG;

g) finansowanie działań służących zakończeniu wdrażania programu skierowanego do przedsiębiorców w latach 2004-2006;

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

1 thought on “PO IG Priorytet IX Pomoc techniczna

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *