PO IG Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

W ramach Priorytetu 8 wspierane będą działania w zakresie tworzenia usług elektronicznych, tworzenia elektronicznej komunikacji między przedsiębiorstwami, jak również przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu.

Wsparcie tworzenia i świadczenia eusług dla obywateli i przedsiębiorstw będzie polegać na udzielaniu mikro- i małym przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok dotacji na wykonanie projektu w zakresie tworzenia produktów cyfrowych i udostępniania usług w postaci cyfrowej dotyczących różnych dziedzin. Instrument przewiduje możliwość zakupu przez przedsiębiorcę usług firm doradczych i informatycznych, dzięki czemu działalność na rynku

usług elektronicznych będą mogli rozpoczynać przedsiębiorcy o różnych specjalnościach.

Ponadto wspierane będzie tworzenie usług elektronicznych świadczonych między przedsiębiorstwami, a także wykorzystanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

Wsparcie będzie udzielane przedsięwzięciom typu B2B o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadzącym do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej.

Niezbędnym elementem/uzupełnieniem powyższych działań będzie zapewnienie obywatelom dostępu do Internetu szerokopasmowego. Wsparcie w tym zakresie będzie polegać na częściowym lub całkowitym pokryciu kosztów dostępu do Internetu szerokopasmowego dla potencjalnie wykluczonych ze społeczeństwa informacyjnego gospodarstw domowych, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej. Dodatkowo będzie istniała możliwość

zapewnienia niezbędnego sprzętu i oprogramowania – pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich warunków jego użytkowania – jak również uzyskanie pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu. Istnieje również możliwość serwisowania ww. sprzętu oraz przeprowadzenie niezbędnych szkoleń dla beneficjentów ostatecznych. Wspierana będzie również działalność małych i średnich przedsiębiorców, polegająca na zapewnieniu szerokopasmowego dostępu do Internetu na odcinku tzw. „ostatniej mili” na obszarach, na których działalność ta jest nieopłacalna finansowo.

Priorytet 8 będzie realizowany w synergii z Priorytetem 7, mającym na celu rozwój e-usług publicznych wspierających rozwój gospodarczy i zmniejszanie barier administracyjnych dla innowacyjnej działalności gospodarczej.

Zapoznaj się Teraz z naszą ofertą pozyskiwania Dotacji Unijnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *