PO IG Priorytet V Dyfuzja innowacji

Wsparcie w ramach Priorytetu 5 przeznaczone jest na rozwój powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym, w szczególności na wspólne przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym i doradczym przyczyniające się do łatwiejszego transferu i dyfuzji wiedzy oraz innowacji pomiędzy kooperującymi podmiotami.

Przewidziane jest wzmocnienie sieci instytucji otoczenia biznesu o znaczeniu ponadregionalnym oraz instytucji o zasięgu ogólnokrajowym, działających na rzecz wsparcia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw (m.in. w zakresie transferu technologii, wykorzystania praw ochrony własności przemysłowej, prowadzenia działalności kooperacyjnej oraz wykorzystania wzornictwa przemysłowego i użytkowego).

W ramach tworzenia korzystnych warunków prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstw wsparciem objęte zostały kompleksowe przedsięwzięcia wyspecjalizowanych ośrodków innowacyjności, w szczególności parków technologicznych zlokalizowanych na obszarach o wysokim potencjale rozwojowym z punktu widzenia całej gospodarki. Wzmocnienie tych instytucji wzmacnia powiązania pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami i jednostkami naukowymi, poprzez udostępnianie odpowiedniej infrastruktury, usług oraz wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań.

Instrumenty Priorytetu 5 zostały dodatkowo uzupełnione wsparciem MSP w zakresie ochrony praw własności przemysłowej oraz działaniami promującymi wykorzystanie praw ochrony własności przemysłowej wśród przedsiębiorców.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.