PO IG Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

W ramach Priorytetu 6 wspierane będą działania polegające na silniejszym powiązaniu gospodarki polskiej z gospodarką międzynarodową poprzez przedstawienie Polski jako atrakcyjnego partnera na rynku międzynarodowym, a zarazem atrakcyjnego miejsca do lokowania inwestycji. Działania te obejmują: wspieranie promocji eksportu21, budowę i rozwój systemu obsługi przedsiębiorców, wsparcie dla sieci obsługi inwestorów oraz działania związane ze zwiększeniem atrakcyjności inwestycyjnej lokalizacji, promocję polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym oraz promocję turystycznych walorów Polski. Duży nacisk zostanie położony na wykorzystanie instrumentów informatycznych. W ramach priorytetu będą również wspierane inicjatywy istotne dla promocji Polski, np. organizacja w Polsce lub przygotowanie polskich wystąpień w trakcie dużych przedsięwzięć o charakterze międzynarodowym. Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane będzie również na tworzenie i rozwój produktów turystycznych o charakterze unikatowym i o

znaczeniu ponadregionalnym. Preferowane będą produkty turystyczne, które ze względu na swoją lokalizację lub charakter mogą stanowić ofertę turystyczną związaną z miejscem rozgrywek Mistrzostw Europy EURO 2012.

Wsparcie w ramach priorytetu 6. skierowane jest bezpośrednio lub pośrednio do przedsiębiorców – pośrednio, gdy beneficjentami działań są instytucje otoczenia biznesu świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców. Ponadto beneficjentami wsparcia są instytucje, które – zachęcając turystów do odwiedzania Polski i rozwijając infrastrukturę konieczną do ich obsługi – przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju.

Cele priorytetu 6 są komplementarne w stosunku do pozostałych priorytetów realizowanych w ramach PO IG. W ramach Priorytetu 6 przewidziano umiędzynarodowienie innowacyjnych produktów przedsiębiorców, których wytworzenie będzie możliwe m.in. dzięki wsparciu zaprojektowanemu w ramach pozostałych priorytetów PO IG. Realizacja działań mających na celu promocję sprzedaży na JRE oraz promocję eksportu innowacyjnych produktów wytworzonych na terenie Polski pozwala na rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa, co jest celem PO IG. Będzie to możliwe przede wszystkim dzięki wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców na rynku globalnym.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *