PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

W ramach Priorytetu 7 wspierane będą działania z zakresu budowy elektronicznej administracji.

Tworzenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców będzie możliwe dzięki przebudowie zaplecza administracji publicznej i utworzeniu w pełni zintegrowanych platform, które umożliwią świadczenie usług publicznych drogą elektroniczną w kluczowych dla prowadzenia działalności gospodarczej obszarach: m.in. rozliczeń podatkowych, ceł, opłat administracyjnych itp. Zakłada się, że zintegrowany system informatyczny elektronicznych usług publicznych będzie bazował na innowacyjnych technologiach informatycznych.

Integracja po stronie danych zakłada dalszą rozbudowę i integrację ogólnokrajowej infrastruktury teleinformatycznej administracji publicznej, stanowiącej zaplecze dla spójnej realizacji usług elektronicznych. Umożliwi ona nie tylko przesyłanie danych między poszczególnymi platformami, rejestrami elektronicznymi i samymi urzędami, integrując jednostki administracji publicznej, ale też zapewni zestaw niezbędnych usług horyzontalnych wspomagających świadczenie elektronicznych

usług publicznych, m.in. dzięki systemowi elektronicznego poświadczenia tożsamości (eID).

Istotnym obszarem interwencji w ramach osi priorytetowej będzie również tworzenie i rozwój polskich zasobów cyfrowych w Internecie, w szczególności zasobów o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności polskiej gospodarki w UE, rozwoju przedsiębiorczości oraz zwiększenia spójności społecznej i gospodarczej. Podstawowym zadaniem w tym zakresie będzie przebudowa i integracja rejestrów państwowych w celu zapewnienia bezpiecznego i skutecznego dostępu do zawartych w nich danych oraz rozwój systemów udostępniania informacji publicznej.

Priorytet 7 jest spójny z Priorytetem 8, mającym na celu rozwój gospodarki elektronicznej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

1 thought on “PO IG Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.